ΜΕΡΟΣ III ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Ίδρυση δημόσιας σχολής

5.-(1) Καμιά δημόσια σχολή δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Δημοκρατία, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις ειδικής γι' αυτό νομοθεσίας.

(2) Κάθε φορά που μελετάται η ίδρυση δημόσιας σχολής, το Υπουργικό Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα σε ειδική επιτροπή, που διορίζεται από αυτό για καταρτισμό μελέτης και υποβολής σχετικής εισήγησης, στην οποία εκπροσωπούνται, με ένα εκπρόσωπο το καθένα, τα ακόλουθα Υπουργεία, Γραφείο, Πανεπιστήμιο και σχολές:

(α)  το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού·

(β)  το Υπουργείο Οικονομικών·

(γ)  το Υπουργείο ή τα Υπουργεία, που έχουν αρμοδιότητα για τα επαγγέλματα, για τα οποία θα παρέχει εκπαίδευση η υπό μελέτη σχολή·

(δ)  το Γραφείο Προγραμματισμού·

(ε)  το Πανεπιστήμιο Κύπρου·

(στ) οι δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου· και

(ζ) οι ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχουν εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών.

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το διορισμό ενός ή δύο επιπρόσθετων προσώπων εγνωσμένου κύρους και με γνώσεις στο βασικό αντικείμενο της υπό ίδρυσης σχολής.

(3) Η ειδική επιτροπή οφείλει να συντάξει τη μελέτη και να υποβάλει τις εισηγήσεις της μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κάθε φορά και σύμφωνα με τους όρους εντολής της.

(4) Η μελέτη και οι εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής υποβάλλονται στον Υπουργό, που τις παραπέμπει στη Συμβουλευτική Επιτροπή για υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων.

(5)Όταν η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλει στον Υπουργό τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της, αυτός υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη μελέτη και τις εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής, τις σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και τις δικές του και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη λήψη απόφασης.

Συμβούλιο δημόσιας σχολής

6.-(1) Για κάθε δημόσια σχολή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, συμβούλιο που αποτελείται-

(α)Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Γραφείου Προγραμματισμού•

(β) από έναν ως τρεις εκπροσώπους των Υπουργείων ή των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που έχουν σχέση με την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτητές της σχολής•

(γ) από δύο ως πέντε πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα τα οποία έχουν σχέση με την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτητές της σχολής•

(δ) από δύο εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού της σχολής"

(ε) από έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων των φοιτητών της σχολής• και

(στ) από δύο πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις και ικανότητες για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(2) Ο διευθυντής κάθε δημόσιας σχολής έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις συνεδρίες του συμβουλίου της σχολής και να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση κάθε θέματος που συζητείται στις συνεδρίες αυτές.

(3)Το συμβούλιο κάθε δημόσιας σχολής συμβουλεύει το διευθυντή της σχολής για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της σχολής και ειδικότερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ειδικότητες της σχολής, τον προϋπολογισμό της και κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ' αυτό από το διευθυντή της σχολής.

Εσωτερικός Κανονισμός δημόσιων σχολών

7.-(1) Το συμβούλιο κάθε δημόσιας σχολής καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται από τον Υπουργό, με τον οποίο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με-

(α)Τις εργασίες του συμβουλίου•

(β) την εσωτερική λειτουργία της σχολής•

(γ) την εγγραφή, εξέταση, βαθμολογία, παραγωγή, αποφοίτηση και πειθαρχία των φοιτητών•

(δ) τις εργασίες της σχολής"

(ε) τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών•

(στ) την οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού• και

(ζ) την ίδρυση των επιτροπών που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2)Ο εσωτερικός κανονισμός κάθε δημόσιας σχολής μπορεί να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία οποιωνδήποτε επιτροπών, υποχρεωτικά όμως πρέπει να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία-

(α)Ακαδημαϊκής επιτροπής•

(β) διοικητικής επιτροπής• και

(γ) πειθαρχικής επιτροπής.

(3)(α) Η ακαδημαϊκή επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με τα ακαδημαϊκά επίπεδα και τα κριτήρια προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών.

(β) Η διοικητική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

(γ) Η πειθαρχική επιτροπή ασχολείται με κάθε θέμα σχετικό με την πειθαρχία στη σχολή.

Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό δημόσιων σχολών

8. Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολών ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα οικεία σχέδια υπηρεσίας.

Οδηγός σπουδών δημόσιων σχολών

9. Κάθε δημόσια σχολή εκδίδει Οδηγό Σπουδών (Prospectus), ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τους κλάδους σπουδών που προσφέρονται από τη σχολή, το ύψος και τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που θα καθορίζει ο Υπουργός σε κάθε περίπτωση.

Αριθμός φοιτητών δημόσιων σχολών

10. Ο αριθμός των φοιτητών κάθε δημόσιας σχολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, που υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο αφού αυτός ακούσει τις παρατηρήσεις και απόψεις του συμβουλίου της σχολής.

Αρχεία δημόσιων σχολών

11. Σε κάθε δημόσια σχολή πρέπει να τηρούνται αρχεία φοιτητών, πιστοποιητικών σπουδών, φοιτητών κατά κλάδο και έτος σπουδών, γενικού ελέγχου και διδακτικού προσωπικού.

Κλάδοι σπουδών δημόσιων σχολών

12.-(1) Οι κλάδοι σπουδών κάθε δημόσιας σχολής καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1), εισήγηση υποβάλλεται από τον Υπουργό, αφού αυτός συμβουλευθεί το συμβούλιο της σχολής και τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα δημόσιων σχολών

13. Τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των κλάδων σπουδών κάθε δημόσιας σχολής καθορίζονται από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου της σχολής.