Σημείωση
3 του Ν.15(Ι)/97Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.15(Ι)/97. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από τις 3 Μαΐου 1996.