Εγγύηση της καταλληλότητας του υλικού για διατροφή των ζώων

8.-(1) Κατά την πώληση υλικού για τη διατροφή των ζώων σημαίνει ότι ο πωλητής εγγυάται ότι το υλικό είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο, αλλά-

(α) Αν το υλικό πωλείται ως κατάλληλο μόνο για ορισμένα ζώα, τότε καμιά εγγύηση δεν ισχύει ότι το υλικό είναι κατάλληλο για άλλα ζώα και

(β) αν το υλικό πωλείται για να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των ζώων μόνο κατόπιν αναμίξεως με άλλο υλικό, καμιά εγγύηση δεν ισχύει ότι το υλικό είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί χωρίς τέτοια ανάμιξη.

(2) Κατά την πώληση υλικού καθορισμένης περιγραφής για διατροφή των ζώων σημαίνει ότι δόθηκε εγγύηση από τον πωλητή ότι το εν λόγω υλικό δεν περιέχει οποιοδήποτε καθοριζόμενο για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής συστατικό εκτός των αναφερομένων στη γραπτή δήλωση.