Έλεγχος εισαγωγής υλικών

28.-(1) Πριν από τον εκτελωνισμό οποιουδήποτε υλικού, ασκείται από το Γενικό Διευθυντή έλεγχος των τιμολογίων εισαγωγής και όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που, βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων πρέπει να συνοδεύουν κάθε εισαγωγή υλικών για διασφάλιση της ζωικής παραγωγής και των συμφερόντων της κτηνοτροφίας.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής μετά την εξέταση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών στοιχείων και εφόσον αυτά πληρούν όλες τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων προβαίνει στην εξέταση των τιμολογίων και ασκεί κάθε έλεγχο αναφορικά με το νόμιμο της εισαγωγής και της κυκλοφορίας του εισαγόμενου υλικού.

(3) Τα απαιτούμενα συνοδευτικά πιστοποιητικά, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα για θεώρηση των τιμολογίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνωμάτευση του Συμβουλίου.