Σήμανση υλικού που είναι έτοιμο για πώληση

6.-(1) Με βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις υλικό καθορισμένης περιγραφής που προορίζεται για πώληση θα πρέπει-

(α) Να το σημάνει το ταχύτερο δυνατό μετά την ετοιμασία του για πώληση· ή

(β) αν είναι έτοιμο για πώληση όταν αυτό μεταφερθεί στις κριτιακές του εγκαταστάσεις και δεν έχει ακόμα σημανθεί, να το σημάνει το ταχύτερο δυνατό μετά τη μεταφορά του σ’ αυτές,

και στις δύο περιπτώσεις πριν τη μετακίνηση του υλικού από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, να το σημάνει σύμφωνα με το άρθρο 5 και να μεριμνήσει ώστε αυτό να είναι συνεχώς σεσημασμένο μέχρις ότου μετακινηθεί απ’ αυτές.

(2) Για σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, υλικό που κανονικά συσκευάζεται πριν παραδοθεί στον αγοραστή αν μεν η συσκευασία γίνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζεται, θα θεωρείται ότι είναι έτοιμο για πώληση μόνο όταν είναι κατάλληλα συσκευασμένο, αλλά αν η συσκευασία του υλικού αυτού γίνεται σε μέρος άλλο από εκείνο της παρασκευής το υλικό θα θεωρείται έτοιμο για πώληση όταν είναι έτοιμο για συσκευασία.

(3) Σε περίπτωση εισαγόμενου υλικού, τα εδάφια (1) και (2) θα ισχύουν όπως αυτά δυνατόν να τροποποιούνται με τους Κανονισμούς.

(4) Όταν σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις οποιοδήποτε υλικό για πώληση το οποίο-

(α) Δεν έχει σημανθεί όπως προνοεί το εδάφιο (1) ή

(β) δεν έχει σημανθεί με όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρεις σύμφωνα με το εδάφιο (1)(α) του άρθρου 5 ή

(γ) έχει σημανθεί με τέτοια σήμανση που αναφορικά με τη δειγματοληφθείσα ποσότητα-

(i) Δεν περιέχει μία ή περισσότερες από τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου (5) ή

(ii) περιέχει οποιεσδήποτε ψευδείς ή εσφαλμένες λεπτομέρεις οι οποίες δυνατόν να παραπλανήσουν τον αγοραστή,

τότε το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές· σε περιπτώσεις όμως εκτός εκείνης κατά την οποία ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου συμπίπτει με το χρόνο της μετακίνησης του υλικού από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, αποτελεί υπεράσπιση εφόσον το κατηγορούμενο πρόσωπο αποδεικνύει ότι η σήμανση του υλικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου δεν ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη μέχρι το χρόνο διενέργειας του ελέγχου.

(5) Κανονισμοί μπορεί να προνούν τη σήμανση των λεπτομερειών βάσει του παρόντος άρθρου με ειδικό σήμα, η σημασία του οποίου θα επιβεβαιώνεται με αναφορά σε βιβλίο καταγραφής που θα τηρείται κατά τέτοιο τρόπο και μορφή όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς· κάθε υλικό σημασμένο με σήμα θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή Κοινοτικών Αποφάσεων ότι είναι σημασμένο με τα στοιχεία που υποδηλώνει το σήμα.

(6) Πρόσωπο που τηρεί βιβλίο καταγραφής σύμφωνα με τους Κανονισμούς που θα εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (5) πρέπει να διατηρεί το βιβλίο αυτό για την περίοδο που καθορίζεται από τους Κανονισμούς και κάθε πρόσωπο που έχει στην κατοχή του ή τον έλεγχο του τέτοιο βιβλίο πρέπει όταν το απαιτήσει ο επιθεωρητής να το παρουσιάσει σ’ αυτόν για επιθεώρηση και να επιτρέπει σ’ αυτόν να λαμβάνει αντίγραφα του· κάθε πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με την παράγραφο αυτή υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν λίρες.