Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμος του 1993.