Χρήση ονομάτων ή φράσεων με καθορισμένη έννοια

9.-(1) Όταν πρόσωπο πωλεί για χρήση ως ζωοτροφή υλικό που-

(α) Ο πωλητής περιγράφει σε γραπτή δήλωση ή σε κάθε έγγραφο που χορηγείται απ’ αυτόν στον αγοραστή κατά την πώληση, μ’ ένα όνομα ή φράση στην οποία δόθηκε από τους Κανονισμούς για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καθορισμένη έννοια ή

(β) είναι σημασμένο με τέτοιο όνομα ή φράση όπως προηγουμένως αναφέρθηκε,

σημαίνει ότι δόθηκε εγγύηση του πωλητή προς τον αγοραστή ότι και στις δύο περιπτώσεις το πωλούμενο υλικό είναι σύμφωνο με την έννοια που καθορίζεται.

(2) Όταν πρόσωπο-

(α) Πωλεί για χρήση ως ζωοτροφή υλικό που αυτός περιγράφει σε κάθε γραπτή δήλωση ή έγγραφο καθώς αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) ή είναι σημασμένο με όνομα ή φράση καθώς αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή

(β) έχει στις κτιριακές του εγκαταστάσεις υλικό έτοιμο για πώληση για να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή και που φέρει όνομα ή φράση όπως προηγουμένως στο άρθρο αυτό αναφέρθηκε,

τότε, αν δειγματοληφθείσα ποσότητα αυτού του υλικού δε συμφωνεί πλήρως με την αποδιδόμενη από τους Κανονισμούς έννοια του ονόματος ή της φράσεως, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου υλικό θεωρείται σημασμένο άσχετα αν η σήμανση βρίσκεται πάνω στο υλικό, στο δοχείο ή σάκκο που περιέχει το υλικό, στην “ετικέττα” που είναι στερεωμένη στο υλικό, στο δοχείο ή σάκκο μεσα στο οποίο βρίσκεται το υλικό ή στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), σε τέτοιο σημείο των κτιριακών εγκαταστάσεων ούτως ώστε πιθανόν να εκληφθεί ως αναφερόμενη στο υπό αναφορά υλικό.