Ενάσκηση εξουσιών από επιθεωρητή

21.-(1) Επιθεωρητής ασκώντας τις εξουσίες του με βάση τον παρόντα Νόμο πρέπει να παρουσιάζει, αν έτσι απαιτείται, γραπτή απόδειξη της ιδιότητας του.

(2) Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών του με βάση τον παρόντα Νόμο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(3) Κάθε πρόσωπο που, χωρίς να είναι επιθεωρητής, παρουσιάζεται και ενεργεί ως επιθεωρητής με βάση τον παρόντα Νόμο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο-

(α) Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με μυστικό για τη διαδικασία παρασκευής ή εμπορίας που λήφθηκε απ’ αυτόν μέσα σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά στα οποία εισήλθε δυνάμει του παρόντος Νόμου ή

(β) οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε απ’ αυτόν κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

τότε εκτός αν η αποκάλυψη έγινε κατά την εκτέλεση ή με σκοπό την εκτέλεση απ’ αυτόν ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(5) Το εδάφιο (4) δεν παρεμποδίζει επιθεωρητή που πήρε δείγμα από οποιοδήποτε υλικό με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 15 να αποκαλύψει στον παρασκευαστή ή τον τελευταίο πωλητή του υλικού πληροφορίες όσον αφορά τον τόπο από όπου και το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε το δείγμα ή να αποκαλύψει σ’ αυτόν τον παρασκευαστή ή τον τελευταίο πωλητή ή σε κάθε άλλο πρόσωπο που είχε το υλικό για πώληση στις κτιριακές του εγκαταστάσεις ή υποστατικά πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ανάλυσης του δείγματος αυτού.