Λειτουργία Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης

35.-(1) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης απαρτία υπάρχει, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο πέντε μέλη.

(2) Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης καθορίζει τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεων του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σ' αυτές.