Προϋπόθεση αξιολόγησης η ύπαρξη φοιτητών

41. Ο κλάδος για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για εκπαιδευτική αξιολόγηση- πιστοποίηση πρέπει να έχει φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών και πλήρη προγράμματα για όλα τα έτη σπουδών του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και μέχρι τη συμπλήρωση της όλης διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης διακόπτεται.