Επιβολή διοκητικών προστίμων

29Α. Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την εγγραφή ή έγκριση των εγκαταστάσεων ή των ενδιάμεσων, όπως καθορίζεται στα άρθρα 25Α και 27, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.