Όροι που διέπουν την έκδοση αδειών παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών

25.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, σε καμία καθοριζόμενη εγκατάσταση δεν μπορεί να παρασκευάζεται ή και συσκευάζεται για πώληση οποιοδήποτε υλικό εκτός αν κατέχει άδεια που παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο.

(2) Η άδεια ισχύει για καθορισμένη χρονική περίοδο και μπορεί να ανανεώνεται για την ίδια περίοδο.

(3) Η άδεια χορηγείται στους προαναφερθέντες παρασκευαστές ή συσκευαστές σύνθετων ζωοτροφών, προμιγμάτων, αυτούσιων προσθετικών και όσων από τις λοιπές ζωοτροφές καθορίζεται ότι απαιτείται άδεια-

(α) Που έχουν μόνιμα στην Κύπρο τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις,

(β) διαθέτουν, σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τόπο,

(γ) διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει πείρα και επαρκείς γνώσεις για την άρτια παρασκευή, συσκευασία και αποθήκευση των υλικών αυτών, όπως αυτό καθορίζεται.

(4) Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας πρέπει να αποτείνονται γραπτώς στο Συμβούλιο παρέχοντες πλήρη στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων και λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ως άνω υλικών.

(5) Οι χορηγούμενες άδειες παρασκευής ή και συσκευασίας ανανεώνονται από το Συμβούλιο και κάτω από τον ίδιο αριθμό άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας, έπειτα από αίτηση των παρασκευαστών ή συσκευαστών που υποβάλλεται τρεις τουλάχιστο μήνες πριν τη λήξη της ισχύος τους.

(6) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανεώσης της άδειας και της ημερομηνίας έκδοσης της νέας θα θεωρείται ως χρόνος νόμιμης παρασκευής ή και συσκευασίας των καθοριζόμενων υλικών.

(7) Άδειες παρασκευής ή και συσκευασίας, των οποίων πέρασε ο χρόνος λήξης και δεν έγινε ή δε ζητήθηκε ανανέωση τους ανακαλούνται από το Συμβούλιο.

(8) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρεις μήνες από της υποβολής της αίτησης έκδοσης άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωση του αιτητή όπως ήθελε καθοριστεί.

(9) Η έκδοση άδειας ή ανανέωση άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών καταγράφεται σε ειδικό μητρώο που τηρείται από το Συμβούλιο, χορηγείται δε όταν καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(10) Άδειες παρασκευής ή και συσκευασίας που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οριστικά ή αναστέλλονται για ορισμένο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού που εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παρασκευαστές δε συμμορφώνονται με τους όρους που επιβάλλονται με τις άδειες αυτές.