Εισαγωγή, πώληση και έκθεση προς πώληση υλικών

3.-(1) Κανένα υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων δε θα εισάγεται, πωλείται ή εκτίθεται για πώληση εκτός αν-

(α) Πληρεί τέτοιες καθοριζόμενες λεπτομέρεις αναφορικά με τη φύση, σύσταση και ποιότητα του υλικού

(β) δεν είναι προσβλημένο από έντομα, τρωκτικά, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς και γενικά δεν είναι ακατάλληλο για κατανάλωση από τα ζώα ή επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων μέσω της κατανάλωσης προϊόντων από ζώα που τρέφονται με τέτοια υλικά

(γ) είναι γενικά ελεύθερο από πιθανούς παθογόνους μικροοργανισμούς και επιτρέπεται η εισαγωγή ή πώληση του ή έκθεση του προς πώληση με βάση τον περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμο

(δ) δεν περιέχει οποιεσδήποτε ξένες ουσίες όπως σπόρους ζιζανίων, άμμο, χώμα, πυριτικές ουσίες που δε συναντώνται κάτω από κανονικές συνθήκες στο υλικό, αν δε οι ξένες ουσίες φυσικώς απαντώνται σ’ αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα καθορισμένα επίπεδα.

(2) Πρόσωπο που εισάγει, πωλεί ή εκθέτει για πώληση οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση οποιασδήποτε παραγράφου του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.