ΜΕΡΟΣ IV ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής

14.-(1)  Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία -

(α) Από μη πολίτη είτε της  Δημοκρατίας είτε κράτους-μέλους∙

(β) από πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας∙

(γ) από μέλος της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή από νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου∙

(δ) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισμού∙

(ε) από ιδιωτική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος, στην οποία είναι μέτοχος ή μέλος της διοίκησης πρόσωπο που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του παρόντος εδαφίου.

(3) Κάθε ιδιωτική σχολή δύναται να απονέμει η ίδια τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών  ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών  νααπονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία,  εφόσον πληρούνται οι  ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

(α) Το εκπαιδευτικό  ίδρυμα  κράτους μέλους  είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και δεόντως εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο για την παροχή μαθημάτων και χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται∙

(β) ο κλάδος σπουδών που απολήγει στην απονομή τίτλου στη Δημοκρατία έχει πιστοποιηθεί επισήμως από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα που εδρεύει στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου∙

(γ) ο τίτλος που έχει εκδοθεί είναι ίδιος με εκείνον που θα είχε χορηγηθεί εάν  η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου∙ και

(δ) σε περίπτωση που ο τίτλος πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, ο τίτλος εκπαίδευσης προσδίδει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου:

Νοείται ότι, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάζει τις κατά την ημερομηνία αποχώρησης υφιστάμενες συμφωνίες/συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την απονομή από τις ίδιες τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και για την απονομή από εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου των δικών τους τίτλων σπουδών στη Δημοκρατία, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές συμβάσεις δικαιόχρησης ή άλλες συμφωνίες οι οποίες συνομολογούνται για την ανανέωση, αντικατάσταση ή τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών/συνεργασιών.

(4) Πριν από την έναρξη προσφοράς προγράμματος που απολήγει στην απονομή αναφερόμενου στο εδάφιο (3) τίτλου, η ιδιωτική σχολή ενημερώνει εμπεριστατωμένα και αναλυτικά τον Υπουργό, υποβάλλοντάς του ιδιαίτερα:

(α) όλες τις σχετικές  εκθέσεις  και αξιολογήσεις  που  έχουν γίνει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(β) πλήρη στοιχεία για τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες που θα προσφερθούν από την ιδιωτική σχολή, όπως και αυτές που προσφέρονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(γ) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια εισδοχής και αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν από την ιδιωτική σχολή, όπως και αυτά που εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(δ) τον αριθμό και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την προσφορά του προγράμματος από την ιδιωτική σχολή,  όπως και τα αντίστοιχα στοιχεία του προσωπικού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(ε) τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των   ιδρυμάτων.

(5) Ο Υπουργός δύναται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) –

(α) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(β) στις αρμόδιες αρχές και σώματα αξιολόγησης του κράτους μέλους, όπου το εν λόγω εκπαιδευτικό  ίδρυμα υπάγεται για σκοπούς αξιολόγησης και ελέγχου· και

(γ) σε όλα τα αρμόδια όργανα αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, για σκοπούς αναγνώρισης του τίτλου.

Δήλωση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής

15.-(1) Τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει στον Υπουργό δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός συνοδευόμενη από τα καθορισμένα δικαιώματα εξέτασης της δήλωσης, για τη σκοπούμενη ίδρυση και λειτουργία της σχολής, η οποία να περιέχει τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα, το επώνυμο και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών και σε περίπτωση νομικού προσώπου την επωνυμία, την έδρα του και τα ονόματα των μετόχων και διευθυντών του·

(β) την επωνυμία και την έδρα της σχολής·

(γ) περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της σχολής, πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και άδεια χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων ως σχολής·

(δ) τους κλάδους σπουδών της σχολής και αναφορικά με κάθε κλάδο-

(i) Δήλωση κατά πόσο θεωρεί τον κλάδο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό·

(ii) το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του κλάδου·

(iii)τη διάρκεια σπουδών·

(iv) τους όρους εισδοχής φοιτητών στον κλάδο·

(ν) τη γλώσσα διδασκαλίας·

(vi) τον τρόπο αξιολόγησης, προαγωγής κα αποφοίτησης των φοιτητών·

(vii) την αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών·

(νiii)το ύψος των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και των άλλων δικαιωμάτων και τις τυχόν υποτροφίες που προσφέρονται·

(ix) τον τύπο του πιστοποιητικού σπουδών το οποίο θα απονέμεται·

(ε) τα ονόματα, τα προσόντα και τους όρους υπηρεσίας του προτεινόμενου διευθυντή και του προτεινόμενου διδακτικού προσωπικού της σχολής·

(στ) σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολής·

(ζ) σχέδιο ανάπτυξης για τρία έτη ύστερα από την έναρξη της λειτουργίας της σχολής·

(η) συνοπτική περιγραφή των οικονομικών πόρων της σχολής·

(θ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία θα καθορίζει ο Υπουργός·

(ι) πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για τον ιδιοκτήτη, το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό της σχολής:

Νοείται ότι, καθόσον αφορά τον ιδιοκτήτη, το διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό της σχολής που είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους, προσκομίζεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις κυπριακές αρχές, καθώς και πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις αντίστοιχες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

(2) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε δέκα μήνες, κατά πόσο εγκρίνει ή όχι την εγγραφή της σχολής νοουμένου ότι αυτή έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προθεσμίας των δέκα μηνών, η έγκριση δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3) Για την ίδρυση παραρτήματος ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που προνοούνται από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

Διδακτικό προσωπικό ιδιωτικής σχολής

16.-(1) O Διευθυντής κάθε ιδιωτικής σχολής πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο προσόν ανάλογο με τον τύπο της σχολής. Στην περίπτωση που είναι και διδάσκων ισχύουν και για αυτόν οι πρόνοιες που ισχύουν για το διδακτικό προσωπικό, όπως αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) πιο κάτω.

(2) Το διδακτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικής σχολής κατά ποσοστό όχι μικρότερο του 70% πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο κατά μία βαθμίδα ανώτερο από το επίπεδο του προγράμματος στο οποίο διδάσκει. Το υπόλοιπο 30% μπορεί να κατέχει ισόβαθμο τίτλο ή ανάλογο επαγγελματικό προσόν.

(3) Επιπρόσθετα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) προσόντα, το διδακτικό προσωπικό σε κάθε κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να έχει δημοσιεύσεις ή εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου.

(4) Μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού κάθε κλάδου σπουδών περιλαμβάνονται πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα πανεπιστημίου:

Νοείται ότι σε κλάδους σπουδών που δεν είναι ακαδημαϊκά δυνατό να εφαρμοστεί η πιο πάνω πρόνοια ο Υπουργός μπορεί να εξαιρεί κλάδους σπουδών.

Διδακτήριο, εργαστήρια και εξοπλισμός ιδιωτικών σχολών

17. Τα διδακτήρια των ιδιωτικών σχολών, καθώς και οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Κανονισμούς, ανάλογα με τον τύπο της ιδιωτικής σχολής.

Οικονομική βιωσιμότητα ιδιωτικών σχολών

18. Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία, εκτός αν ο ιδιοκτήτης της ικανοποιήσει τον Υπουργό ότι υφίστανται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας της.

Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής

19.-(1) Κάθε φορά που υποβάλλεται δήλωση για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής, ο Υπουργός παραπέμπει τη δήλωση στη Συμβουλευτική Επιτροπή, μαζί με

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες, για υποβολή σχετικής εισήγησης.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί, πριν από την υποβολή της εισήγησης της, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες ή διευκρινίσεις, που θα θεωρούσε αναγκαίες, αναφορικά με τη σκοπούμενη ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής.

(3)Όταν η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλει την εισήγηση της στον Υπουργό, αυτός, αν ικανοποιηθεί ότι η δήλωση συμμορφώνεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρίζει αυτήν, όταν καταβληθεί το καθορισμένο από Κανονισμούς τέλος εγγραφής, στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το σκοπό αυτό, και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό για την καταχώρηση αυτή στον καθορισμένο από την αρμόδια αρχή τύπο.

(4) Από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3), η ιδιωτική σχολή θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί και η παρουσίαση του πιστοποιητικού αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη για την ίδρυση της.

(5)Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (3).

(6) Η γνωστοποίηση για την καταχώρηση ιδιωτικής σχολής στο Μητρώο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Εγγεγραμμένη Σχολή η οποία δε λειτουργεί για ένα ακαδημαϊκό έτος διαγράφεται από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την επανεγγραφή της σχολής ακολουθούνται οι διαδικασίες που προνοούνται από τους νόμους και τους Κανονισμούς για τις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ισχύουν κάθε φορά.

Ιεραρχική προσφυγή

20.-(1) Κάθε πρόσωπο που έχει παράπονο λόγω της άρνησης του Υπουργού να εγγράψει ιδιωτική σχολή στο Μητρώο μπορεί, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σ' αυτό η απόφαση, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Κάθε φορά που υποβάλλεται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει το θέμα, σαν να είχε υποβληθεί η δήλωση και η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Υπουργικό Συμβούλιο και, αν ικανοποιηθεί ότι υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δίνει εντολή στον Υπουργό να προχωρήσει στην καταχώρηση της ιδιωτικής σχολής στο Μητρώο και στην έκδοση Πιστοποιητικού.

Επωνυμία ιδιωτικών σχολών

21. Κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να έχει επωνυμία, η οποία πρέπει-

(α) Να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τους προσφερόμενους κλάδους σπουδών•

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολών•

και

(γ) να μη φέρει τις λέξεις "Πανεπιστήμιο" ή "Πολυτεχνείο" ως μέρος της, εκτός αν ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τα διδακτήριο, οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός της σχολής, ο τρόπος εισδοχής, αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών, το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα και η διάρκεια σπουδών, ικανοποιείται ότι ο βαθμός και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι πανεπιστημιακού ή πολυτεχνικού επιπέδου όπως θα καθοριστεί με νόμο ή και κανονισμούς.

Διαγραφή ιδιωτικής σχολής από το Μητρώο

22. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού, μπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής και λειτουργίας, αν διαπιστωθεί, ύστερα από επιθεώρηση ή ύστερα από εκπαιδευτική αξιολόγηση ή ύστερα από διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικών καταγγελιών ή ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εναντίον οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι-

(α) Έπαψαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία της• ή

(β) η λειτουργία της είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία• ή

(γ) συστηματικά παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικής σχολής

23.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικής σχολής που επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 15(1) οφείλει, ως το τέλος του Νοεμβρίου που προηγείται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο θα εφαρμοστεί η αλλαγή, να υποβάλει για το σκοπό αυτό δήλωση στον Υπουργό, που να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία• ειδικά για την εγγραφή νέου/ων κλάδου/ων σπουδών η δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο δήλωσης που ορίζεται από τον Υπουργό.

(2) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει, μέσα σε εβδομήντα πέντε ημέρες το αργότερο από την υποβολή της σχετικής δήλωσης, αν εγκρίνει ή όχι την αλλαγή των στοιχείων, νοουμένου ότι η σχολή έχει υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

(3)Όταν υποβληθεί δήλωση δυνάμει του εδαφίου (1), αν μεν πρόκειται για εγγραφή νέου κλάδου σπουδών, ακολουθείται, τηρουμένων των αναλογιών, η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19. Αν όμως πρόκειται για αλλαγές οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανάλογα με την αλλαγή που ζητείται, είτε υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό για έγκριση είτε παραπέμπει τη δήλωση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για διαμόρφωση σχετικής εισήγησης προς τον Υπουργό.

Τίτλοι ιδιωτικών σχολών

24.-(1) Ο τύπος, η ονομασία και το περιεχόμενο των τίτλων σπουδών που απονέμονται από κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό και δεν μπορούν να είναι παραπλανητικοί ως προς το επίπεδο των σπουδών οι οποίες προσφέρονται από τη σχολή.

(2) Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο κάθε φοιτητής ιδιωτικής σχολής, καθώς και η διάρκεια τους και η επίδοση του σ' αυτά πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό σπουδών (transcript) που εκδίδεται σ' αυτόν.

Οδηγός Σπουδών ιδιωτικών σχολών

25.-(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε ιδιωτικής σχολής υποχρεούται να εκδίδει κάθε ακαδημαϊκό έτος Οδηγό Σπουδών (Prospectus), στον οποίο πρέπει να αναφέρονται-

(α)Οι κλάδοι σπουδών που προσφέρονται και κατά πόσο αυτοί είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένοι-πιστοποιημένοι ή όχι•

(β) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με κάθε προσφερόμενο κλάδο σπουδών (όροι εισδοχής, όροι αποφοίτησης, στόχοι, διάρκεια σπουδών, διδασκόμενα μαθήματα, περιεχόμενο κάθε μαθήματος, περίοδοι διδασκαλίας εβδομαδιαίως, διάρκεια διδακτικής περιόδου, γλώσσα διδασκαλίας και τίτλος σπουδών που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών•

(γ) αναλυτικές πληροφορίες για υποτροφίες (αριθμός, ποσό, διάρκεια, κριτήρια επιλογής)•

(δ) ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους•

(ε) το ονοματεπώνυμο και τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα του διευθυντή και των μελών του διδακτικού προσωπικού, η βαθμίδα, η ειδικότητα ή ειδικότητες στην οποία ή στις οποίες διδάσκει ο καθένας και τυχόν άλλες αρμοδιότητες τους•

(στ) το ποσό των διδάκτρων, των δικαιωμάτων εγγραφής και τυχόν άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων του φοιτητή ετησίως και ο τρόπος καταβολής τους•

(ζ) η επωνυμία, η έδρα, τα παραρτήματα που τυχόν έχει η σχολή και ο κατά νόμο υπεύθυνος της σχολής και των παραρτημάτων•

(η) η σύνθεση του συμβουλίου της σχολής•

(θ) οι επιτροπές που διαθέτει η σχολή και η σύνθεση κάθε επιτροπής•

(ι) στοιχεία για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της σχολής, καθώς και πληροφορίες για τους χώρους και τις διευκολύνσεις της σχολής (γραφεία διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας)•

(ια) στοιχεία για τη βιβλιοθήκη της σχολής, το προσωπικό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της, τον τεχνικό εξοπλισμό της, το περιεχόμενο της και άλλες παρόμοιας φύσεως πληροφορίες•

(ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών•

(ιγ) στοιχεία για την υποβολή και της ημερομηνίας έγκρισης του οδηγού σπουδών•

(ιδ) οποιεσδήποτε τυχόν άλλες πληροφορίες ορίζονται από τον Υπουργό.

(2) Ο Οδηγός σπουδών κάθε ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται, πριν από την έκδοση του, στον Υπουργό για έγκριση όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποχρεούται να απαντήσει μέχρι τις 15 Απριλίου το αργότερο αν εγκρίνεται ή όχι ο οδηγός σπουδών:

Νοείται ότι, αν μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή του οδηγού σπουδών, ο Υπουργός δεν τον εγκρίνει ή δεν τον απορρίψει με απόφαση του που κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη της σχολής, ο οδηγός σπουδών θεωρείται εγκεκριμένος.

(3) Ο εγκεκριμένος οδηγός σπουδών πρέπει να εκδίδεται και να κυκλοφορεί μέχρι το τέλος Μαίου. Δύο αντίτυπα πρέπει να αποστέλλονται στον Υπουργό το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Καθορισμός διδάκτρων

25Α.-(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε σχολής, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό για έγκριση το ύψος των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία επιβαρύνεται κάθε φοιτητής.

(2) Οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό:

Νοείται ότι οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα δεν επιβάλλεται, αν δεν παρέλθουν δυο χρόνια από την τελευταία επιβολή τέτοιας αύξησης.

Σύντομες σειρές μαθημάτων

26. Ιδιωτική σχολή μπορεί να προσφέρει σύντομες σειρές μαθημάτων, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, νοουμένου ότι τα μαθήματα που διδάσκονται στις σειρές αυτές θα αποτελούν μέρος εγγεγραμμένου κλάδου σπουδών που προσφέρει η σχολή. Η σχολή μπορεί, ύστερα από την ολοκλήρωση της σειράς των μαθημάτων αυτών, να εκδίδει μόνο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Αρχεία ιδιωτικών σχολών

27.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής σχολής υποχρεούται να τηρεί, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται από τον Υπουργό-

(α) μητρώο φοιτητών•

(β) βιβλίο εγγραφών κατά κλάδο και έτη σπουδών•

(γ) βιβλίο διδακτικού προσωπικού•

(δ) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών•

(ε) βιβλίο γενικού ελέγχου•

(στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ιδιωτικής σχολής για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδώσει τα αρχεία στον Υπουργό.

Συμβούλιο ιδιωτικής σχολής

28.-(1) Σε κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να υφίσταται συμβούλιο, στο οποίο πρέπει να εκπροσωπούνται ο ιδιοκτήτης της σχολής, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και οι φοιτητές της σχολής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η σύνθεση του συμβουλίου κάθε ιδιωτικής σχολής, η αναλογία εκπροσώπησης σ' αυτό, καθώς και η ρύθμιση των εργασιών του καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής.

(3)Το συμβούλιο συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη και το διευθυντή της σχολής για κάθε θέμα που αφορά-

(α)Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των κλάδων σπουδών της σχολής•

(β) τα κριτήρια εισδοχής, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών της σχολής•

(γ) τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της σχολής• και

(δ) κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ' αυτό από τον ιδιοκτήτη της σχολής.

Εσωτερικός κανονισμός ιδιωτικών σχολών

29.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται από τον Υπουργό, με τον οποίο να ρυθμίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όσα έχουν σχέση με-

(α)Την εσωτερική λειτουργία της σχολής•

(β)την εγγραφή, εξέταση, βαθμολογία, προαγωγή και πειθαρχία των φοιτητών•

(γ) τις εργασίες της σχολής, τις εορτές και τις αργίες•

(δ) τα πιστοποιητικά σπουδών που απονέμονται από τη σχολή•

(ε) την οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού•

(στ) τα δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη•

(ζ) την ίδρυση των επιτροπών που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2) Ο εσωτερικός κανονισμός κάθε ιδιωτικής σχολής μπορεί να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία οποιωνδήποτε επιτροπών, υποχρεωτικά όμως πρέπει να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία-

(α) Ακαδημαϊκής επιτροπής•

(β) διοικητικής επιτροπής• και

(γ) πειθαρχικής επιτροπής.

(3)(α) Η ακαδημαϊκή επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με τα ακαδημαϊκά επίπεδα και τα κριτήρια προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών.

(β) Η διοικητική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

(γ) Η πειθαρχική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την πειθαρχία στη σχολή.

(4) Πρόεδρος των επιτροπών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) είναι ο διευθυντής της σχολής:

Νοείται ότι, αν ο διευθυντής της σχολής είναι και ο ιδιοκτήτης της, αυτός δεν μπορεί να είναι πρόεδρος ή μέλος της ακαδημαϊκής ή της πειθαρχικής επιτροπής.

(5) Σε κάθε επιτροπή, που ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει του εδαφίου (2), πρέπει να μετέχουν εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών, σε αναλογία που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής.

Επιθεώρηση ιδιωτικών σχολών

30.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικής σχολής υποχρεούνται να επιτρέπουν, κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί η σχολή, στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την είσοδο στη σχολή και στις τάξεις, για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν-

(α)Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής•

(β)τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου προσωπικού•

(γ) την τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος•

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία•

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπεύθυνους για αντιμετώπιση τους και για αρτιότερη λειτουργία της σχολής•

(στ) την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της σχολής•

(ζ) την καταλληλότητα του διδακτηρίου•

(η) τη συμμόρφωση της σχολής στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η επιθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διεξάγεται δύο τουλάχιστο φορές το χρόνο και για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται από τον αρμόδιο λειτουργό που τη διενήργησε έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό.

(3) Στην περίπτωση κατά την οποία η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνει για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δυσμενείς παρατηρήσεις, ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και το διευθυντή της σχολής.