Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

24.-(1) Το Συμβούλιο-

(α) Γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος, και ειδικότερα εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις υποβαλλόμενες στο Συμβούλιο αιτήσεις για την εγγραφή υλικών και την έκδοση αδειών εισαγωγής υλικών, αδειών παρασκευής ή και συσκευασίας σύνθετων ζωοτροφών, προμιγμάτων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών για τα οποία το Συμβούλιο θα αποφασίζει ότι απαιτείται άδεια παρασκευής

(β) καθορίζει όρους χορήγησης άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών

(γ) καθορίζει όρους χορήγησης άδειας εισαγωγής υλικών

(δ) καθορίζει όρους εγγραφής υλικών

(ε) καθορίζει τα στοιχεία και τα βιβλία που θα τηρούνται από τους εισαγωγείς, παρασκευαστές ή συσκευαστές υλικών

(στ) καθορίζει τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για δειγματοληψία υλικών και για την έκδοση των αδειών των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο συμβουλεύει τον Υπουργό για την έκδοση Κανονισμών που διέπουν τη σύσταση, σήμανση, δειγματοληψία, εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, εγγραφή, κυκλοφορία, χρήση, έλεγχο της ποιότητας και προμήθειας των υλικών και για κάθε θέμα που χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.