Κατάργηση και επιφύλαξη

31.-(1) Καμιά από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου δε θα τυγχάνει εφαρμογής, επηρεάζει, ή με άλλο τρόπο ερμηνεύεται ότι επηρεάζει την εισαγωγή, κυκλοφορία ή χρήση ή παρασκευή ζωοτροφών ή προσθετικών των ζωοτροφών από την Κυπριακή Δημοκρατία.

(2) Ο περί Ζωτροφών (Έλεγχος) Νόμος καταργείται.

(3) Οι διατάξεις του περί Φαρμάκων (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με ζωοτροφές, προμίγματα ζωοτροφών, προσθετικά ζωοτροφών και συμπληρώματα ζωοτροφών.