Κανονισμοί

31. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, με τη συμβουλή του Συμβουλίου, Κανονισμούς αναφορικά με την εγγραφή και έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων, εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, πώληση, έλεγχο ποιότητας και κυκλοφορία υλικών και για κάθε θέμα το οποίο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού, περιλαμβανομένης και της έκδοσης Κανονισμών για την ενσωμάτωση σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών στους Κανονισμούς του Νόμου.