Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου αναφορικά με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις Κοινοτικές Αποφάσεις

30Α. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν τις εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής, τη διενέργεια των ελέγχων, τη δέσμευση  και κατάσχεση υλικών και τη δημιουργία ποινικών αδικημάτων και την επιβολή διοικητικών προστίμων  ισχύουν, για σκοπούς εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών, που εμφαίνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι και των Κοινοτικών Αποφάσεων που εμφαίνονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι, στο μέτρο που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας, προμήθειας, εμπορίας και της χρήσεως των ζωοτροφών και των προσθετικών των ζωοτροφών.