Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμος του 1993.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-

“άδεια παρασκευής ή και συσκευασίας” σημαίνει άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για την παρασκευή ή και συσκευασία υλικών προς πώληση·

“απλή ζωοτροφή” ή “πρώτη ύλη ζωοτροφών” σημαίνει διάφορα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής επεξεργασίας τους, καθώς και οργανικές ή ανόργανες ουσίες, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, που προορίζονται για την από του στόματος διατροφή των ζώων είτε ως αυτούσιες ή μετά από επεξεργασία, για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών ή ως αραιωτικά συστατικά των προμιγμάτων·

"Αρμόδια Αρχή" σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“αυτούσιο προσθετικό” σημαίνει κάθε καθαρό προσθετικό ή παρασκεύασμα κάθε προσθετικού που δεν είναι πρόμιγμα  και χρησιμοποιείται στην παρασκευή προμιγμάτων ή ζωοτροφών ικανοποιώντας τις διατροφικές ανάγκες των ζώων έχοντας  θετικό αποτέλεσμα στα χαρακτηριστικά των ζωοτροφών, στα χαρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές συνέπειες της ζωικής παραγωγής, στην παραγωγή, στην επίδοση ή στην καλή διαβίωση των ζώων και στη γαστροεντερική χλωρίδα ή στην πεπτικότητα των ζωοτροφών. Επίσης δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και δεν πρέπει να είναι επιβλαβές για τον καταναλωτή ή να τον παραπλανά όσον αφορά τα διακριτικά γνωρίσματα των ζωικών προϊόντων·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του·

“γεωργικός χημικός” σημαίνει προσοντούχο χημικό που υπηρετεί στο Τμήμα Γεωργίας και ορίζεται από τον Υπουργό για σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“δειγματοληφθείσα ποσότητα” σημαίνει την καθοριζόμενη ποσότητα υλικού από την οποία λήφθηκε ένα δείγμα από τον Επιθεωρητή κατά τον καθοριζόμενο τρόπο και που-

(α) Αποτελείται είτε-

(i) εξ ολοκλήρου από υλικό συσκευασμένο σ’ ένα ή περισσότερα δοχεία ή

(ii) εξ ολοκλήρου από υλικό ουχί κατά τέτοιο τρόπο συσκευασμένο και

(β) δεν υπερβαίνει σε περίπτωση συσκευασμένου υλικού την ποσότητα των πέντε τόνων ή των 5.000 λίτρων, εκτός όπου-

(i) το υλικό είναι εξ ολοκλήρου συσκευασμένο σ’ ένα μόνο δοχείο ή

(ii) το υλικό είναι συσκευασμένο σε δύο ή περισσότερα δοχεία που το καθένα περιέχει ποσότητα μικρότερη της απαιτούμενης για δειγματοληψία, οπότε η δειγματοληπτούμενη ποσότητα μπορεί να είναι το περιεχόμενο του μικρότερου αριθμού των δοχείων που μαζί περιέχουν την απαιτούμενη ποσότητα.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος  Γεωργίας  του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

"εγκατάσταση" σημαίνει κάθε μονάδα παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών·

“έγκριση εισαγωγής” σημαίνει την έγκριση για εισαγωγή υλικών·

"ενδιάμεσος" σημαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή το πρόσωπο που παρασκευάζει αποκλειστικά για τις κτηνοτροφικές του ανάγκες, σύνθετες ζωοτροφές, που έχει στην κατοχή ή υπό την ευθύνη του καθοριζόμενα προσθετικά των ζωοτροφών, καθοριζόμενα προμίγματα παρασκευασθέντα από αυτά τα προσθετικά ή άλλα καθοριζόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, σε ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ παραγωγής και χρήσης·

“επιθεωρητής” σημαίνει κάθε λειτουργό, κατά προτίμηση Κτηνοτροφικό Λειτουργό, του Τμήματος Γεωργίας, ή Έκτακτο Κτηνοτροφικό Λειτουργό που ήθελε προσληφθεί από το Συμβούλιο με βάση το εδάφιο 3 του άρθρου 24, που ορίζεται από τον Υπουργό για σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“Έφορος” σημαίνει το λειτουργό που διορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με γνωστοποίηση δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για να ασκεί καθήκοντα Εφόρου για σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“ζώο” σημαίνει τα θηλαστικά ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια περιλαμβανομένων και των οστρακοδέρμων και τα ωφέλιμα έντομα·

“ζωοτροφή” σημαίνει προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, στη φυσική τους κατάσταση, φρέσκα ή διατηρημένα, και προϊόντα της βιομηχανικής τους επεξεργασίας, και οργανικές και ανόργανες ουσίες, που χρησιμοποιούνται μόνα τους ή ως μίγμα με άλλες, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, για την από το στόμα διατροφή των ζώων ως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

“καθοριζόμενο” σημαίνει καθοριζόμενο με Κανονισμούς·

"Κανονισμοί" σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου·

“κτιριακές εγκαταστάσεις” σημαίνει ολόκληρο ή μέρος των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, φύλαξη, παρασκευή, συσκευασία ή και πώληση υλικών ή για εκτροφή ζώων·

"Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει Απόφαση που εκδόθηκε από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται στην Πρώτη Στήλη του Μέρους B, του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτική Απόφαση περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της·

"Κοινοτικός Κανονισμός" σημαίνει Κανονισμό που εκδόθηκε από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται στην Πρώτη Στήλη του Μέρους A, του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτικό Κανονισμό περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

“κυβερνητικός χημικός” σημαίνει προσοντούχο χημικό που εργάζεται στο Κρατικό Χημείο·

“παρασκευαστής” σημαίνει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στις οποίες παρασκευάζονται ή/και συσκευάζονται υλικά·

“πλήρης ζωοτροφή” σημαίνει το θρεπτικά επαρκές και ισοζυγισμένο μείγμα ζωοτροφών που έχει τέτοια σύσταση ώστε να αποτελεί σιτηρέσιο·

“πρόμιγμα” σημαίνει κάθε ομοιόμορφο μίγμα επιτρεπόμενου προσθετικού το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα προσθετικά, ή ένα ή περισσότερα προσθετικά μαζί με μία ή περισσότερες ζωοτροφές χρησιμοποιούμενες ως φορείς ή αραιωτικά, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ζωοτροφών χωρίς αυτό να προορίζεται άμεσα στη διατροφή των ζώων·

“προσθετικό των ζωοτροφών” σημαίνει κάθε καθοριζόμενη ουσία ή παρασκεύασμα ουσίας που χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των ζωοτροφών ή των ζωικών προϊόντων ή την ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών των ζώων ή τη βελτίωση της ζωικής παραγωγής, ιδιαίτερα με επίδραση στη γαστροεντερική μικροχλωρίδα ή στην πεπτικότητα των ζωοτροφών ή τη συμβολή, μέσω της διατροφής, στην επίτευξη ιδιαίτερων διατροφικών σκοπών ή στην ικανοποίηση ιδιαίτερων διατροφικών αναγκών των ζώων σε συγκεκριμένη περίοδο· ή την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιδράσεων που προκαλούνται από τα ζωικά απόβλητα ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος του ζώου·

“σιτηρέσιο” σημαίνει την κατά μέσο όρο ολική ποσότητα ζωοτροφών, που υπολογίζεται βάσει περιεκτικότητας σε υγρασία ίση προς 12%, που απαιτείται για την κάλυψη όλων των ημερήσιων θρεπτικών αναγκών εκτός από νερό, ενός ζώου ορισμένου είδους, κατηγορίας, ηλικίας και επιπέδου παραγωγής·

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών που ιδρύεται με βάση το άρθρο 23·

“συμπληρωματική ζωοτροφή” σημαίνει κάθε μίγμα ζωοτροφών, με ή χωρίς προσθετικά, που έχει ψηλή περιεκτικότητα σε ορισμένες ουσίες και που λόγω της σύνθεσης του δεν αποτελεί σιτηρέσιο εκτός εάν χρησιμοποιηθεί με άλλη ή άλλες ζωοτροφές·

“σύνθετη ζωοτροφή” σημαίνει μίγματα πρώτων υλών ζωοτροφών, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, που προορίζονται για την από του στόματος διατροφή των ζώων είτε ως πλήρης ζωοτροφή ή ως συμπληρωματική ζωοτροφή·

“σύνθετη ζωοτροφή κατά παραγγελία” σημαίνει τη σύνθεση ζωοτροφή που παρασκευάζεται σύμφωνα με τις γραπτές και ενυπόγραφες οδηγίες του αγοραστή όσον αφορά το είδος και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών·

“υλικό” σημαίνει κάθε ζωοτροφή, πρόμιγμα, και αυτούσιο προσθετικό·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κάθε υλικό που αποστέλλεται σ’ ένα αγοραστή δε θα θεωρείται ότι παραδόθηκε σ’ αυτόν μέχρις ότου αυτό φτάσσει στο χώρο παράδοσης του ανεξάρτητα αν η αποστολή έγινε με ευθύνη του πωλητή ή του αγοραστή.

(3) Ο παρών Νόμος θα εφαρμόζεται χωριστά για κάθε αποστολή αν υλικό παραδίδεται στον αγοραστή σε δύο ή περισσότερες αποστολές.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η παροχή υλικού από ένα πρόσωπο για χρήση-

(α) Ως αμοιβή για μίσθωση ή παροχή υπηρεσιών άλλου προσώπου με βάση συμβόλαιο για το σκοπό αυτό, ή

(β) με βάση διευθετήσεις με άλλο πρόσωπο που δεν αποτελούν πώληση του υλικού σε εκείνο το άλλο πρόσωπο, που είναι διευθετήσεις που αποσκοπούν σε όφελος και των δύο προσώπων αλλά σύμφωνα με τις οποίες η πιθανότητα ή το μέγεθος οφέλους για το άλλο πρόσωπο μπορεί να επηρεαστεί από την ποιότητα του υλικού,

θα θεωρείται ως μία πώληση του υλικού αυτού σε εκείνο το άλλο πρόσωπο από το πρόσωπο που παράγει το υλικό, και αναφορά σε αγορά ή πώλήση και συγγενικές εκφράσεις θα ερμηνεύονται ανάλογα.

Εισαγωγή, πώληση και έκθεση προς πώληση υλικών

3.-(1) Κανένα υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων δε θα εισάγεται, πωλείται ή εκτίθεται για πώληση εκτός αν-

(α) Πληρεί τέτοιες καθοριζόμενες λεπτομέρεις αναφορικά με τη φύση, σύσταση και ποιότητα του υλικού

(β) δεν είναι προσβλημένο από έντομα, τρωκτικά, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς και γενικά δεν είναι ακατάλληλο για κατανάλωση από τα ζώα ή επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων μέσω της κατανάλωσης προϊόντων από ζώα που τρέφονται με τέτοια υλικά

(γ) είναι γενικά ελεύθερο από πιθανούς παθογόνους μικροοργανισμούς και επιτρέπεται η εισαγωγή ή πώληση του ή έκθεση του προς πώληση με βάση τον περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμο

(δ) δεν περιέχει οποιεσδήποτε ξένες ουσίες όπως σπόρους ζιζανίων, άμμο, χώμα, πυριτικές ουσίες που δε συναντώνται κάτω από κανονικές συνθήκες στο υλικό, αν δε οι ξένες ουσίες φυσικώς απαντώνται σ’ αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα καθορισμένα επίπεδα.

(2) Πρόσωπο που εισάγει, πωλεί ή εκθέτει για πώληση οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση οποιασδήποτε παραγράφου του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

Κανένα μίγμα που περιέχει συστατικό άλλο εκτός από ζωοτροφές ή προσθετικά θα εισάγεται κλπ. για χρήση ως ζωοτροφή ή πρόμιγμα

4.-(1) Κανένα μίγμα που περιέχει προστεθέν συστατικό ή συστατικά που με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις δεν είναι ζωοτροφές ή προσθετικά ζωοτροφών θα εισάγεται ή παρασκευάζεται για πώληση ή θα πωλείται ή διατίθεται για πώληση ως ζωοτροφή ή ως πρόμιγμα εκτός αν πρόκειται για ουσίες των οποίων η χρήση επιτρέπεται με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πρόσωπο που εισάγει ή παρασκευάζει για πώληση ή πωλεί ή διαθέτει για πώληση ως ζωοτροφή ή ως πρόμιγμα μίγμα δύο ή περισσότερων συστατικών από τα οποία ένα ή περισσότερα δεν είναι ζωοτροφές ή προσθετικά των ζωοτροφών ή ουσίες επιτρεπόμενες με βάση το εδάφιο (1) θα θεωρείται ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

Όροι εισαγωγής έκθεσης για πώληση και πώλησης υλικών

5.-(1) Κανένα υλικό δε θα εισάγεται ή προσφέρεται ή εκτίθεται για πώληση εκτός αν έχει την καθοριζόμενη συσκευασία και στην περίπτωση υλικού καθορισμένης περιγραφής φέρει όπως προνοούν οι κανονισμοί γραπτή δήλωση είτε πάνω στους σάκκους ή στα δοχεία συσκευασίας ή σε ετικέττα στερεωμένη στους σάκκους ή στα δοχεία συσκευασίας ή σε πινακίδα ή ετικέττα τοποθετημένη στο ίδιο το υλικό προκειμένου για καθοριζόμενα υλικά που δυνατόν να πωλούνται χύδην ή σε συνοδευτικά έγγραφα προκειμένου για καθοριζόμενα υλικά που μπορούν να εισάγονται χύδην, στην οποία δήλωση-

(α) Πρέπει να περιλαμβάνονται-

(i) τέτοιες καθοριζόμενες λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα του υλικού

(ii) τέτοιες καθοριζόμενες πληροφορίες ή οδηγίες για την αποθήκευση, χειρισμού ή χρήση του υλικού και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και

(β) θα μπορούσαν εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων της παραγράφου (α) να αναγράφονται μόνο τέτοιες καθοριζόμενες επιπρόσθετες λεπτομέρεις ή πληροφορίες ή οδηγίες για το υλικό,

και οποιοδήποτε πρόσωπο δίδει λεπτομέρειες ή πληροφορίες ή οδηγίες πέραν των καθοριζομένων θα είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πενήντα λίρες.

(2) Με βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί οποιοδήποτε υλικό πρέπει-

(α) Να παραδίδει το υλικό συσκευασμένο με τον καθορισμένο τρόπο, εκτός της περίπτωσης πώλησης μικρών ποσοτήτων που λαμβάνονται στην παρουσία του αγοραστή από σάκκο που φέρει εμφανώς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και

(β) να δίδει στον αγοραστή υλικών καθορισμένης περιγραφής γραπτή δήλωση, που είναι είτε συνοδευτικό έγγραφο για ζωοτροφές που βάσει των Κανονισμών δεν απαιτούν συσκευασία, ή ετικέττα στερεωμένη πάνω στο υλικό ή στο σάκκο ή δοχείο που περιέχει το υλικό, ή απευθείας εγγραφή των απαιτούμενων στοιχείων πάνω στο υλικό ή σάκκο ή δοχείο, η οποία δήλωση να περιέχει με τον καθοριζόμενο τρόπο τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες, πληροφορίες ή οδηγίες που προνοούνται με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1), που μπορούν να συνοδεύονται και από τα επιτρεπόμενα στοιχεία με βάση την παράγραφο (β) του ίδιου εδαφίου.

(3) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση-

(α) Πώλησης δύο ή περισσότερων υλικών που η αναλογία και ανάμιξη έγινε με την υπόδειξη του αγοραστή πριν την παράδοση σ’ αυτόν, ή

(β) πώλησης μικρών ποσοτήτων που λήφθηκαν στην παρουσία του αγοραστή από δοχείο ή σάκκο που φέρει εμφανώς πάνω του ή πάνω σε ετικέττα στερεωμένη στο δοχείο ή σάκκο όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρεις, πληροφορίες ή οδηγίες σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(4) Η γραπτή δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) πρέπει να χορηγείται στον αγοραστή όχι αργότερα του χρόνου της παράδοσης του υλικού σ’ αυτόν, και αν χορηγείται πριν από το χρόνο αυτό θα θεωρείται ότι έχει δοθεί σ’ εκείνο το χρόνο, εκτός αν οι κανονισμοί επιτρέπουν τη χορήγηση της γραπτής δήλωσης σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης εφόσο συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(5) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Εισάγει, εκθέτει προς πώληση ή πωλεί οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι συσκευασμένο καθώς προνοούν οι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου~ ή

(β) παραλείπει να δώσει τη γραπτή δήλωση στον αγοραστή μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο και στην καθοριζόμενη μορφή ή δίδει γραπτή δήλωση που δεν περιέχει μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με το υλικό ή

(γ) δίδει στον αγοραστή γραπτή δήλωση που αναφορικά με τη δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού-

(i) δεν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) υποχρεωτικές λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα του υλικού ή

(ii) περιέχει οποιαδήποτε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία ή

(δ) πωλεί ή εκθέτει για πώληση υλικό από ένα δοχείο ή σάκκο που δε φέρει όλες τις υπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) υποχρεωτικές λεπτομέρειες ή που φέρει οποιεσδήποτε ψευδείς ή εσφαλμένες λεπτομέρειες,

θα είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

Σήμανση υλικού που είναι έτοιμο για πώληση

6.-(1) Με βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις υλικό καθορισμένης περιγραφής που προορίζεται για πώληση θα πρέπει-

(α) Να το σημάνει το ταχύτερο δυνατό μετά την ετοιμασία του για πώληση· ή

(β) αν είναι έτοιμο για πώληση όταν αυτό μεταφερθεί στις κριτιακές του εγκαταστάσεις και δεν έχει ακόμα σημανθεί, να το σημάνει το ταχύτερο δυνατό μετά τη μεταφορά του σ’ αυτές,

και στις δύο περιπτώσεις πριν τη μετακίνηση του υλικού από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, να το σημάνει σύμφωνα με το άρθρο 5 και να μεριμνήσει ώστε αυτό να είναι συνεχώς σεσημασμένο μέχρις ότου μετακινηθεί απ’ αυτές.

(2) Για σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, υλικό που κανονικά συσκευάζεται πριν παραδοθεί στον αγοραστή αν μεν η συσκευασία γίνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζεται, θα θεωρείται ότι είναι έτοιμο για πώληση μόνο όταν είναι κατάλληλα συσκευασμένο, αλλά αν η συσκευασία του υλικού αυτού γίνεται σε μέρος άλλο από εκείνο της παρασκευής το υλικό θα θεωρείται έτοιμο για πώληση όταν είναι έτοιμο για συσκευασία.

(3) Σε περίπτωση εισαγόμενου υλικού, τα εδάφια (1) και (2) θα ισχύουν όπως αυτά δυνατόν να τροποποιούνται με τους Κανονισμούς.

(4) Όταν σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις οποιοδήποτε υλικό για πώληση το οποίο-

(α) Δεν έχει σημανθεί όπως προνοεί το εδάφιο (1) ή

(β) δεν έχει σημανθεί με όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρεις σύμφωνα με το εδάφιο (1)(α) του άρθρου 5 ή

(γ) έχει σημανθεί με τέτοια σήμανση που αναφορικά με τη δειγματοληφθείσα ποσότητα-

(i) Δεν περιέχει μία ή περισσότερες από τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου (5) ή

(ii) περιέχει οποιεσδήποτε ψευδείς ή εσφαλμένες λεπτομέρεις οι οποίες δυνατόν να παραπλανήσουν τον αγοραστή,

τότε το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές· σε περιπτώσεις όμως εκτός εκείνης κατά την οποία ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου συμπίπτει με το χρόνο της μετακίνησης του υλικού από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, αποτελεί υπεράσπιση εφόσον το κατηγορούμενο πρόσωπο αποδεικνύει ότι η σήμανση του υλικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου δεν ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη μέχρι το χρόνο διενέργειας του ελέγχου.

(5) Κανονισμοί μπορεί να προνούν τη σήμανση των λεπτομερειών βάσει του παρόντος άρθρου με ειδικό σήμα, η σημασία του οποίου θα επιβεβαιώνεται με αναφορά σε βιβλίο καταγραφής που θα τηρείται κατά τέτοιο τρόπο και μορφή όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς· κάθε υλικό σημασμένο με σήμα θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή Κοινοτικών Αποφάσεων ότι είναι σημασμένο με τα στοιχεία που υποδηλώνει το σήμα.

(6) Πρόσωπο που τηρεί βιβλίο καταγραφής σύμφωνα με τους Κανονισμούς που θα εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (5) πρέπει να διατηρεί το βιβλίο αυτό για την περίοδο που καθορίζεται από τους Κανονισμούς και κάθε πρόσωπο που έχει στην κατοχή του ή τον έλεγχο του τέτοιο βιβλίο πρέπει όταν το απαιτήσει ο επιθεωρητής να το παρουσιάσει σ’ αυτόν για επιθεώρηση και να επιτρέπει σ’ αυτόν να λαμβάνει αντίγραφα του· κάθε πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με την παράγραφο αυτή υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν λίρες.

Λεπτομέρειες που πρέπει να δίδονται αναφορικά με ορισμένες διεκδικούμενες ιδιότητες του υλικού

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται-

(α) Να πωλεί οποιοδήποτε υλικό που-

(i) Περιγράφεται από το πρόσωπο αυτό, σε οποιοδήποτε έγγραφο ή γραπτή δήλωση χορηγουμένη από τον πωλητή στον αγοραστή κατά την πώληση, ως έχον οποιεσδήποτε ιδιότητες καθοριζόμενες στους Κανονισμούς για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και που δεν αφορούν ιδιότητες για τις οποίες προνοείται δήλωση των λεπτομερειών από τον πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 5· ή

(ii) φέρει κάθε σήμανση ή δήλωση ότι έχει τέτοιες ιδιότητες· ή

(β) να έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις οποιοδήποτε υλικό για εμπορία που είναι έτοιμο για πώληση και σημασμένο όπως προηγουμένως αναφέρθηκε,

εκτός αν στο έγγραφο, στη γραπτή δήλωση ή σήμανση, αναλόγως της περίπτωσης, δηλώνονται επίσης τέτοιες λεπτομέρεις για τη διεκδικούμενη ιδιότητα ή τις ιδιότητες του υλικού όπως ήθελε καθοριστεί.

(2) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Δε συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή

(β) κατά τη συμμόρφωση του με το εδάφιο (1) σημαίνει ή περιγράφει με δήλωση του υλικό με λεπτομέρειες που είναι ψευδείς και οδηγούν σε παραπλάνηση του αγοραστή,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

(3) Η μη συμμόρφωση με το εδάφιο (1) δεν θα καθιστά άκυρο τυχόν συμβόλαιο πώλησης· όμως, κατά την πώληση υλικού σε σχέση προς το οποίο δηλώνονται ή φαίνεται ότι δηλώνονται λεπτομέρειες των ιδιοτήτων του όπως απαιτείται από το εν λόγω εδάφιο, όταν δεν υπάρχει συμβόλαιο ή ειδοποίηση για το αντίθετο, θα σημαίνει ότι δόθηκε εγγύηση από τον πωλητή προς τον αγοραστή ότι οι λεπτομέρειες του υλικού είναι ορθές.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου υλικό θεωρείται σημασμένο άσχετα αν η σήμανση βρίσκεται πάνω στο ίδιο το υλικό, πάνω σ’ ετικέττα που είναι στερεωμένη πάνω στο υλικό, σάκκο ή δοχείο με το όνομα του κατασκευαστή ή, στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), σε τέτοιο σημείο των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε αυτή πιθανόν να εκληφθεί ότι αναφέρεται στο υπό αναφορά υλικό.

Εγγύηση της καταλληλότητας του υλικού για διατροφή των ζώων

8.-(1) Κατά την πώληση υλικού για τη διατροφή των ζώων σημαίνει ότι ο πωλητής εγγυάται ότι το υλικό είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο, αλλά-

(α) Αν το υλικό πωλείται ως κατάλληλο μόνο για ορισμένα ζώα, τότε καμιά εγγύηση δεν ισχύει ότι το υλικό είναι κατάλληλο για άλλα ζώα και

(β) αν το υλικό πωλείται για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων μόνο κατόπιν αναμίξεως με άλλο υλικό, καμιά εγγύηση δεν ισχύει ότι το υλικό είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί χωρίς τέτοια ανάμιξη.

(2) Κατά την πώληση υλικού καθορισμένης περιγραφής για διατροφή των ζώων σημαίνει ότι δόθηκε εγγύηση από τον πωλητή ότι το εν λόγω υλικό δεν περιέχει οποιοδήποτε καθοριζόμενο για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής συστατικό εκτός των αναφερομένων στη γραπτή δήλωση.

Χρήση ονομάτων ή φράσεων με καθορισμένη έννοια

9.-(1) Όταν πρόσωπο πωλεί για χρήση ως ζωοτροφή υλικό που-

(α) Ο πωλητής περιγράφει σε γραπτή δήλωση ή σε κάθε έγγραφο που χορηγείται απ’ αυτόν στον αγοραστή κατά την πώληση, μ’ ένα όνομα ή φράση στην οποία δόθηκε από τους Κανονισμούς για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καθορισμένη έννοια ή

(β) είναι σημασμένο με τέτοιο όνομα ή φράση όπως προηγουμένως αναφέρθηκε,

σημαίνει ότι δόθηκε εγγύηση του πωλητή προς τον αγοραστή ότι και στις δύο περιπτώσεις το πωλούμενο υλικό είναι σύμφωνο με την έννοια που καθορίζεται.

(2) Όταν πρόσωπο-

(α) Πωλεί για χρήση ως ζωοτροφή υλικό που αυτός περιγράφει σε κάθε γραπτή δήλωση ή έγγραφο καθώς αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) ή είναι σημασμένο με όνομα ή φράση καθώς αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή

(β) έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις υλικό έτοιμο για πώληση για να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή και που φέρει όνομα ή φράση όπως προηγουμένως στο άρθρο αυτό αναφέρθηκε,

τότε, αν δειγματοληφθείσα ποσότητα αυτού του υλικού δε συμφωνεί πλήρως με την αποδιδόμενη από τους Κανονισμούς έννοια του ονόματος ή της φράσεως, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου υλικό θεωρείται σημασμένο άσχετα αν η σήμανση βρίσκεται πάνω στο υλικό, στο δοχείο ή σάκκο που περιέχει το υλικό, στην “ετικέττα” που είναι στερεωμένη στο υλικό, στο δοχείο ή σάκκο μεσα στο οποίο βρίσκεται το υλικό ή στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), σε τέτοιο σημείο των κτιριακών εγκαταστάσεων ούτως ώστε πιθανόν να εκληφθεί ως αναφερόμενη στο υπό αναφορά υλικό.

Δηλητηριώδεις ή επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες στις ζωοτροφές

10.-(1) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Πωλεί υλικό για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων· ή

(β) έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις με πρόθεση να το πωλήσει για διατροφή των ζώων υλικό που είναι έτοιμο για πώληση· ή

(γ) εισάγει υλικό για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων· ή,

(δ) χρησιμοποιεί υλικό για διατροφή των ζώων,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, αν η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού αποδειχθεί μετά από ανάλυση του δείγματος που λήφθηκε από αυτό ότι περιέχει—

(α) Στην περίπτωση των παραγράφων (α), (β) ή (γ), οποιαδήποτε ουσία που καθορίζεται ως δηλητηριώδης ή επικίνδυνη ή ανθυγιεινή για οποιαδήποτε ζώα ή, μέσω της κατανάλωσης προϊόντων από ζώα που τρέφονται με τέτοια υλικά, για τον άνθρωπο· ή

(β) στην περίπτωση της παραγράφου (δ), οποιαδήποτε ουσία που καθορίζεται ως δηλητηριώδης ή επικίνδυνη ή ανθυγιεινή για τον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης προϊόντων από ζώα που τρέφονται με τέτοια υλικά.

(2) Αν κατά τη λήψη δικαστικών μέτρων με βάση το εδάφιον (1), το πρόσωπο που κατηγορείται αποδείξει ότι εισήγαγε ή πώλησε το υλικό αυτό ή, σε περίπτωση αδικήματος βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), προτίθετο να πωλήσει αυτό σαν κατάλληλο μόνο για ζώα συγκεκριμένης κατηγορίας, τότε-

(α) Στην περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων για αδίκημα εισαγωγής ή πώλησης, ή κατοχής με σκοπό την πώληση, υλικού που θεωρείται δηλητηριώδες ή ανθυγιεινό ή επικίνδυνο για ζώα, το πρόσωπο αυτό δε θα καταδικάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού περιέχει οποιαδήποτε ουσία που είναι δηλητηριώδης ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη μόνο για ζώα διαφορετικής από τη συγκεκριμένη κατηγορία

(β) στην περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων για αδίκημα χρήσης ή εισαγωγής ή πώλησης, ή κατοχής με σκοπό την πώληση, υλικού που είναι δηλητηριώδες ή ανθυγιεινό ή επικίνδυνο για τον άνθρωπο, το πρόσωπο αυτό δε θα καταδικάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού περιέχει οποιαδήποτε ουσία δηλητηριώδη ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη για τους ανθρώπους μόνο αν ταϊζεται σε ζώα διαφορετικής από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

(3) Αν κατά τη λήψη δικαστικών μέτρων για αδίκημα βάσει του εδαφίου (1), το πρόσωπο που κατηγορείται αποδείξει ότι εισήγαγε ή πώλησε το υλικό αυτό ή, στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ότι προτίθετο να πωλήσει αυτό, για χρησιμοποίηση σύμφωνα με γραπτές οδηγίες που δίδονται από αυτόν προς τον αγοραστή το πρόσωπο αυτό δε θα καταδικάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού περιέχει οποιαδήποτε ουσία δηλητηριώδη ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη για τα ζώα ή τον άνθρωπο μόνο αν χρησιμοποιείται διαφορετικά και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρείται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο-

(α) Ότι κάθε ουσία καθοριζομένη για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ή

(β) ότι κάθε ουσία καθοριζομένη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου που ευρίσκεται στη δειγματοληφθείσα ποσότητα υλικού σε επίπεδο που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια καθώς αυτά θα καθορίζονται,

είναι συστατικό δηλητηριώδες ή ανθυγιεινό ή επικίνδυνο για τα ζώα ή τον άνθρωπο σε σχέση προς τα οποία η ουσία αυτή καθορίζεται με βάση τους Κανονισμούς ως δηλητηριώδης ή ανθυγιεινή ή επικίνδυνη.

(5) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μηνες ή και στις δύο ποινές.

Όρια διακύμανσης

11.-(1) Καμιά δίωξη δε θα βασίζεται στην εγγύηση που απορρέει από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου για οποιαδήποτε δήλωση εσφαλμένη σ’ ότι αφορά τη φύση, σύσταση ή ποιότητα υλικού εφόσον η εσφαλμένη δήλωση δεν υπερβαίνει τα καθοριζόμενα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου όρια διακύμανσης.

(2) Λεπτομέρειες αναφορικά με υλικό που περιέχονται σε γραπτή δήλωση, ή σε έγγραφο ή αναγράφονται πάνω, ή δηλώνονται με σήμα, στο υλικό ή στο σάκκο ή δοχείο που περιέχει το υλικό, δε θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως ψευδείς εξαιτίας οποιασδήποτε εσφαλμένης δήλωσης όσον αφορά τη φύση, σύσταση ή ποιότητα του υλικού εφόσον η εσφαλμένη δήλωση δεν υπερβαίνει τα καθοριζόμενα όρια διακύμανσης.

Παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών κατά παραγγελία

12.-(1) Εγκατάσταση για την οποία έχει εκδοθεί άδεια παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών προς πώληση με βάση το άρθρο 25 του βασικού νόμου και το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή   τις Κοινοτικές   Αποφάσεις ή εγκατάσταση εγγεγραμμένη με βάση το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου ή εγκεκριμένη με βάση το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, δύναται να παρασκευάζει σύνθετες ζωοτροφές κατά παραγγελία, τηρουμένων πάντοτε των σχετικών περί προσθετικών των ζωοτροφών διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου και των καθοριζόμενων διατάξεων για δηλητηριώδεις, επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες.

(2) Ο παρασκευαστής πρέπει να δώσει στον αγοραστή τις βάσει του άρθρου 5 προνοούμενες λεπτομέρειες για τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, καθώς και άλλες καθορισμένες λεπτομέρειες, αλλά δεν υποχρεούται να προμηθεύσει τον αγοραστή με τις λεπτομέρειες για τη χημική σύσταση που προνοούνται για την παρασκευασθείσα σύνθετη ζωοτροφή με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις, εκτός κατόπιν συμφωνίας για παροχή τέτοιων στοιχείων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκθεση για πώληση ή πώληση των τέτοιων ζωοτροφών από τον παρασκευαστή προς πρόσωπο διαφορετικό του παραγγέλλοντος προσώπου ή από το παραγγέλλον προς τρίτο πρόσωπο.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή δίδει γραπτή δήλωση η οποία σε σχέση με τη δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού είτε δεν περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από τις βάσει των εδαφίων (1) και (2) προνοούμενες υποχρεωτικές λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών για παρασκευή της σύνθετης ζωοτροφής ή περιέχει οποιαδήποτε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία ή πληροφορίες, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

Όροι χρήσης και αναθεώρησης των προσθετικών των ζωοτροφών

13.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων, μόνον εκείνα τα προσθετικά που αναφέρονται στους Κανονισμούς επιτρέπεται να χορηγούνται στα ζώα και μόνον κατόπιν αναμίξεως και ενσωματώσεως τους στις ζωοτροφές, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά ο τρόπος χορήγησής τους.

(2) Κάθε πρόσωπο που εισάγει ή παρασκευάζει ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του με σκοπό την πώληση ή χρησιμοποιεί για διατροφή των ζώων οποιοδήποτε υλικό που με βάση τη δειγματοληπτούμενη ποσότητα δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του βάσει των ως άνω παραγράφων σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

(3) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για οποιαδήποτε ουσία που προορίζεται-

(α) Για χρήση σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες κτηνιάτρου για τη θεραπεία ζώου ή ζώων που βρίσκονται στην παρακολούθηση του,

(β) για φαρμακευτικό προϊόν ή για χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς μέσα σε μια ζωοτροφή.

Δικαίωμα του αγοραστή να απαιτήσει τη λήψη και ανάλυση δείγματος υλικού

14.-(1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, ο αγοραστής υλικού που πωλήθηκε σ’ αυτόν για σκοπούς διατροφής των ζώων και για το οποίο χορηγήθηκε εγγύηση, ή θεωρείται ότι ισχύει τέτοια δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων, από τον πωλητή, δικαιούται να απαιτήσει τη λήψη δείγματος από τον επιθεωρητή και την ανάλυση του από το Γεωργικό Χημικό κατά τον καθοριζόμενο τρόπο.

(2) Ο αγοραστής κάθε υλικού, που ζητεί την απ’ αυτό λήψη δείγματος βάσει του παρόντος άρθρου υποχρεούται, αν απαιτείται, να δώσει στον επιθεωρητή-

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή και

(β) γραπτή δήλωση ή έγγραφο του πωλητή ή αντίγραφο αυτών, που περιέχουν ή δίνουν οποιοδήποτε έρεισμα για εγγύηση σχετικά με το υλικό και, στην περίπτωση εγγυήσεως που απορρέει δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 7 και του εδαφίου (1) του άρθρου 9 με βάση τη σήμανση του υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 7(1)(α)(ii) ή την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, τα στοιχεία τα οποία δηλώνει η σχετική σήμανση.

(3) Κανένα δείγμα υλικού δε θα λαμβάνεται βάσει του παρόντος άρθρου:

(α) Όπου η εγγύηση περιλαμβάνεται σε, ή απορρέει από, οποιαδήποτε περιγραφή που αναγράφεται στα δοχεία ή σάκκους, ή σε δήλωση ή έγγραφο, μετά την εκπνοή έξι μηνών από την ώρα της παράδοσης του υλικού στον αγοραστή ή από την ώρα της παραλαβής από τον αγοραστή της γραπτής δήλωσης ή εγγράφου, ανάλογα ποιό από τα γεγονότα επισυνέβηκε τελευταίο

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση μετά την εκπνοή έξι μηνών από την ώρα της παράδοσης του υλικού στον αγοραστή.

(4) Κάθε αίτηση για λήψη και ανάλυση δείγματος βάσει του παρόντος άρθρου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα καθορισμένα τέλη και διαφορετικά τέλη μπορεί να καθοριστούν για διαφορετικά υλικά και για διαφορετικές αναλύσεις του ίδιου υλικού.

Εξουσία του επιθεωρητή για είσοδο στις κτιριακές εγκαταστάσεις και λήψη δείγματος και καταστροφή ή κατάσχεση ακατάλληλων υλικών

15.-(1) Ο Επιθεωρητής μπορεί καθ’ οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται-

(α) Σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες αυτός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχουν οποιαδήποτε υλικά που προορίζονται να πωληθούν και είναι έτοιμα για πώληση

(β) σε οποιαδήποτε υποστατικά ή κτιριακές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που δε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικιές στα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχουν υλικά που αγόρασε ο κάτοχος των υποστατικών ή των κτιριακών εγκαταστάσεων·

και ο επιθεωρητής μπορεί να πάρει δείγμα σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο από κάθε υλικό που βρίσκεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά, περιλαμβανόμενου και υλικού που βρίσκεται επάνω σε όχημα, για το οποίο έχει εύλογη υποψία ότι είναι υλικό όπως αυτό αναφέρθηκε στο παρόν άρθρο

(γ) σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά στα οποία παρασκευάζονται ή αυτός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παρασκευάζονται ζωοτροφές όχι για πώληση που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες ή προσθετικά ζωοτροφών και να πάρει δείγμα κατά τον τρόπο που καθορίζεται για ανάλυση σ’ ότι αφορά μόνο τα προσθετικά ζωοτροφών ή τις ανεπιθύμητες ουσίες όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς.

(2) Επιθεωρητής μπορεί να απαιτήσει από το πρόσωπο που αγόρασε το υλικό-

(α) Να του αποκαλύψει το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή και

(β) να παρουσιάσει και να επιτρέψει σ’ αυτόν να πάρει αντίγραφα-

(i) κάθε γραπτής δήλωσης που παρέλαβε ο αγοραστής με βάση τον παρόντα νόμο

(ii) κάθε εγγράφου ή σήμανσης όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 9,

και κάθε πρόσωπο που χωρίς εύλογη δικαιολογία δε συμμορφώνεται σε τέτοια απαίτηση θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν λίρες.

(3) Επιθεωρητής εισερχόμενος σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να φέρει μαζί του τον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα που θα θεωρεί αναγκαίο.

(4) Χωρίς επηρεασμό των καθηκόντων του αναφορικά με τη λήψη δειγμάτων σύμφωνα με καθοριζόμενο τρόπο, ο επιθεωρητής μπορεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου να πάρει δείγμα με άλλο τρόπο παρά με τον καθοριζόμενο από κάθε υλικό που πωλήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων ή για το οποίο έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι θα πωληθεί ως τέτοιο.

(5) Όπου για σκοπούς λήψης δείγματος από υλικό ο επιθεωρητής παίρνει μέρος απ’ αυτό από ένα ή περισσότερα δοχεία του υλικού που εκτίθενται για λιανική πώληση και καθένα από τα δοχεία δε ζυγίζει περισσότερο των έξι χιλιογράμμων ο κάτοχος του δοχείου ή δοχείων μπορεί να απαιτήσει από τον επιθεωρητή την αγορά του δοχείου ή των δοχείων με το περιεχόμενο από μέρους της αρχής για την οποία αυτός ενεργεί.

(6) Αν οποιοδήποτε υλικό βρεθεί από τον Επιθεωρητή προσβλημένο από μύκητες, σοβαρά προσβλημένο από έντομα ή σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι ακατάλληλο για διατροφή των ζώων ο Επιθεωρητής είναι δυνατό να διατάξει την καταστροφή ή τη διάθεση του κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτός θα θεωρούσε κατάλληλο και μέχρι την καταστροφή ή διάθεση ο Επιθεωρητής είναι δυνατό να το σφραγίσει ή να το ασφαλίσει. Δεδομένου ότι ο παρασκευαστής, πωλητής ή κάτοχος του υλικού είναι δυνατό όπως μέσα σε τρεις ημέρες από την ώρα της κοινοποιήσεως της διαταγής να προσφύγει στον Υπουργό ο επιθεωρητής υποχρεούται να σφραγίσει ή άλλως πως ασφαλίσει το υλικό μέχρι πραγματοποιήσεως δεύτερης επιθεωρήσεως από λειτουργό που διορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό. Η εν λόγω επιθεώρηση πρέπει να διενεργείται μέσα σε επτά ημέρες και ο παρασκευαστής, ο πωλητής, ο κάτοχος του υλικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ενεπιστεύθηκε προσωρινά η διαφύλαξη του υλικού πρέπει να το κρατήσει όπως αυτό σφραγίστηκε και ασφαλίστηκε από τον Επιθεωρητή και να μην προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή ή αλλοίωση του υλικού ή της σφραγίδας που φέρει πάνω του.

(7) Κάθε πρόσωπο που κατά παράβαση των προνοιών του εδαφίου (6) προκαλεί οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή του υλικού ή της σφραγίδας που φέρει το υλικό, ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμβάλλεται στη διαφύλαξη του υλικού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή φυλάκιση μέχρι δώδεκα μήνες ή και στις δύο ποινές.

Υποδιαίρεση των δειγμάτων και ανάλυση τους από το Γεωργικό Χημικό

16.-(1) Όταν δείγμα λαμβάνεται από επιθεωρητή με βάση τον καθοριζόμενο τρόπο, τότε αυτός το υποδιαιρεί σε τρία ίσα κατά το δυνατό μέρη, και διευθετεί ώστε κάθε μέρος να σημανθεί, σφραγισθεί και φυλαχθεί με ασφάλεια σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο, και ο επιθεωρητής-

(α) Θα στείλει ένα μέρος στο Γεωργικό Χημικό

(β) Θα στείλει ένα άλλο μέρος-

(i) αν το δείγμα λήφθηκε σύμφωνα με την αίτηση του αγοραστή με βάση το άρθρο 14, στον πωλητή ή αντιπρόσωπο του πωλητή

(ii) σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το πρόσωπο από τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά του οποίου λήφθηκε το δείγμα αγόρασε το εν λόγω υλικό για χρησιμοποίηση και όχι για μεταπώληση, στον πωλητή ή αντιπρόσωπο του και διαφορετικά στο πρόσωπο από τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά του οποίου λήφθηκε το δείγμα και

(γ) για σκοπούς του άρθρου 17 θα κρατήσει το υπόλοιπο μέρος για εννέα μήνες.

(2) Αν το πρόσωπο που παρασκεύασε οποιοδήποτε υλικό από το οποίο ο επιθεωρητής πήρε δείγμα σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο δεν είναι το πρόσωπο στο οποίο απαιτείται με βάση το εδάφιο (1) να αποσταλεί μέρος του δείγματος, το εδάφιο αυτό θα ισχύει ως αν υπήρχαν αντί τριών τέσσερα ενδιαφερόμενα μέρη, και ο επιθεωρητής θα αποστείλει το τέταρτο μέρος στον παρασκευαστή εκτός αν δε γνωρίζει το όνομα ή οποιαδήποτε διεύθυνση του παρασκευαστή στην Κύπρο, και μετά τη διεξαγωγή λογικών διερευνήσεων αδυνατεί να επιβεβαιώσει το όνομα αυτό, ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιαδήποτε διεύθυνση πριν την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία που λήφθηκε το δείγμα.

(3) Μαζί με μέρος του δείγματος θα αποστέλλεται στο Γεωργικό Χημικό-

(α) Δήλωση υπογεγραμμένη από τον επιθεωρητή ότι το δείγμα λήφθηκε σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο

(β) ένα αντίγραφο οποιασδήποτε γραπτής δήλωσης σχετικά με το υλικό από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, ένα αντίγραφο οποιωνδήποτε στοιχείων με τα οποία σημάνθηκε το υλικό και, όπου το δειγματοληφθέν υλικό περιγράφηκε ή σημάνθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 7 ή το εδάφιο (1) του άρθρου 9, ένα αντίγραφο του εγγράφου ή των στοιχείων των δηλωθέντων διά της υπό αναφοράν σήμανσης.

(4) Ο Γεωργικός Χημικός αναλύει το μέρος του δείγματος το οποίο του αποστάληκε με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) κατά τον καθοριζόμενο τρόπο και θα αποστέλλει πιστοποιητικό ανάλυσης σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο στον επιθεωρητή, που θα αποστείλει αντίγραφο αυτού-

(α) Όπου το δείγμα λήφθηκε σύμφωνα με την αίτηση του αγοραστή με βάση το άρθρο 14, στον αγοραστή και στον πωλητή ή αντιπρόσωπο του

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση στο πρόσωπο στο οποίο μέρος του δείγματος αποστάληκε με βάση την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1),

και, στις δύο περιπτώσεις, σε κάθε πρόσωπο στο οποίο αυτός απέστειλε μέρος του δείγματος με βάση το εδάφιο (2).

(5) Αν ο Γεωργικός Χημικός στον οποίο αποστέλλεται δείγμα για ανάλυση κρίνει ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να διεξαχθεί αποτελεσματική ανάλυση του δείγματος απ’ αυτόν ή κάτω από την καθοδήγηση του, θα αποστέλλει το δείγμα με οποιαδήποτε έγγραφα που λήφθηκαν απ’ αυτόν μαζί με το δείγμα σε άλλο χημικό του Υπουργείου Γεωργίας όπως κρίνει σκόπιμο ανάλογα με την περίπτωση· στη συνέχεια θα εφαρμόζονται οι προαναφερθείσες πρόνοιες του παρόντος άρθρου ως εάν ο άλλος χημικός ήταν ο Γεωργικός Χημικός και ως εάν το δείγμα αρχικά είχε αποσταλεί σ’ αυτόν.

Παραπέρα ανάλυση από Κυβερνητικό Χημικό

17.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία λήφθηκε δείγμα από υλικό κατόπιν αιτήσεως αγοραστή με βάση το άρθρο 14 καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, δηλαδή ο αγοραστής, το πρόσωπο που πώλησε το υλικό σ’ αυτόν ή κάθε άλλο πρόσωπο εναντίον του οποίου δυνατό να προσαφθεί κατηγορία αναφορικά με την πώληση του υλικού αυτού, δικαιούται να απαιτήσει από τον επιθεωρητή-

(α) Να στείλει το μέρος του δείγματος που κρατήθηκε από τον επιθεωρητή σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, (στο εξής στο παρόν άρθρο καλούμενο “το κρατηθέν μέρος”), για ανάλυση στον Κυβερνητικό Χημικό

(β) να προμηθεύσει το πρόσωπο που αιτεί την ανάλυση με αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης του κρατηθέντος μέρους που εκδόθηκε από τον Κυβερνητικό Χημικό, είτε το κρατηθέν μέρος του δείγματος αποστάληκε στον Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση κατόπιν απαιτήσεως του προσώπου αυτού ή με άλλο τρόπο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία λήφθηκε από επιθεωρητή δείγμα από υλικό κατά τον καθορισμένο τρόπο και σκοπεύεται η διατύπωση κατηγοριών εναντίον προσώπου για ποινικό αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο καθώς και η από μέρους του κατήγορου προσαγωγή μαρτυρίας με βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος-

(α) Ο κατήγορος, αν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον επιθεωρητή, θα δικαιούται να αιτήσει από τον επιθεωρητή-

(i) να στείλει το κρατηθέν μέρος του δείγματος στον Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση

(ii) να προμηθεύσει τον κατήγορο με αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης από τον Κυβερνητικό Χημικό του κρατηθέντος μέρους, είτε τούτο αποστάληκε για ανάλυση έπειτα από αίτηση του κατήγορου ή μ’ άλλο τρόπο

(β) ο επιθεωρητής, αν είναι ο κατήγορος, θα δικαιούται ο ίδιος να αποστείλει το κρατηθέν μέρος του δείγματος στον Κυβερνητικό Χημικό.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο κατήγορος ενασκεί τα δικαιώματα του με βάση το εδάφιο (2), πρέπει να μεριμνήσει ούτως ώστε να επιδοθεί μαζί με τη δικαστική κλήση αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης του Γεωργικού Χημικού και αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης του Κυβερνητικού Χημικού.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία προσαφθούν κατηγορίες εναντίον προσώπου για παράβαση του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων και υπάρχει ή αναζητείται για παρουσίαση μαρτυρία με βάση αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης δείγματος από υλικό που λήφθηκε από επιθεωρητή κατά τον καθοριζόμενο τρόπο αλλά προκύπτει ότι το δείγμα δεν έχει αναλυθεί από τον Κυβερνητικό Χημικό, το Δικαστήριο μπορεί ενεργώντας κατά την κρίση του ή κατόπιν αίτησης του προσώπου που βρίσκεται υπό κατηγορία ή του κατήγορου, να διατάξει ούτως ώστε το κρατηθέν μέρος του δείγματος να σταλεί στον Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση.

(5) Όταν με βάση το παρόν άρθρο μέρος ενός δείγματος αποστέλλεται για ανάλυση στον Κυβερνητικό Χημικό πρέπει να αποστέλλονται με αυτό-

(α) Ένα αντίγραφο κάθε εγγράφου που αποστάληκε μαζί με το μέρος του δείγματος που στάληκε στο Γεωργικό Χημικό και

(β) αν μέρος του δείγματος αποστάληκε στον Κυβερνητικό Χημικό με βάση το εδάφιο (2) ή (4), δήλωση των λεπτομερειών του δείγματος πάνω στις οποίες βασίζονται οι προσαφθείσεις ή προσαφθησόμενες κατηγορίες.

(6) Ο Κυβερνητικός Χημικός πρέπει να αναλύσει σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο, εάν υπάρχει, οποιοδήποτε μέρος δείγματος που αποστάληκε σ’ αυτόν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά, όταν το μέρος του δείγματος συνοδεύεται από δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5), η ανάλυση θα γίνει μόνο σ’ ότι αφορά τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη δήλωση εκτός αν το πρόσωπο ή το δικαστήριο που ζητεί ή διατάζει την ανάλυση, απαιτεί όπως η ανάλυση περιλαμβάνει και άλλες λεπτομέρειες.

(7) Πιστοποιητικό κάθε ανάλυσης με βάση το παρόν άρθρο θα αποσταλεί από τον Κυβερνητικό Χημικό-

(α) Στον επιθεωρητή, αν το μέρος του δείγματος αποστάληκε σ’ αυτόν για ανάλυση με βάση τα εδάφια (1) ή (2) του παρόντος άρθρου

(β) στο δικαστήριο, αν αυτό αποστάληκε σ’ αυτόν σε εκπλήρωση διαταγής του δικαστηρίου με βάση το εδάφιο (4).

(8) Αίτηση για ανάλυση με βάση το εδάφιο (1) ή (2) δε θα λαμβάνεται υπόψη εκτός αν συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος͘ και το καθορισμένο τέλος για κάθε ανάλυση που διατάσσεται από δικαστήριο με βάση το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου θα καταβάλλεται από το πρόσωπο ή μέρος που θα διέτασσε το δικαστήριο.

Επιπρόσθετες πρόνοιες

18.-(1) Οι Κανονισμοί αναφορικά με τη λήψη δειγμάτων μπορούν να προβλέπουν ότι ο επιθεωρητής που προτείνει τη λήψη τέτοιου δείγματος, στις περιπτώσεις που θα καθορίζονται στους Κανονισμούς, ικανοποιείται ως προς τα καθοριζόμενα θέματα που επηρεάζουν την κατάσταση του δειγματοληπτούμενου υλικού.

(2) Κανονισμοί μπορούν να διαλαμβάνουν πρόνοιες για το χειρισμό και την αποθήκευση των μερών στα οποία διαιρούνται τα δείγματα και για την περίοδο μέσα στην οποία θα πρέπει να διεξάγονται οι αναλύσεις.

(3) Όπου η μέθοδος ανάλυσης για προσδιορισμό κάθε γεγονότος όσον αφορά τη φύση, σύσταση ή ποιότητα κάθε υλικού καθορίζεται στους Κανονισμούς, οποιαδήποτε δήλωση του γεγονότος αυτού-

(α) Με γραπτή δήλωση ή σήμανση ή υποδηλούμενη με σήμανση που αφορά κάθε υλικό δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων ή

(β) με οποιοδήποτε έγγραφο ή με οποιαδήποτε σήμανση ή υποδηλούμενη με σήμανση, το οποίο έγγραφο ή σήμανση δεν είναι γραπτή δήλωση αλλά δίνει βάση για εγγύηση δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων,

θα εκλαμβάνεται ως δήλωση αυτού του γεγονότος που προσδιορίστηκε με ανάλυση σύμφωνα με την καθοριζόμενη μέθοδο.

(4) Κάθε ανάλυση που απαιτείται να γίνει από το Γεωργικό Χημικό ή τον Κυβερνητικό Χημικό μπορεί να διεξαχθεί από κάθε πρόσωπο που ενεργεί κάτω από τις οδηγίες του.

(5) Κάθε πιστοποιητικό ανάλυσης από το Γεωργικό Χημικό ή τον Κυβερνητικό Χημικό θα γίνεται δεκτό σε κάθε νομική διαδικασία ως μαρτυρία των δηλούμενων σ’ αυτό γεγονότων εάν στο μέρος εναντίον του οποίου θα χρησιμοποιηθεί η μαρτυρία έχει επιδοθεί ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού τουλάχιστον είκοσι μία ημέρες πριν την ημέρα ακρόασης της υπόθεσης και το μέρος αυτό δεν έχει, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την ακρόαση, επιδώσει στο άλλο μέρος ειδοποίηση για την παρουσία του προσώπου που έκανε την ανάλυση.

(6) Κάθε έγγραφο που προορίζεται για πιστοποιητικό του είδους που αναφέρτηκε με βάση τις προηγούμενες πρόνοιες του παρόντος άρθρου θα επέχει θέση τέτοιου πιστοποιητικού εκτός αν αποδειχθεί το αντιθετο.

(7) Κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο-

(α) Παρεμβαίνει στο υλικό κατά τη δειγματοληψία κατά τέτοιο τρόπο ώστε το δείγμα του υλικού που λαμβάνεται ή παραδίδεται για ανάλυση να μην αντιπροσωπεύει ορθά το υλικό ή

(β) παρεμβαίνει σε δείγμα που λήφθηκε ή παραδόθηκε για ανάλυση ή παρεμβαίνει σ’ αυτή την ίδια την ανάλυση του δείγματος,

θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές.

Αδικήματα ένεκα σφαλμάτων προσώπων

19.-(1) Όταν η διάπραξη ποινικού αδικήματος από ένα πρόσωπο με βάση τον παρόντα Νόμο οφείλεται στην ενέργεια ή την παράλειψη άλλου προσώπου το άλλο αυτό πρόσωπο θα είναι ένοχο του ποινικού αδικήματος, και μπορεί αυτό το πρόσωπο να κατηγορηθεί και καταδικασθεί για το ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου άσχετα αν έγιναν διαδικασίες διώξεως εναντίον του πρώτου προσώπου.

Υπεράσπιση για λάθος, ατύχημα κλπ.

20.-(1) Σε κάθε διαδικασία διώξεως για ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος νόμου και ονομαστικά σύμφωνα με τα άρθρα 5(5)(γ) και (δ), 6(4)(γ), 7(2)(β), 9(2) και 10, αποτελεί με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, υπεράσπιση για το κατηγορούμενο πρόσωπο να αποδείξει-

(α) Ότι η διάπραξη του ποινικού αδικήματος οφειλόταν σε λάθος ή σε εμπιστοσύνη σε πληροφορίες που δόθηκαν σ’ αυτόν, ή σε ενέργεια ή παράλειψη άλλου προσώπου, ή σε ατύχημα, ή με κάποιο άλλο αίτιο πέραν του ελέγχου του και

(β) ότι αυτός πήρε όλες τις εύλογες προφυλάξεις και εξάσκησε όλη την επιβαλλόμενη επιμέλεια για αποφυγή της διάπραξης τέτοιου ποινικού αδικήματος από κάθε ευρισκόμενο κάτω από τον έλεγχο του πρόσωπο.

(2) Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση η προβλεπόμενη από το εδάφιο (1) υπεράσπιση προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η διάπραξη του ποινικού αδικήματος οφειλόταν στην ενέργεια ή παράλειψη άλλου προσώπου ή σε εμπιστοσύνη για πληροφορίες που παρασχέθηκαν από άλλο πρόσωπο, το κατηγορούμενο πρόσωπο, χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, δε θα δικαιούται να βασίζεται στην υπεράσπιση αυτή εκτός αν επτά τουλάχιστον ημέρες πριν την ακρόαση δώσει στον κατήγορο γραπτή ειδοποίηση που αναφέρει πληροφορίες για αναγνώριση ή για βοήθεια για αναγνώριση του άλλου προσώπου όπως αυτές ήσαν τότε στην κατοχή του.

Ενάσκηση εξουσιών από επιθεωρητή

21.-(1) Επιθεωρητής ασκώντας τις εξουσίες του με βάση τον παρόντα Νόμο πρέπει να παρουσιάζει, αν έτσι απαιτείται, γραπτή απόδειξη της ιδιότητας του.

(2) Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών του με βάση τον παρόντα Νόμο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(3) Κάθε πρόσωπο που, χωρίς να είναι επιθεωρητής, παρουσιάζεται και ενεργεί ως επιθεωρητής με βάση τον παρόντα Νόμο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο-

(α) Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με μυστικό για τη διαδικασία παρασκευής ή εμπορίας που λήφθηκε απ’ αυτόν μέσα σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά στα οποία εισήλθε δυνάμει του παρόντος Νόμου ή

(β) οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε απ’ αυτόν κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

τότε εκτός αν η αποκάλυψη έγινε κατά την εκτέλεση ή με σκοπό την εκτέλεση απ’ αυτόν ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(5) Το εδάφιο (4) δεν παρεμποδίζει επιθεωρητή που πήρε δείγμα από οποιοδήποτε υλικό με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 15 να αποκαλύψει στον παρασκευαστή ή τον τελευταίο πωλητή του υλικού πληροφορίες όσον αφορά τον τόπο από όπου και το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε το δείγμα ή να αποκαλύψει σ’ αυτόν τον παρασκευαστή ή τον τελευταίο πωλητή ή σε κάθε άλλο πρόσωπο που είχε το υλικό για πώληση στις κτιριακές του εγκαταστάσεις ή υποστατικά πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ανάλυσης του δείγματος αυτού.

Εξαιρέσεις για ορισμένες πωλήσεις

22. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στην πώληση υλικού που, με βάση τους όρους του συμβολαίου πώλησης θεωρείται ως παραδοθέν στον αγοραστή κατά το χρόνο διεξαγωγής της πώλησης, δε βρίσκεται στη Δημοκρατία, ή αν εισήχθηκε, δεν έχει εκτελωνιστεί

(β) για την πώληση υλικού που πρόκειται να παραδοθεί στον αγοραστή εκτός της Δημοκρατίας

(γ) για την πώληση υλικού κατά την ενάσκηση νομικής εξουσίας για επιβολή δικαιώματος ή για ικανοποίηση απαιτήσεως ή ενεχυριάσεως ή

(δ) όπου η πώληση έγινε από δικαστικό επιδότη ή άλλο λειτουργό για ικανοποίηση διατάγματος εκτέλεσης ή εξουσιοδότησης ή απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου ή κατάσχεσης για ενοίκιο ή για ικανοποίηση εντάλματος για κατάσχεση.

Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών

23.-(1) Ιδρύεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών που αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ή εκπρόσωπο του, ως Πρόεδρο

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπο αυτού

(γ) ένα Κτηνοτροφικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργό με προσόντα στη Διατροφή των Ζώων, που ορίζει ο Υπουργός

(δ) το Γεωργικό Χημικό ή άλλο προσοντούχο χημικό που ορίζει ο Υπουργός

(ε) ένα Κτηνιατρικό Λειτουργό του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που ορίζει ο Υπουργός με εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

(στ) ένα δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Υπουργός με εισήγηση του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως εκπροσώπου του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας

(ζ) ένα δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Υπουργός με το όνομα ή το αξίωμα του με εισήγηση του Υπουργού Υγείας, ως εκπρόσωπου του Υπουργείου Υγείας

(η) [Διαγράφηκε]

(θ) [Διαγράφηκε]

(ι) [Διαγράφηκε]

(2) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο· ο Πρόεδρος και τρία από τα λοιπά μέλη παρόντα αποτελούν απαρτία.

(3) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει επιπρόσθετη της ψήφου του δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(4) Ενόσω διαρκεί η απουσία από τη Δημοκρατία ή ασθένεια ή από οποιοδήποτε λόγο ανικανότητας κάποιου μέλους του Συμβουλίου, ο Υπουργός μπορεί να ορίσει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει τα αναγκαία δυνάμει του παρόντος άρθρου προσόντα, ως μέλος του Συμβουλίου ενόσω διαρκεί η απουσία, ασθένεια ή ανικανότητα.

(5) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ορίζεται από τον Υπουργό και εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(6) Ο Υπουργός μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του Συμβουλίου να τερματίσει τον ορισμό οποιουδήποτε μέλους αν συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους:

(α) Απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς τη σχετική άδεια του Προέδρου ή χωρίς δικαιολογημένη κατά την κρίση του Υπουργού αιτία

(β) καταστεί ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας

(γ) καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων ή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(7) Κάθε μέλος του Συμβουλίου που δεν θα ανήκει στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας, μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του με επιστολή στον Υπουργό.

(8) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται και αν ακόμα υπάρχει μεταξύ των μελών του οποιαδήποτε χηρεύουσα θέση.

(9) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου μπορούν, τηρουμένων των οδηγιών τις οποίες ήθελε τούτο εκδώσει, να ασκούνται από τον Έφορο.

(10) Το Συμβούλιο ρυθμίζει την ίδια του διαδικασία.

(11) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

24.-(1) Το Συμβούλιο-

(α) Γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος ή/και οι σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί ή οι Κοινοτικές Αποφάσεις, και ειδικότερα εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις υποβαλλόμενες στο Συμβούλιο αιτήσεις για την εγγραφή και την έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων, την έκδοση αδειών παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών την έγκριση εισαγωγής υλικών και την κυκλοφορία και χρήση καθοριζόμενων υλικών·

(β) καθορίζει όρους χορήγησης έγκρισης παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών·

(γ) καθορίζει όρους κυκλοφορίας και χορήγησης έγκριση εισαγωγής υλικών·

(δ) καθορίζει όρους χορήγησης πιστοποιητικών εγγραφής εγκαταστάσεων ή ενδιάμεσων και πιστοποιητικών έγκρισης εγκαταστάσεων ή ενδιάμεσων·

(ε) καθορίζει τα στοιχεία και τα βιβλία που θα τηρούνται από τους εισαγωγείς αδειούχους, παρασκευαστές ή συσκευαστές υλικών και τους κατόχους πιστοποιητικών εγγραφής ή έγκρισης·

(στ) καθορίζει τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για δειγματοληψία και ανάλυση υλικών και για την έκδοση των αδειών και των πιστοποιητικών των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο συμβουλεύει τον Υπουργό για τα θέματα που διέπουν τη σύσταση, σήμανση, δειγματοληψία, εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, κυκλοφορία, χρήση, έλεγχο της ποιότητας και προμήθειας των υλικών, την έγκριση και εγγραφή εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων, την έκδοση άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών και για κάθε θέμα που χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(3) Το Συμβούλιο προβαίνει στην πρόσληψη του αναγκαίου για την εφαρμογή του Νόμου έκτακτου προσωπικού.

(4) το Συμβούλιο ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του, ο οποίος υποβάλλεται στον Υπουργό.

Όροι που διέπουν την έκδοση αδειών παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών

25.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, σε καμία καθοριζόμενη εγκατάσταση δεν μπορεί να παρασκευάζεται ή και συσκευάζεται για πώληση οποιοδήποτε υλικό εκτός αν κατέχει άδεια που παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο.

(2) Η άδεια ισχύει για καθορισμένη χρονική περίοδο και μπορεί να ανανεώνεται για την ίδια περίοδο.

(3) Η άδεια χορηγείται στους προαναφερθέντες παρασκευαστές ή συσκευαστές σύνθετων ζωοτροφών, προμιγμάτων, αυτούσιων προσθετικών και όσων από τις λοιπές ζωοτροφές καθορίζεται ότι απαιτείται άδεια-

(α) Που έχουν μόνιμα στην Κύπρο τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις,

(β) διαθέτουν, σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τόπο,

(γ) διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει πείρα και επαρκείς γνώσεις για την άρτια παρασκευή, συσκευασία και αποθήκευση των υλικών αυτών, όπως αυτό καθορίζεται.

(4) Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας πρέπει να αποτείνονται γραπτώς στο Συμβούλιο παρέχοντες πλήρη στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων και λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ως άνω υλικών.

(5) Οι χορηγούμενες άδειες παρασκευής ή και συσκευασίας ανανεώνονται από το Συμβούλιο και κάτω από τον ίδιο αριθμό άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας, έπειτα από αίτηση των παρασκευαστών ή συσκευαστών που υποβάλλεται τρεις τουλάχιστο μήνες πριν τη λήξη της ισχύος τους.

(6) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανεώσης της άδειας και της ημερομηνίας έκδοσης της νέας θα θεωρείται ως χρόνος νόμιμης παρασκευής ή και συσκευασίας των καθοριζόμενων υλικών.

(7) Άδειες παρασκευής ή και συσκευασίας, των οποίων πέρασε ο χρόνος λήξης και δεν έγινε ή δε ζητήθηκε ανανέωση τους ανακαλούνται από το Συμβούλιο.

(8) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρεις μήνες από της υποβολής της αίτησης έκδοσης άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωση του αιτητή όπως ήθελε καθοριστεί.

(9) Η έκδοση άδειας ή ανανέωση άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών καταγράφεται σε ειδικό μητρώο που τηρείται από το Συμβούλιο, χορηγείται δε όταν καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(10) Άδειες παρασκευής ή και συσκευασίας που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οριστικά ή αναστέλλονται για ορισμένο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού που εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παρασκευαστές δε συμμορφώνονται με τους όρους που επιβάλλονται με τις άδειες αυτές.

Εγγραφή εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων

25Α.—(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, σε καμιά εγκατάσταση δεν μπορούν να παρασκευάζονται για να τίθενται σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, ή να παρασκευάζονται, για να τίθενται σε κυκλοφορία ή για αποκλειστικά δική της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, και κανένας ενδιάμεσος δεν μπορεί να συσκευάζει ή εισάγει προς πώληση ή πωλεί ή κατέχει προς πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, εκτός αν η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος είναι εγγεγραμμένοι και κατόχοι πιστοποιητικού (που, κατά περίπτωση, θα καλείται 'Πιστοποιητικό Εγγραφής Εγκατάστασης' ή 'Πιστοποιητικό Εγγραφής Ενδιάμεσου'), που εκδόθηκε από το Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.

(2) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής δύναται να εκδίδεται χωριστά για κάθε καθοριζόμενη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί μια εγκατάσταση ή ένας ενδιάμεσος και εφόσον πριν από οποιαδήποτε εγγραφή οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το προσωπικό, ο εφαρμοζόμενος έλεγχος ποιότητας των υλικών, οι συνθήκες παρασκευής και αποθήκευσης, τα τηρούμενα μητρώα καθώς και άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας και την ορθή και ασφαλή παρασκευή των υλικών αυτών συμφωνούν με τους Κανονισμούς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

(3) Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση Πιστοποιητικού Εγγραφής πρέπει να αποτείνονται γραπτώς προς το Συμβούλιο, παρέχοντας πλήρη στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του προσωπικού, των ελέγχων ποιότητας των υλικών, των συνθηκών αποθήκευσης και άλλων καθοριζόμενων λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικών με την παρασκευή των συγκεκριμένων υλικών.

(4) Τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Εγγραφής ισχύουν για καθοριζόμενη περίοδο και μπορούν να ανανεώνονται από το Συμβούλιο για την ίδια περίοδο και κάτω από τον ίδιο αριθμό Πιστοποιητικού Εγγραφής, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μαζί με το καθοριζόμενο τέλος τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανέωσης του πιστοποιητικού και της ημερομηνίας έκδοσης του νέου θεωρείται ως χρόνος νόμιμης ισχύος του πιστοποιητικού.

(6) Πιστοποιητικά Εγγραφής, των οποίων έληξε η ισχύς και δεν έγινε ή δε ζητήθηκε ανανέωσή τους, ανακαλούνται από το Συμβούλιο.

(7) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός καθοριζόμενης χρονικής περιόδου από της υποβολής της αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωση του αιτητή όπως θα καθοριστεί.

(8) Κάθε εγγεγραμμένη εγκατάσταση ή κάθε ενδιάμεσος και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εγγραφής καταγράφονται με τον ίδιο ατομικό αριθμό εγγραφής στο μητρώο (που καλείται 'Μητρώο Εγγεγραμμένων Εγκαταστάσεων' ή 'Μητρώο Εγγεγραμμένων Ενδιάμεσων'), που τηρείται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(8Α) Κατά την έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή τον ενδιάμεσο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου.

(9) Πιστοποιητικά Εγγραφής που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οριστικά από το Συμβούλιο σε περίπτωση τερματισμού της δραστηριότητας ή αν αποδειχθεί κατόπιν επιθεώρησης ότι η εγκατάσταση, ή ο ενδιάμεσος, παύουν να πληρούν τους οποιαδήποτε καθοριζόμενη προϋπόθεση της δραστηριότητας και δεν έχουν συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

(10) Η εισαγωγή, από οιοδήποτε πρόσωπο, υλικού του οποίου η εγκατάσταση παρασκευής χρήζει εγγραφής βάσει του εδαφίου (1) επιτρέπεται εφόσον, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ότι η εγκατάσταση αυτή πληροί τους καθοριζόμενους όρους.

(11) Εάν Επιθεωρητής διαπιστώσει καθοιονδήποτε τρόπο ότι:

(α) Μια εγκατάσταση παρασκευάζει για να θέσει σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή προμίγματα, ή παρασκευάζει, για να θέσει σε κυκλοφορία ή για αποκλειστική δική της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή προμίγματα χωρίς αυτή να είναι εγγεγραμμένη, ή

(β) ένας ενδιάμεσος συσκευάζει ή εισάγει προς πώληση ή κατέχει προς πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή προμίγματα χωρίς να είναι εγγεγραμμένος, αυτός μπορεί να κατάσχει τα προαναφερθέντα υλικά που βρίσκονται στην κατοχή της εγκατάστασης ή του ενδιάμεσου και να διατάξει την καταστροφή ή διάθεση τους κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτός ήθελε αποφασίσει, και μέχρι την καταστροφή ή διάθεση τους ο επιθεωρητής είναι δυνατό να σφραγίσει ή ασφαλίσει αυτά.  Νοείται ότι η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος πρέπει να διατηρήσουν τα υλικά όπως σφραγίστηκαν ή ασφαλίστηκαν από τον επιθεωρητή και να μη προκαλέσουν οποιαδήποτε μεταβολή των υλικών ή της σφραγίδας του Επιθεωρητή.

Όροι που διέπουν την έγκριση εισαγωγής υλικών

26.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κανένας δεν μπορεί να εισάγει για πώληση ή για δική του χρήση στη Δημοκρατία υλικά εκτός αν έχει την γι’ αυτό το σκοπό απαιτούμενη έγκριση εισαγωγής.

(2) Εγκρίσεις χορηγούνται από το Συμβούλιο προς όλους τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς υλικών, έπειτα από γραπτή αίτηση που υποβάλλουν προς το Συμβούλιο και εφόσον αυτοί έχουν-

(α) Τις αναγκαίες γνώσεις, καθώς αυτές θα καθορίζονται από το Συμβούλιο για τις ζωοτροφές, προμίγματα και προσθετικά των ζωοτροφών και

(β) επαρκείς και κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους.

(3) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από της υποβολής της αίτησης έκδοσης έγκριση εισαγωγής υλικών, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωσης του αιτητή όπως ήθελε καθοριστεί.

(4) Οι κάτοχοι εγκρίσεων εισαγωγής υποχρεώνονται να τηρούν όλα τα αναγκαία βιβλία ή στοιχεία που θα καθορίζονται από το Συμβούλιο, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της διακίνησης των απ’ αυτούς εισαγόμενων ή πωλούμενων υλικών.

(5) Το Συμβούλιο έχει εξουσία για την αναστολή ή την ακύρωση έγκριση εισαγωγής εφόσον διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή ή πώληση κάθε υλικού με βάση την υπό αναφορά έγκριση δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της εν λόγω έγκρισης και τους Κανονισμούς.

Έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων

27.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, σε καμιά εγκατάσταση δεν μπορούν να παρασκευάζονται για να τίθενται σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα ή άλλα καθοριζόμενα υλικά, ή να παρασκευάζονται, για να τίθενται σε κυκλοφορία ή για αποκλειστικά δική της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν καθοριζόμενες ζωοτροφές ή καθοριζόμενα προμίγματα, και κανένας ενδιάμεσος δεν μπορεί να συσκευάζει ή εισάγει για πώληση ή πωλεί ή κατέχει για πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα ή άλλα καθοριζόμενα υλικά, εκτός αν η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος είναι εγκεκριμένοι και κάτοχοι πιστοποιητικού (που, κατά περίπτωση, καλείται 'Πιστοποιητικό Έγκρισης Εγκατάστασης' ή 'Πιστοποιητικό Έγκρισης Ενδιάμεσου'), που εκδόθηκε από το Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές Κοινοτικές Αποφάσεις.

(2) Το Πιστοποιητικό Έγκρισης μπορεί να εκδίδεται χωριστά για κάθε καθοριζόμενη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί μια εγκατάσταση ή ένας ενδιάμεσος και εφόσον πριν από οποιαδήποτε εγγραφή οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το προσωπικό, ο εφαρμοζόμενος έλεγχος ποιότητας, οι συνθήκες παρασκευής και αποθήκευσης, τα τηρούμενα έγγραφα και άλλες λεπτομέρειες και διαδικασίες που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας και την ορθή και ασφαλή παρασκευή των υλικών αυτών συμφωνούν με τους Κανονισμούς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

(3) Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση Πιστοποιητικού Έγκρισης πρέπει να αποτείνονται γραπτώς στο Συμβούλιο παρέχοντας πλήρη στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού του προσωπικού, των συνθηκών αποθήκευσης, των ελέγχων ποιότητας των υλικών, των τηρούμενων εγγράφων και άλλων καθοριζόμενων λεπτομερειών και διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή των συγκεκριμένων υλικών.

(4) Τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Έγκρισης ισχύουν για καθοριζόμενη περίοδο και μπορεί να ανανεώνονται από το Συμβούλιο για την ίδια περίοδο και κάτω από τον ίδιο αριθμό Πιστοποιητικού Έγκρισης, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μαζί με το καθοριζόμενο τέλος έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

(5) Σε περίπτωση που αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανέωσης του πιστοποιητικού και της ημερομηνίας έκδοσης του νέου θεωρείται ως χρόνος νόμιμης ισχύος του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

(6) Πιστοποιητικά Έγκρισης των οποίων πέρασε ο χρόνος λήξης και δεν έγινε ή δε ζητήθηκε ανανέωσή τους ανακαλούνται από το Συμβούλιο.

(7) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός καθοριζόμενης χρονικής περιόδου από της υποβολής της αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωση του αιτητή όπως θα καθοριστεί.

(8) Κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κάθε ενδιάμεσος και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Έγκρισης καταγράφονται με τον ίδιο ατομικό αριθμό έγκρισης στο Μητρώο (που καλείται 'Μητρώο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων' ή 'Μητρώο Εγκεκριμένων Ενδιάμεσων'), που τηρείται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(8Α) Κατά την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή τον ενδιάμεσο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου.

(9) Πιστοποιητικά Έγκρισης που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οριστικά από το Συμβούλιο σε περίπτωση τερματισμού της δραστηριότητας ή αν αποδειχθεί κατόπιν επιθεώρησης ότι η εγκατάσταση, ή ο ενδιάμεσος, δεν πληρούν οποιαδήποτε καθοριζόμενη προϋπόθεση της δραστηριότητάς τους και δεν έχουν συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

(10) Η εισαγωγή, από οποιοδήποτε πρόσωπο, υλικού του οποίου η εγκατάσταση παρασκευής χρήζει έγκρισης βάσει του εδαφίου (1), επιτρέπεται εφόσον, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ότι η εγκατάσταση αυτή πληροί τέτοιους καθοριζόμενους όρους.

(11) Εάν Επιθεωρητής διαπιστώσει καθοιονδήποτε τρόπο ότι:

(α) Μια εγκατάσταση παρασκευάζει για να θέσει σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή προμίγματα ή άλλα καθοριζόμενα υλικά, ή παρασκευάζει για να θέσει σε κυκλοφορία ή για αποκλειστική δική της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν καθοριζόμενα προμίγματα χωρίς αυτή να είναι εγκεκριμένη εγκατάσταση, ή

(β) ένας ενδιάμεσος συσκευάζει ή εισάγει προς πώληση ή πωλεί η κατέχει προς πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα χωρίς αυτός να είναι εγκεκριμένος ενδιάμεσος,

αυτός μπορεί να κατάσχει τα προαναφερθέντα υλικά που βρίσκονται στην κατοχή της εγκατάστασης ή του ενδιάμεσου και να διατάξει την καταστροφή ή διάθεσή τους κατ΄ άλλο τρόπο όπως αυτός ήθελε αποφασίσει, και μέχρι την καταστροφή ή τέτοια διάθεσή τους ο Επιθεωρητής είναι δυνατό να σφραγίσει ή ασφαλίσει αυτά. Νοείται ότι η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος πρέπει να διατηρήσουν τα υλικά όπως σφραγίστηκαν ή ασφαλίστηκαν από τον επιθεωρητή και να μην προκαλέσουν οποιαδήποτε μεταβολή των υλικών ή της σφραγίδας του Επιθεωρητή.

Έλεγχος εισαγωγής υλικών

28.-(1) Πριν από τον εκτελωνισμό οποιουδήποτε υλικού, ασκείται από το Γενικό Διευθυντή έλεγχος των τιμολογίων εισαγωγής και όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που, βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων πρέπει να συνοδεύουν κάθε εισαγωγή υλικών για διασφάλιση της ζωικής παραγωγής και των συμφερόντων της κτηνοτροφίας.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής μετά την εξέταση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών στοιχείων και εφόσον αυτά πληρούν όλες τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων προβαίνει στην εξέταση των τιμολογίων και ασκεί κάθε έλεγχο αναφορικά με το νόμιμο της εισαγωγής και της κυκλοφορίας του εισαγόμενου υλικού.

(3) Τα απαιτούμενα συνοδευτικά πιστοποιητικά, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα για θεώρηση των τιμολογίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνωμάτευση του Συμβουλίου.

Ποινικά αδικήματα και ποινές

29.-(1) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών αναφορικά με την εγγραφή, ή έγκριση των εγκαταστάσεων ή των ενδιάμεσων, την έγκριση εισαγωγής, τις άδειες ή με τις διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο εισαγωγής υλικών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων

(β) εισάγει για πώληση ή δική του χρήση ή παρασκευάζει ή συσκευάζει για πώληση ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του για πώληση υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων του οποίου η  εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, κυκλοφορία ή εμπορία δε συνάδει με τις περί αδειών, εγκρίσεων ή πιστοποιητικών διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας ή έγκρισης ή πιστοποιητικού που χορηγήθηκε σ’ αυτόν

(δ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που θα ζητείτο για έλεγχο με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων

(ε) με οποιοδήποτε τρόπο παραμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην άσκηση των καθηκόντων του με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις,

(στ) διακινεί ή εμπορεύεται υλικά προερχόμενα από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να γνωστοποιεί στην Αρμόδια Αρχή εκ των προτέρων και εντός του καθοριζομένου χρόνου την άφιξη των υλικών αυτών στην επικράτεια  της  Δημοκρατίας,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και  στις δύο αυτές ποινές.

Επιβολή διοκητικών προστίμων

29Α. Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την εγγραφή ή έγκριση των εγκαταστάσεων ή των ενδιάμεσων, όπως καθορίζεται στα άρθρα 25Α και 27, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Έκδοση διαταγμάτων

Ο Υπουργός δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα, όπως καθορίζουν οι δυνάμει αυτού εκδιδό μενοι Κανονισμοί, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημε ρίδα της Δημοκρατίας.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου αναφορικά με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις Κοινοτικές Αποφάσεις

30Α. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν τις εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής, τη διενέργεια των ελέγχων, τη δέσμευση  και κατάσχεση υλικών και τη δημιουργία ποινικών αδικημάτων και την επιβολή διοικητικών προστίμων  ισχύουν, για σκοπούς εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών, που εμφαίνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι και των Κοινοτικών Αποφάσεων που εμφαίνονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι, στο μέτρο που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας, προμήθειας, εμπορίας και της χρήσεως των ζωοτροφών και των προσθετικών των ζωοτροφών.

Επιβολή ποινών για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων

30Β. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων επιβάλλονται οι ποινές ή τα διοικητικά πρόστιμα  που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 29 και 29Α του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων που καθορίζονται στη Δεύτερη Στήλη του Παραρτήματος Ι, για τις οποίες επιβάλλονται οι ποινές που αντιστοιχούν στις κατηγορίες ποινών, που καθορίζονται στην Τρίτη Στήλη του Παραρτήματος Ι και περιγράφονται και ερμηνεύονται στο Παράρτημα ΙI.

Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι με διάταγμα

30Γ. Το Παράρτημα Ι δύναται να τροποποιείται με Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.

Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων

30Δ.-(1) Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 29Α επιβάλλεται από το Διευθυντή, σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των  εδαφίων (1) και (8Α) του άρθρου 25Α και των εδαφίων (1) και (8Α) του άρθρου 27, δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες  λίρες, για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Ο Διευθυντής  επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), με  αιτιολογημένη απόφασή του-

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης·

(β) την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή σε εταιρεία.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου  διοικητικού  προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει  τη διακριτική  ευχέρεια του Διευθυντή την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Πριν ο Διευθυντής επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο, για την πρόθεσή του, ενημερώνοντας για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχει σε αυτό το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του  εδαφίου (1) δικαιούται να προσβάλει την απόφαση αυτή με προσφυγή στον Υπουργό εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της εν λόγω απόφασης.

(6) Ο Υπουργός αφού, εντός επτά ημερών ζητήσει  και  λάβει   σχετική   έκθεση  γεγονότων από τον Επιθεωρητή που κατάγγειλε την παράβαση του Νόμου, εξετάζει την προσφυγή δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα και ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες δεόντως αιτιολογημένες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει  την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7) Το ποσό του διοικητικού προστίμου  εισπράττεται από το Διευθυντή, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

(8) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Κανονισμοί

31. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, με τη συμβουλή του Συμβουλίου, Κανονισμούς αναφορικά με την εγγραφή και έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων, εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, πώληση, έλεγχο ποιότητας και κυκλοφορία υλικών και για κάθε θέμα το οποίο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού, περιλαμβανομένης και της έκδοσης Κανονισμών για την ενσωμάτωση σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών στους Κανονισμούς του Νόμου.

Κατάργηση και επιφύλαξη

32.-(1) Καμιά από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου δε θα τυγχάνει εφαρμογής, επηρεάζει, ή με άλλο τρόπο ερμηνεύεται ότι επηρεάζει την εισαγωγή, κυκλοφορία ή χρήση ή παρασκευή ζωοτροφών ή προσθετικών των ζωοτροφών από την Κυπριακή Δημοκρατία παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς ύστερα από την έγκριση του Συμβουλίου.

(2) Ο περί Ζωτροφών (Έλεγχος) Νόμος καταργείται.

(3) Οι διατάξεις του περί Φαρμάκων (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με ζωοτροφές, προμίγματα ζωοτροφών, προσθετικά ζωοτροφών και συμπληρώματα ζωοτροφών.

(4) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο αυτό δεν τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά την καταβολή δικαιωμάτων επιθεώρησης για προϊόντα που προορίζονται για χρήση στη διατροφή των ζώων και τα οποία υπόκεινται σε καταβολή τέλους, σύμφωνα με τους περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμούς του 2001.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

33. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 24)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(άρθρα 2 και 30Α)

ΜΕΡΟΣ Α: Κοινοτικοί Κανονισμοί
Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη
1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό  των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

[Επίσημη  Εφημερίδα ΕΕ L 031, 01/02/2002 σ. 1]

Άρθρο 11

 

Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2)

 

Άρθρο 15 (παράγραφος 1)

Άρθρο 16

 

Άρθρο 17 (παράγραφος 1)

Άρθρο 18 (παράγραφοι 1,2,3 και 4)

Άρθρο 20 (παράγραφοι 1,2,3 και 4)

Κλίμακα Ποινών 2

Κλίμακα Ποινών 2

Κλίμακα Ποινών 2

Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 1

Κλίμακα Ποινών 2

Κλίμακα Ποινών 2

 

Κλίμακα Ποινών 2

 

Κλίμακα Ποινών 1

2.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ. L 268, 18.10.2003 σ.1]

Άρθρο 16 (παράγραφοι 1 και 2)

 

 

 

 

 

Άρθρο 21 (παράγραφοι 1 και 3)


Άρθρο 25 (παράγραφοι 1,2 και 3)

 

Κλίμακα Ποινών  2 (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)Κλίμακα Ποινών  3(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 1

 

Κλίμακα Ποινών  2

 

Κλίμακα Ποινών 2

3.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 268, 18.10.2003 σ.24]

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1,2,4 και 6)

Άρθρο 5 (παράγραφοι1 και 2)

Κλίμακα Ποινών 2

 

Κλίμακα Ποινών 2

4.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 268, 18.10.2003 σ.29]

5.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 641/2004 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου  2004,  σχετικά  με  τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, την κοινοποίηση υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου.

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 102, 07.04.2004 σ.14]

6.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή   διαβίωση   των  ζώων.

[Επίσημη  Εφημερίδα ΕΕ, L 165, 30.04.2004 σ.1]

7.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών.

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 035, 8.2.2005 σ.1]

8.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών.

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 059, 5.3.2005 σ.8]

9.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 070, 16.3.2005 σ.1]

 

ΜΕΡΟΣ Β: Κοινοτικές Αποφάσεις
Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

1.

Απόφαση 2005/317/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2005 σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό «Bt10» στα προϊόντα αραβοσίτου.

[Επίσημη  Εφημερίδα ΕΕ, L101, 21.4.2005, σ.14]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(άρθρο 30Β)

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ

 

Κλίμακες Ποινών Ποινές
Κλίμακα Ποινών 1 Φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή πρόστιμο μέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και οι δύο ποινές
Κλίμακα Ποινών 2 Φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι  τρεις χιλιάδες  λίρες ή και οι δύο ποινές
Κλίμακα Ποινών 3 Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο ή πρόστιμο μέχρι  έξι χιλιάδες  λίρες ή και οι δύο ποινές

 

Κλίμακες Διοικητικών Προστίμων Διοικητικό Πρόστιμο
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 1 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού