Λεπτομέρειες που πρέπει να δίδονται αναφορικά με ορισμένες διεκδικούμενες ιδιότητες του υλικού

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται-

(α) Να πωλεί οποιοδήποτε υλικό που-

(i) Περιγράφεται από το πρόσωπο αυτό, σε οποιοδήποτε έγγραφο ή γραπτή δήλωση χορηγουμένη από τον πωλητή στον αγοραστή κατά την πώληση, ως έχον οποιεσδήποτε ιδιότητες καθοριζόμενες στους Κανονισμούς για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και που δεν αφορούν ιδιότητες για τις οποίες προνοείται δήλωση των λεπτομερειών από τον πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 5· ή

(ii) φέρει κάθε σήμανση ή δήλωση ότι έχει τέτοιες ιδιότητες· ή

(β) να έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις οποιοδήποτε υλικό για εμπορία που είναι έτοιμο για πώληση και σημασμένο όπως προηγουμένως αναφέρθηκε,

εκτός αν στο έγγραφο, στη γραπτή δήλωση ή σήμανση, αναλόγως της περίπτωσης, δηλώνονται επίσης τέτοιες λεπτομέρεις για τη διεκδικούμενη ιδιότητα ή τις ιδιότητες του υλικού όπως ήθελε καθοριστεί.

(2) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Δε συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή

(β) κατά τη συμμόρφωση του με το εδάφιο (1) σημαίνει ή περιγράφει με δήλωση του υλικό με λεπτομέρειες που είναι ψευδείς και οδηγούν σε παραπλάνηση του αγοραστή,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

(3) Η μη συμμόρφωση με το εδάφιο (1) δεν θα καθιστά άκυρο τυχόν συμβόλαιο πώλησης· όμως, κατά την πώληση υλικού σε σχέση προς το οποίο δηλώνονται ή φαίνεται ότι δηλώνονται λεπτομέρειες των ιδιοτήτων του όπως απαιτείται από το εν λόγω εδάφιο, όταν δεν υπάρχει συμβόλαιο ή ειδοποίηση για το αντίθετο, θα σημαίνει ότι δόθηκε εγγύηση από τον πωλητή προς τον αγοραστή ότι οι λεπτομέρειες του υλικού είναι ορθές.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου υλικό θεωρείται σημασμένο άσχετα αν η σήμανση βρίσκεται πάνω στο ίδιο το υλικό, πάνω σ’ ετικέττα που είναι στερεωμένη πάνω στο υλικό, σάκκο ή δοχείο με το όνομα του κατασκευαστή ή, στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), σε τέτοιο σημείο των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε αυτή πιθανόν να εκληφθεί ότι αναφέρεται στο υπό αναφορά υλικό.