Έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων

27.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, σε καμιά εγκατάσταση δεν μπορούν να παρασκευάζονται για να τίθενται σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα ή άλλα καθοριζόμενα υλικά, ή να παρασκευάζονται, για να τίθενται σε κυκλοφορία ή για αποκλειστικά δική της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν καθοριζόμενες ζωοτροφές ή καθοριζόμενα προμίγματα, και κανένας ενδιάμεσος δεν μπορεί να συσκευάζει ή εισάγει για πώληση ή πωλεί ή κατέχει για πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα ή άλλα καθοριζόμενα υλικά, εκτός αν η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος είναι εγκεκριμένοι και κάτοχοι πιστοποιητικού (που, κατά περίπτωση, καλείται 'Πιστοποιητικό Έγκρισης Εγκατάστασης' ή 'Πιστοποιητικό Έγκρισης Ενδιάμεσου'), που εκδόθηκε από το Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.

(2) Το Πιστοποιητικό Έγκρισης μπορεί να εκδίδεται χωριστά για κάθε καθοριζόμενη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί μια εγκατάσταση ή ένας ενδιάμεσος και εφόσον πριν από οποιαδήποτε εγγραφή οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το προσωπικό, ο εφαρμοζόμενος έλεγχος ποιότητας, οι συνθήκες παρασκευής και αποθήκευσης, τα τηρούμενα έγγραφα και άλλες λεπτομέρειες και διαδικασίες που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας και την ορθή και ασφαλή παρασκευή των υλικών αυτών συμφωνούν με τους Κανονισμούς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

(3) Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση Πιστοποιητικού Έγκρισης πρέπει να αποτείνονται γραπτώς στο Συμβούλιο παρέχοντας πλήρη στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού του προσωπικού, των συνθηκών αποθήκευσης, των ελέγχων ποιότητας των υλικών, των τηρούμενων εγγράφων και άλλων καθοριζόμενων λεπτομερειών και διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή των συγκεκριμένων υλικών.

(4) Τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Έγκρισης ισχύουν για καθοριζόμενη περίοδο και μπορεί να ανανεώνονται από το Συμβούλιο για την ίδια περίοδο και κάτω από τον ίδιο αριθμό Πιστοποιητικού Έγκρισης, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μαζί με το καθοριζόμενο τέλος έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

(5) Σε περίπτωση που αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανέωσης του πιστοποιητικού και της ημερομηνίας έκδοσης του νέου θεωρείται ως χρόνος νόμιμης ισχύος του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

(6) Πιστοποιητικά Έγκρισης των οποίων πέρασε ο χρόνος λήξης και δεν έγινε ή δε ζητήθηκε ανανέωσή τους ανακαλούνται από το Συμβούλιο.

(7) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός καθοριζόμενης χρονικής περιόδου από της υποβολής της αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωση του αιτητή όπως θα καθοριστεί.

(8) Κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κάθε ενδιάμεσος και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Έγκρισης καταγράφονται με τον ίδιο ατομικό αριθμό έγκρισης στο Μητρώο (που καλείται 'Μητρώο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων' ή 'Μητρώο Εγκεκριμένων Ενδιάμεσων'), που τηρείται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(9) Πιστοποιητικά Έγκρισης που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οριστικά από το Συμβούλιο σε περίπτωση τερματισμού της δραστηριότητας ή αν αποδειχθεί κατόπιν επιθεώρησης ότι η εγκατάσταση, ή ο ενδιάμεσος, δεν πληρούν οποιαδήποτε καθοριζόμενη προϋπόθεση της δραστηριότητάς τους και δεν έχουν συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

(10) Η εισαγωγή, από οποιοδήποτε πρόσωπο, υλικού του οποίου η εγκατάσταση παρασκευής χρήζει έγκρισης βάσει του εδαφίου (1), επιτρέπεται εφόσον, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ότι η εγκατάσταση αυτή πληροί τέτοιους καθοριζόμενους όρους.