Επιβολή ποινών για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων

30Β. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων επιβάλλονται οι ποινές ή τα διοικητικά πρόστιμα  που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 29 και 29Α του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων που καθορίζονται στη Δεύτερη Στήλη του Παραρτήματος Ι, για τις οποίες επιβάλλονται οι ποινές που αντιστοιχούν στις κατηγορίες ποινών, που καθορίζονται στην Τρίτη Στήλη του Παραρτήματος Ι και περιγράφονται και ερμηνεύονται στο Παράρτημα ΙI.