Εξαιρέσεις για ορισμένες πωλήσεις

22. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στην πώληση υλικού που, με βάση τους όρους του συμβολαίου πώλησης θεωρείται ως παραδοθέν στον αγοραστή κατά το χρόνο διεξαγωγής της πώλησης, δε βρίσκεται στη Δημοκρατία, ή αν εισήχθηκε, δεν έχει εκτελωνιστεί

(β) για την πώληση υλικού που πρόκειται να παραδοθεί στον αγοραστή εκτός της Δημοκρατίας

(γ) για την πώληση υλικού κατά την ενάσκηση νομικής εξουσίας για επιβολή δικαιώματος ή για ικανοποίηση απαιτήσεως ή ενεχυριάσεως ή

(δ) όπου η πώληση έγινε από δικαστικό επιδότη ή άλλο λειτουργό για ικανοποίηση διατάγματος εκτέλεσης ή εξουσιοδότησης ή απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου ή κατάσχεσης για ενοίκιο ή για ικανοποίηση εντάλματος για κατάσχεση.