ΜΕΡΟΣ V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση

31. Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικής σχολής που επιθυμεί την εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση οποιουδήποτε κλάδου σπουδών που προσφέρεται από τη σχολή υποβάλλει για το σκοπό αυτό αίτηση στον Υπουργό, συνοδευόμενη από το δικαίωμα εξέτασης, όπως αυτό καθορίζεται με κανονισμούς.

Συμβούλιο για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

32.-(1) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδων σπουδών ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διενεργείται από Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

(2) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση διενεργείται με βάση κριτήρια και επίπεδα που καθορίζονται με Κανονισμούς, ανάμεσα στα οποία είναι και τα πιο κάτω:

(α) Σκοποί και αποστολή ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος•

(β) εκπαιδευτικά προγράμματα•

(γ) διδακτικό προσωπικό•

(δ) υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης-κτίρια, εργαστήρια και εξοπλισμός•

(ε) οργάνωση και διοίκηση•

(στ) οικονομικοί πόροι• και

(ζ) οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία που θα καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση δίνεται, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ότι εξασφαλίζονται τα εκπαιδευτικά επίπεδα που επιδιώκει ο κλάδος σπουδών και υποδηλώνει το πιστοποιητικό σπουδών που απονέμεται.

Σύνθεση Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

33.-(1) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι επταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε μέλη.

(2) Ο Πρόεδρος,ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους· οι πέντε πρέπει να είναι καθηγητές Πανεπιστημίου.

(3) Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, οπότε έχει όλα τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του προέδρου.

Θητεία Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

34. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια φορά μόνο.

Λειτουργία Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

35.-(1) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης απαρτία υπάρχει, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο πέντε μέλη.

(2) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης καθορίζει τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεων του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σ' αυτές.

Λήψη αποφάσεων

36. Οι αποφάσεις για την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών λαμβάνονται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

37. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Διορίζει την Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(β) Μελετά την τελική εισήγηση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και αποφασίζει-

(i) Έγκριση της αίτησης· ή

(ii) απόρριψη της αίτησης· ή

(iii)αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμένη περίοδο, κατά την οποία η σχολή θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τις αδυναμίες που θα επισημανθούν ή

(iv)  έγκριση της αίτησης υπό όρους.

Διαβουλεύσεις Συμβουλίου/Ομάδων Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

38. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης ή/και οι Ομάδες Αξιολόγησης-Πιστοποίησης διαβουλεύονται, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, με τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και με τη σχολή της οποίας κλάδος ή κλάδοι τελούν υπό αξιολόγηση-πιστοποίηση για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση.

Επίδομα, αποζημιώσεις και έξοδα

39.-(1) Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο και στα μέλη του ΣΕΚΑΠ καταβάλλονται ετήσιο τιμητικό επίδομα (honorarium), έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης και τυχόν άλλα έξοδα τα οποία θα χρειασθούν για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Στα μέλη των Ομάδων Αξιολόγησης και των Ομάδων Επαναξιολόγησης καταβάλλονται, αποζημίωση για την εργασία για την οποία διορίζονται, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης ή και άλλα έξοδα τα οποία ενδέχεται να χρειασθούν για την διεκπεραίωση της εργασίας τους.

(3) Το ύψος του τιμητικού επιδόματος, της αποζημίωσης και των εξόδων που προνοούνται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

Αίτηση για Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση

40.-(1) Ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ενός ή περισσότερων από τους κλάδους που προσφέρει.

(2) Κατά την υποβολή της αίτησης η σχολή δηλώνει κατά τρόπο δεσμευτικό αν ο υπό αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδος σπουδών είναι ακαδημαϊκός ή επαγγελματικός.

(3) Σχολή που αποτείνεται για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών σε πτυχιακό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική

αξιολόγηση-πιστοποίηση του ίδιου κλάδου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

(4) Σχολή που προσφέρει κλάδους σπουδών μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου ή κλάδων που προσφέρει.

Προϋπόθεση αξιολόγησης η ύπαρξη φοιτητών

41. Ο κλάδος για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση πρέπει να έχει φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών και πλήρη προγράμματα για όλα τα έτη σπουδών του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και μέχρι τη συμπλήρωση της όλης διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης διακόπτεται.

Ευθύνη εποπτείας του κλάδου που θα αξιολογηθεί

42. Για κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλεται, αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση πρέπει να υπάρχει μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του κλάδου αυτού με πλήρη απασχόληση, το οποίο να έχει την ευθύνη εποπτείας και συντονισμού του κλάδου.

Υποβολή της αίτησης

43. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση

44. Για κάθε κλάδο για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση, και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Επωνυμία του κλάδου.

(β) Στόχοι του κλάδου.

(γ) Διάρκεια σπουδών (ακαδημαϊκά έτη ή σύνολο πιστωτικών μονάδων ανάλογα με την περίπτωση).

(δ) Διδασκόμενα μαθήματα και χρόνος διδασκαλίας.

(ε) Τελικός τίτλος σπουδών και τυχόν ενδιάμεσοι τίτλοι.

(στ) Ονοματεπώνυμο και προσόντα του υπεύθυνου του κλάδου και των άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού.

(ζ) Αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών στο κάθε έτος σπουδών του κλάδου, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ανάληψη υποχρεώσεων με την υποβολή αίτησης

45. Η υποβολή αίτησης από μια σχολή για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σημαίνει ότι η σχολή-

(α) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες της ζητηθούν για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης• και

(β) αναγνωρίζει στον Υπουργό το δικαίωμα να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, θετικές ή αρνητικές, αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση των κλάδων σπουδών που προσφέρει.

Διαδικασία αποδοχής ή μη της αίτησης

46. Μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ειδοποιεί τους αιτητές κατά πόσο η αίτηση τους γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση μη αποδοχής, αναφέρονται οι λόγοι.

Υποψηφιότητα για αξιολόγηση και έκθεση αυτοπαρουσίασης αυτοαξιολόγησης

47.-(1) Με την αποδοχή της αίτησης η σχολή θεωρείται υποψήφια για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση στο συγκεκριμένο κλάδο ή κλάδους και αναλαμβάνει να ετοιμάσει έκθεση αυτοπαρουσίασης και αυτοαξιολόγησης των κλάδων, για τους οποίους ζητείται εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση.

(2) Η έκθεση πρέπει να ετοιμάζεται με τη συνεργασία όλου του προσωπικού της σχολής, διδακτικού και διοικητικού:

Νοείται ότι η έκθεση μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης.

Περιεχόμενο έκθεσης αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης

48.-(1) Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να είναι αναλυτική.

(2) Στην έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να παρουσιάζονται-

(α)Οι στόχοι της σχολής και του κλάδου ή των κλάδων για τους οποίους επιδιώκεται εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση•

(β) τα μέσα που διαθέτει η σχολή για επίτευξη των στόχων αυτών και στοιχεία για την επίτευξη τους•

(γ) η πραγματική κατάσταση όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το διδακτικό προσωπικό, τις υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης, την οργάνωση και διοίκηση και τους οικονομικούς πόρους της σχολής.

(3) Η παρουσίαση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διευκολύνεται η διαμόρφωση γνώμης, με βάση τα κριτήρια και τα επίπεδα που καθορίζονται από τους Κανονισμούς Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διάκριση και αδυναμίες

49. Στην έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης πρέπει να επισημαίνονται τόσο τα σημεία στα οποία η σχολή διακρίνεται όσο και τα σημεία στα οποία η σχολή παρουσιάζει αδυναμίες και να αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους η σχολή σχεδιάζει να θεραπεύσει τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί.

Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

50.-(1) Για κάθε περίπτωση διορίζεται από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης η κατάλληλη Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τρία τουλάχιστο μέλη τα οποία προέρχονται από τα σώματα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι δε διορίζεται πέραν του ενός προσώπου από το ίδιο σώμα, ίδρυμα ή οργανισμό.

(2) Για το διορισμό της κατάλληλης Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης υποβάλλονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης οι αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, μαζί με τα στοιχεία που προνοούνται από το άρθρο 44.

Σύνθεση της Ομάδας Αξιολόγησης Πιστοποίησης

51. Τα μέλη της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50, προέρχονται-

(α) Από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου·

(β) από τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου·

(γ) από αξιολογημένα-πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν.

Έργο της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

52. Έργο της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης είναι-

(α) Η μελέτη της έκθεσης αυτοτταρουσίασης-αυτοαξιολόγησης•

(β) η επίσκεψη στη σχολή για επί τόπου διερεύνηση όλων των σχετικών στοιχείων και η ετοιμασία έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού•

(γ) η μελέτη τυχόν παρατηρήσεων που υποβάλλει η σχολή μετά τη γνωστοποίηση σ' αυτή από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της έκθεσης της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και η υποβολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τελικής έκθεσης.

Υποβολή έκθεσης αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης

53.-(1) Η έκθεση αυτοπαρουσίασης-αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος τη διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης το ταχύτερο δυνατόν.

(2)  Η ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης επισκέπτεται τη σχολή, αφού ενημερώσει έγκαιρα τη σχολή για το συγκεκριμένο χρόνο της επίσκεψης.

Έκθεση Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

54. Η Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την έκθεση της μέσα σε δύο το πολύ μήνες από την επί τόπου επίσκεψη στη σχολή.

Κοινοποίηση έκθεσης

55. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κοινοποιεί την έκθεση στη σχολή το ταχύτερο δυνατό μετά την υποβολή της.

Παρατηρήσεις της σχολής

56. Η σχολή υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τυχόν παρατηρήσεις πάνω στην έκθεση το αργότερο μέσα σ' ένα μήνα από τη λήψη της.

Διαβίβαση παρατηρήσεων

57. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό τις παρατηρήσεις της σχολής στην Ομάδα Αξιολόγησης- Πιστοποίησης.

Υποβολή τελικής έκθεσης

58. Η Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης μελετά τις παρατηρήσεις της σχολής και υποβάλλει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την τελική έκθεση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των παρατηρήσεων της σχολής.

Διαβίβαση εισήγησης της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και απόφαση Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

59.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό την τελική έκθεση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης στον πρόεδρο του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

(2) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα και διαβιβάζει αμέσως την απόφαση του στον Υπουργό. Η απόφαση μπορεί να είναι-

(α)Έγκριση της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση του κλάδου και καταχώρηση του στο ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού·

(β)απόρριψη της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση του κλάδου·

(γ) αναβολή λήψης απόφασης για καθορισμένη περίοδο, κατά την οποία η σχολή θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τις συγκεκριμένες αδυναμίες που θα επισημανθούν. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση, αφού μελετήσει προηγουμένως τη νέα έκθεση της Ομάδας Αξιολόγησης-Πιστοποίησης·

(δ)  έγκριση της αίτησης υπό όρους.

Επικύρωση

60. Στην περίπτωση που το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης εγκρίνει με ή χωρίς όρους την αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου, ο Υπουργός επικυρώνει την απόφαση, μεριμνά για την εγγραφή του κλάδου στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Κλάδων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την εγγραφή του κλάδου στο Μητρώο που αναφέρεται πιο πάνω.

Απόρριψη αίτησης

61. Στις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 59, ο Υπουργός επικυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη σχολή.

Εκ νέου υποβολή αίτησης

62. Εκ νέου υποβολή αίτησης για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση συγκεκριμένου κλάδου για τον οποίο έχει απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε η ενδιαφερόμενη σχολή θεωρεί ότι έχει θεραπεύσει τις αδυναμίες που έχουν επισημανθεί και οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση απόρριψης του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.

Τροποποίηση στις ημερομηνίες

63. Στις περιπτώσεις που ακολουθείται ακαδημαϊκό έτος διαφορετικό από το παραδοσιακό (Σεπτέμβριος-Αύγουστος), μπορούν να γίνονται τροποποιήσεις στην ημερομηνία που καθορίζεται από το άρθρο 46 του παρόντος Νόμου, ύστερα από αίτηση της σχολής και έγκριση της από τον Υπουργό.

Διάρκεια αξιολόγησης

64. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 65, η αρχική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών μιας σχολής ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η απόφαση που αφορά  αρχική αξιολόγηση-πιστοποίηση κλάδου σπουδών είναι αρνητική, αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους λήψης της εν λόγω απόφασης.

Επαναξιολόγηση

65.-(1) Για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης κλάδου σπουδών πέραν των τεσσάρων ετών απαιτείται επαναξιολόγηση.

(2) Για την επαναξιολόγηση ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται για την αρχική αξιολόγηση.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του βασικού νόμου, η ισχύς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης κλάδου σπουδών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης για επαναξιολόγηση, νοουμένου ότι υποβλήθηκε σχετική αίτηση, πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος της προηγούμενης αξιολόγησης-πιστοποίησης και αυτή έγινε αποδεκτή σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Νόμου.

(4) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του βασικού νόμου αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 του βασικού νόμου δημοσιεύονται ταυτόχρονα για όλους τους κλάδους σπουδών για τους οποίους οι αιτήσεις υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος των προηγούμενων αξιολογήσεων-πιστοποιήσεων και έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 46 του βασικού νόμου.

Ισχύς επαναξιολόγησης
Άρση αξιολόγησης

67. Η αξιολόγηση-πιστοποίηση ή η επαναξιολόγηση κλάδων σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αρθεί οποτεδήποτε, αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις των όρων υπό τους οποίους έτυχαν εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης.

Τέλη αξιολόγησης πιστοποίησης

68. (1)  Η  Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταβάλλει τέλη αξιολόγησης-πιστοποίησης για κάθε κλάδο σπουδών για τον οποίο υποβάλλει αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση ή επαναξιο-λόγηση-πιστοποίηση.

(2)  Το ύψος των τελών αξιολόγησης – πιστοποίησης για κάθε επίπεδο κλάδου σπουδών καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος  Νόμου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και δύναται να αναθεωρείται με διάταγμα του Υπουργού από καιρού εις καιρόν.

(3)  Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των τελών αξιολόγησης  – πιστοποίησης εκ μέρους ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται με κανονισμούς.