Κατάργηση και επιφύλαξη

32.-(1) Καμιά από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου δε θα τυγχάνει εφαρμογής, επηρεάζει, ή με άλλο τρόπο ερμηνεύεται ότι επηρεάζει την εισαγωγή, κυκλοφορία ή χρήση ή παρασκευή ζωοτροφών ή προσθετικών των ζωοτροφών από την Κυπριακή Δημοκρατία παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς ύστερα από την έγκριση του Συμβουλίου.

(2) Ο περί Ζωτροφών (Έλεγχος) Νόμος καταργείται.

(3) Οι διατάξεις του περί Φαρμάκων (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με ζωοτροφές, προμίγματα ζωοτροφών, προσθετικά ζωοτροφών και συμπληρώματα ζωοτροφών.

(4) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο αυτό δεν τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά την καταβολή δικαιωμάτων επιθεώρησης για προϊόντα που προορίζονται για χρήση στη διατροφή των ζώων και τα οποία υπόκεινται σε καταβολή τέλους, σύμφωνα με τους περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμούς του 2001.