Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων

30Δ.-(1) Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 29Α επιβάλλεται από το Διευθυντή, σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των  εδαφίων (1) και (8Α) του άρθρου 25Α και των εδαφίων (1) και (8Α) του άρθρου 27, δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες  λίρες, για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Ο Διευθυντής  επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), με  αιτιολογημένη απόφασή του-

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης·

(β) την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή σε εταιρεία.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου  διοικητικού  προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει  τη διακριτική  ευχέρεια του Διευθυντή την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Πριν ο Διευθυντής επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο, για την πρόθεσή του, ενημερώνοντας για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχει σε αυτό το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του  εδαφίου (1) δικαιούται να προσβάλει την απόφαση αυτή με προσφυγή στον Υπουργό εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της εν λόγω απόφασης.

(6) Ο Υπουργός αφού, εντός επτά ημερών ζητήσει  και  λάβει   σχετική   έκθεση  γεγονότων από τον Επιθεωρητή που κατάγγειλε την παράβαση του Νόμου, εξετάζει την προσφυγή δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα και ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες δεόντως αιτιολογημένες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει  την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7) Το ποσό του διοικητικού προστίμου  εισπράττεται από το Διευθυντή, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

(8) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.