Όροι εισαγωγής έκθεσης για πώληση και πώλησης υλικών

5.-(1) Κανένα υλικό δε θα εισάγεται ή προσφέρεται ή εκτίθεται για πώληση εκτός αν έχει την καθοριζόμενη συσκευασία και στην περίπτωση υλικού καθορισμένης περιγραφής φέρει όπως προνοούν οι κανονισμοί γραπτή δήλωση είτε πάνω στους σάκκους ή στα δοχεία συσκευασίας ή σε ετικέττα στερεωμένη στους σάκκους ή στα δοχεία συσκευασίας ή σε πινακίδα ή ετικέττα τοποθετημένη στο ίδιο το υλικό προκειμένου για καθοριζόμενα υλικά που δυνατόν να πωλούνται χύδην ή σε συνοδευτικά έγγραφα προκειμένου για καθοριζόμενα υλικά που μπορούν να εισάγονται χύδην, στην οποία δήλωση-

(α) Πρέπει να περιλαμβάνονται-

(i) τέτοιες καθοριζόμενες λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα του υλικού

(ii) τέτοιες καθοριζόμενες πληροφορίες ή οδηγίες για την αποθήκευση, χειρισμού ή χρήση του υλικού και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και

(β) θα μπορούσαν εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων της παραγράφου (α) να αναγράφονται μόνο τέτοιες καθοριζόμενες επιπρόσθετες λεπτομέρεις ή πληροφορίες ή οδηγίες για το υλικό,

και οποιοδήποτε πρόσωπο δίδει λεπτομέρειες ή πληροφορίες ή οδηγίες πέραν των καθοριζομένων θα είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πενήντα λίρες.

(2) Με βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί οποιοδήποτε υλικό πρέπει-

(α) Να παραδίδει το υλικό συσκευασμένο με τον καθορισμένο τρόπο, εκτός της περίπτωσης πώλησης μικρών ποσοτήτων που λαμβάνονται στην παρουσία του αγοραστή από σάκκο που φέρει εμφανώς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και

(β) να δίδει στον αγοραστή υλικών καθορισμένης περιγραφής γραπτή δήλωση, που είναι είτε συνοδευτικό έγγραφο για ζωοτροφές που βάσει των Κανονισμών δεν απαιτούν συσκευασία, ή ετικέττα στερεωμένη πάνω στο υλικό ή στο σάκκο ή δοχείο που περιέχει το υλικό, ή απευθείας εγγραφή των απαιτούμενων στοιχείων πάνω στο υλικό ή σάκκο ή δοχείο, η οποία δήλωση να περιέχει με τον καθοριζόμενο τρόπο τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες, πληροφορίες ή οδηγίες που προνοούνται με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1), που μπορούν να συνοδεύονται και από τα επιτρεπόμενα στοιχεία με βάση την παράγραφο (β) του ίδιου εδαφίου.

(3) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση-

(α) Πώλησης δύο ή περισσότερων υλικών που η αναλογία και ανάμιξη έγινε με την υπόδειξη του αγοραστή πριν την παράδοση σ’ αυτόν, ή

(β) πώλησης μικρών ποσοτήτων που λήφθηκαν στην παρουσία του αγοραστή από δοχείο ή σάκκο που φέρει εμφανώς πάνω του ή πάνω σε ετικέττα στερεωμένη στο δοχείο ή σάκκο όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρεις, πληροφορίες ή οδηγίες σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(4) Η γραπτή δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) πρέπει να χορηγείται στον αγοραστή όχι αργότερα του χρόνου της παράδοσης του υλικού σ’ αυτόν, και αν χορηγείται πριν από το χρόνο αυτό θα θεωρείται ότι έχει δοθεί σ’ εκείνο το χρόνο, εκτός αν οι κανονισμοί επιτρέπουν τη χορήγηση της γραπτής δήλωσης σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης εφόσο συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(5) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Εισάγει, εκθέτει προς πώληση ή πωλεί οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι συσκευασμένο καθώς προνοούν οι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου~ ή

(β) παραλείπει να δώσει τη γραπτή δήλωση στον αγοραστή μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο και στην καθοριζόμενη μορφή ή δίδει γραπτή δήλωση που δεν περιέχει μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με το υλικό ή

(γ) δίδει στον αγοραστή γραπτή δήλωση που αναφορικά με τη δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού-

(i) δεν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) υποχρεωτικές λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα του υλικού ή

(ii) περιέχει οποιαδήποτε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία ή

(δ) πωλεί ή εκθέτει για πώληση υλικό από ένα δοχείο ή σάκκο που δε φέρει όλες τις υπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) υποχρεωτικές λεπτομέρειες ή που φέρει οποιεσδήποτε ψευδείς ή εσφαλμένες λεπτομέρειες,

θα είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.