ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3.-(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από-

(α)Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως πρόεδρο·

(β)Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του·

(γ) δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τη Σύγκλητο των πιο πάνω Πανεπιστημίων·

(δ) τρία πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των εργοδοτών·

(ε) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

(στ) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των λειτουργών των δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(ζ) ένα πρόσωπο που διορίζεται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών·

(η) δύο πρόσωπα που διορίζονται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των φοιτητών των δημόσιων και των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(θ) ένα πρόσωπο που διορίζεται με εισήγηση του Υπουργού, ύστερα από διαβουλεύσεις του με τις οργανώσεις των γονέων των μαθητών μέσης εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(ι) δύο πρόσωπα με ακαδημαϊκά προσόντα που διορίζονται αριστίνδην, με ειδικές γνώσεις και ικανότητες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· τα πρόσωπα αυτά, δεν πρέπει να έχουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να μετέχουν σε οποιοδήποτε σώμα ή όργανο τέτοιων σχολών.

(2) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών ετών.

(3) Στην περίπτωση που μια θέση κενούται για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο εδάφιο (4), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να πληρώνει τη θέση για το υπόλοιπο της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί για εύλογη αιτία να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή να κηρύξει τη θέση του χηρεύουσα και στη συνέχεια να πληρώσει τη θέση αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει από τα μέλη της οποιεσδήποτε υπεπιτροπές.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας οποιασδήποτε υπεπιτροπής της.

(7) Ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπος του εκτελεί χρέη γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής και οποιασδήποτε υπεπιτροπής της, μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατίθενται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(8) 0 Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπος του δικαιούται να παρευρίσκεται στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής και οποιασδήποτε υπεπιτροπής της και να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση όλων των θεμάτων που συζητούνται στις συνεδρίες αυτές χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

4.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα που αφορούν την ίδρυση δημόσιων και ιδιωτικών σχολών·

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με την εγγραφή νέων κλάδων σπουδών·

(γ) συμβουλεύει τον Υπουργό για την εκπαιδευτική πολιτική που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

(δ) υποβάλλει εισηγήσεις για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ' αυτή από τον Υπουργό·

(ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που χορηγείται σ' αυτή από τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, δεν συμμετέχει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β).