Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-

“άδεια παρασκευής ή και συσκευασίας” σημαίνει άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για την παρασκευή ή και συσκευασία υλικών προς πώληση·

“απλή ζωοτροφή” ή “πρώτη ύλη ζωοτροφών” σημαίνει διάφορα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα της βιομηχανικής επεξεργασίας τους, καθώς και οργανικές ή ανόργανες ουσίες, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, που προορίζονται για την από του στόματος διατροφή των ζώων είτε ως αυτούσιες ή μετά από επεξεργασία, για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών ή ως αραιωτικά συστατικά των προμιγμάτων·

“αυτούσιο προσθετικό” σημαίνει κάθε καθαρό προσθετικό, ή παρασκεύασμα κάθε προσθετικού, εκτός των αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών και ουσιών που προάγουν την ανάπτυξη, που δεν είναι πρόμιγμα και χρησιμοποιείται στην παρασκευή προμιγμάτων και ζωοτροφών·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του·

“γεωργικός χημικός” σημαίνει προσοντούχο χημικό που υπηρετεί στο Τμήμα Γεωργίας και ορίζεται από τον Υπουργό για σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“δειγματοληφθείσα ποσότητα” σημαίνει την καθοριζόμενη ποσότητα υλικού από την οποία λήφθηκε ένα δείγμα από τον Επιθεωρητή κατά τον καθοριζόμενο τρόπο και που-

(α) Αποτελείται είτε-

(i) εξ ολοκλήρου από υλικό συσκευασμένο σ’ ένα ή περισσότερα δοχεία ή

(ii) εξ ολοκλήρου από υλικό ουχί κατά τέτοιο τρόπο συσκευασμένο και

(β) δεν υπερβαίνει σε περίπτωση συσκευασμένου υλικού την ποσότητα των πέντε τόνων ή των 5.000 λίτρων, εκτός όπου-

(i) το υλικό είναι εξ ολοκλήρου συσκευασμένο σ’ ένα μόνο δοχείο ή

(ii) το υλικό είναι συσκευασμένο σε δύο ή περισσότερα δοχεία που το καθένα περιέχει ποσότητα μικρότερη της απαιτούμενης για δειγματοληψία, οπότε η δειγματοληπτούμενη ποσότητα μπορεί να είναι το περιεχόμενο του μικρότερου αριθμού των δοχείων που μαζί περιέχουν την απαιτούμενη ποσότητα.

"εγκατάσταση" σημαίνει κάθε μονάδα παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών·

“έγκριση εισαγωγής” σημαίνει την έγκριση για εισαγωγή υλικών·

"ενδιάμεσος" σημαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή το πρόσωπο που παρασκευάζει αποκλειστικά για τις κτηνοτροφικές του ανάγκες, σύνθετες ζωοτροφές, που έχει στην κατοχή ή υπό την ευθύνη του καθοριζόμενα προσθετικά των ζωοτροφών, καθοριζόμενα προμίγματα παρασκευασθέντα από αυτά τα προσθετικά ή άλλα καθοριζόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, σε ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ παραγωγής και χρήσης·

“επιθεωρητής” σημαίνει κάθε λειτουργό, κατά προτίμηση Κτηνοτροφικό Λειτουργό, του Τμήματος Γεωργίας, ή Έκτακτο Κτηνοτροφικό Λειτουργό που ήθελε προσληφθεί από το Συμβούλιο με βάση το εδάφιο 3 του άρθρου 24, που ορίζεται από τον Υπουργό για σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“Έφορος” σημαίνει το λειτουργό που διορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με γνωστοποίηση δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για να ασκεί καθήκοντα Εφόρου για σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“ζώο” σημαίνει τα θηλαστικά ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια περιλαμβανομένων και των οστρακοδέρμων και τα ωφέλιμα έντομα·

“ζωοτροφή” σημαίνει προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, στη φυσική τους κατάσταση, φρέσκα ή διατηρημένα, και προϊόντα της βιομηχανικής τους επεξεργασίας, και οργανικές και ανόργανες ουσίες, που χρησιμοποιούνται μόνα τους ή ως μίγμα με άλλες, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, για την από το στόμα διατροφή των ζώων ως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

“καθοριζόμενο” σημαίνει καθοριζόμενο με Κανονισμούς·

“κτιριακές εγκαταστάσεις” σημαίνει ολόκληρο ή μέρος των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, φύλαξη, παρασκευή, συσκευασία ή και πώληση υλικών ή για εκτροφή ζώων·

“κυβερνητικός χημικός” σημαίνει προσοντούχο χημικό που εργάζεται στο Κρατικό Χημείο·

“παρασκευαστής” σημαίνει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στις οποίες παρασκευάζονται ή/και συσκευάζονται υλικά·

“πλήρης ζωοτροφή” σημαίνει το θρεπτικά επαρκές και ισοζυγισμένο μείγμα ζωοτροφών που έχει τέτοια σύσταση ώστε να αποτελεί σιτηρέσιο·

“πρόμιγμα” σημαίνει κάθε ομοιόμορφο μίγμα προσθετικών εκτός των αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών και των ουσιών που προάγουν την ανάπτυξη, το αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα προσθετικά, ή ένα ή περισσότερα προσθετικά μαζί με μία ή περισσότερες ζωοτροφές χρησιμοποιούμενες σαν φορείς ή αραιωτικά, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ζωοτροφών·

“προσθετικό των ζωοτροφών” σημαίνει κάθε καθοριζόμενη ουσία ή παρασκεύασμα ουσίας που χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των ζωοτροφών ή των ζωικών προϊόντων ή την ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών των ζώων ή τη βελτίωση της ζωικής παραγωγής, ιδιαίτερα με επίδραση στη γαστροεντερική μικροχλωρίδα ή στην πεπτικότητα των ζωοτροφών ή τη συμβολή, μέσω της διατροφής, στην επίτευξη ιδιαίτερων διατροφικών σκοπών ή στην ικανοποίηση ιδιαίτερων διατροφικών αναγκών των ζώων σε συγκεκριμένη περίοδο· ή την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιδράσεων που προκαλούνται από τα ζωικά απόβλητα ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος του ζώου·

“σιτηρέσιο” σημαίνει την κατά μέσο όρο ολική ποσότητα ζωοτροφών, που υπολογίζεται βάσει περιεκτικότητας σε υγρασία ίση προς 12%, που απαιτείται για την κάλυψη όλων των ημερήσιων θρεπτικών αναγκών εκτός από νερό, ενός ζώου ορισμένου είδους, κατηγορίας, ηλικίας και επιπέδου παραγωγής·

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών που ιδρύεται με βάση το άρθρο 23·

“συμπληρωματική ζωοτροφή” σημαίνει κάθε μίγμα ζωοτροφών, με ή χωρίς προσθετικά, που έχει ψηλή περιεκτικότητα σε ορισμένες ουσίες και που λόγω της σύνθεσης του δεν αποτελεί σιτηρέσιο εκτός εάν χρησιμοποιηθεί με άλλη ή άλλες ζωοτροφές·

“σύνθετη ζωοτροφή” σημαίνει μίγματα πρώτων υλών ζωοτροφών, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, που προορίζονται για την από του στόματος διατροφή των ζώων είτε ως πλήρης ζωοτροφή ή ως συμπληρωματική ζωοτροφή·

“σύνθετη ζωοτροφή κατά παραγγελία” σημαίνει τη σύνθεση ζωοτροφή που παρασκευάζεται σύμφωνα με τις γραπτές και ενυπόγραφες οδηγίες του αγοραστή όσον αφορά το είδος και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών·

“υλικό” σημαίνει κάθε ζωοτροφή, πρόμιγμα, και αυτούσιο προσθετικό·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κάθε υλικό που αποστέλλεται σ’ ένα αγοραστή δε θα θεωρείται ότι παραδόθηκε σ’ αυτόν μέχρις ότου αυτό φτάσσει στο χώρο παράδοσης του ανεξάρτητα αν η αποστολή έγινε με ευθύνη του πωλητή ή του αγοραστή.

(3) Ο παρών Νόμος θα εφαρμόζεται χωριστά για κάθε αποστολή αν υλικό παραδίδεται στον αγοραστή σε δύο ή περισσότερες αποστολές.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η παροχή υλικού από ένα πρόσωπο για χρήση-

(α) Ως αμοιβή για μίσθωση ή παροχή υπηρεσιών άλλου προσώπου με βάση συμβόλαιο για το σκοπό αυτό, ή

(β) με βάση διευθετήσεις με άλλο πρόσωπο που δεν αποτελούν πώληση του υλικού σε εκείνο το άλλο πρόσωπο, που είναι διευθετήσεις που αποσκοπούν σε όφελος και των δύο προσώπων αλλά σύμφωνα με τις οποίες η πιθανότητα ή το μέγεθος οφέλους για το άλλο πρόσωπο μπορεί να επηρεαστεί από την ποιότητα του υλικού,

θα θεωρείται ως μία πώληση του υλικού αυτού σε εκείνο το άλλο πρόσωπο από το πρόσωπο που παράγει το υλικό, και αναφορά σε αγορά ή πώλήση και συγγενικές εκφράσεις θα ερμηνεύονται ανάλογα.