Κανονισμοί

30. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με την εγγραφή, εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, πώληση, έλεγχο ποιότητας και κυκλοφορία υλικών και για κάθε θέμα το οποίο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.