Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

24.-(1) Το Συμβούλιο-

(α) Γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος ή/και οι σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί ή οι Κοινοτικές Αποφάσεις, και ειδικότερα εξετάζει και γνωμοδοτεί για τις υποβαλλόμενες στο Συμβούλιο αιτήσεις για την εγγραφή και την έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων, την έκδοση αδειών παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών την έγκριση εισαγωγής υλικών και την κυκλοφορία και χρήση καθοριζόμενων υλικών·

(β) καθορίζει όρους χορήγησης έγκρισης παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών·

(γ) καθορίζει όρους κυκλοφορίας και χορήγησης έγκριση εισαγωγής υλικών·

(δ) καθορίζει όρους χορήγησης πιστοποιητικών εγγραφής εγκαταστάσεων ή ενδιάμεσων και πιστοποιητικών έγκρισης εγκαταστάσεων ή ενδιάμεσων·

(ε) καθορίζει τα στοιχεία και τα βιβλία που θα τηρούνται από τους εισαγωγείς αδειούχους, παρασκευαστές ή συσκευαστές υλικών και τους κατόχους πιστοποιητικών εγγραφής ή έγκρισης·

(στ) καθορίζει τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για δειγματοληψία και ανάλυση υλικών και για την έκδοση των αδειών και των πιστοποιητικών των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο συμβουλεύει τον Υπουργό για τα θέματα που διέπουν τη σύσταση, σήμανση, δειγματοληψία, εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, κυκλοφορία, χρήση, έλεγχο της ποιότητας και προμήθειας των υλικών, την έγκριση και εγγραφή εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων, την έκδοση άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών και για κάθε θέμα που χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(3) Το Συμβούλιο προβαίνει στην πρόσληψη του αναγκαίου για την εφαρμογή του Νόμου έκτακτου προσωπικού.

(4) το Συμβούλιο ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του, ο οποίος υποβάλλεται στον Υπουργό.