Κανένα μίγμα που περιέχει συστατικό άλλο εκτός από ζωοτροφές ή προσθετικά θα εισάγεται κλπ. για χρήση ως ζωοτροφή ή πρόμιγμα

4.-(1) Κανένα μίγμα που περιέχει προστεθέν συστατικό ή συστατικά που με βάση τον παρόντα Νόμο δεν είναι ζωοτροφές ή προσθετικά ζωοτροφών θα εισάγεται ή παρασκευάζεται για πώληση ή θα πωλείται ή διατίθεται για πώληση ως ζωοτροφή ή ως πρόμιγμα εκτός αν πρόκειται για ουσίες των οποίων η χρήση επιτρέπεται με βάση το εδάφιο 10 του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πρόσωπο που εισάγει ή παρασκευάζει για πώληση ή πωλεί ή διαθέτει για πώληση ως ζωοτροφή ή ως πρόμιγμα μίγμα δύο ή περισσότερων συστατικών από τα οποία ένα ή περισσότερα δεν είναι ζωοτροφές ή προσθετικά των ζωοτροφών θα θεωρείται ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.