Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι με διάταγμα

30Γ. Το Παράρτημα Ι δύναται να τροποποιείται με Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.