Έκδοση διαταγμάτων

Ο Υπουργός δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα, όπως καθορίζουν οι δυνάμει αυτού εκδιδό μενοι Κανονισμοί, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημε ρίδα της Δημοκρατίας.