Κανένα μίγμα που περιέχει συστατικό άλλο εκτός από ζωοτροφές ή προσθετικά θα εισάγεται κλπ. για χρήση ως ζωοτροφή ή πρόμιγμα

4.-(1) Κανένα μίγμα που περιέχει προστεθέν συστατικό ή συστατικά που με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις δεν είναι ζωοτροφές ή προσθετικά ζωοτροφών θα εισάγεται ή παρασκευάζεται για πώληση ή θα πωλείται ή διατίθεται για πώληση ως ζωοτροφή ή ως πρόμιγμα εκτός αν πρόκειται για ουσίες των οποίων η χρήση επιτρέπεται με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πρόσωπο που εισάγει ή παρασκευάζει για πώληση ή πωλεί ή διαθέτει για πώληση ως ζωοτροφή ή ως πρόμιγμα μίγμα δύο ή περισσότερων συστατικών από τα οποία ένα ή περισσότερα δεν είναι ζωοτροφές ή προσθετικά των ζωοτροφών ή ουσίες επιτρεπόμενες με βάση το εδάφιο (1) θα θεωρείται ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.