Εγγραφή ορισμένων υλικών

27.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κανένας δεν μπορεί να εισάγει, παρασκευάζει, πωλεί ή κατέχει για πώληση με σκοπό τη διατροφή των ζώων ή χρησιμοποιεί για τέτοιο σκοπό οποιοδήποτε αυτούσιο προσθετικό ή πρόμιγμα ή συμπληρωματική ζωοτροφή περιέχουσα οποιοδήποτε προσθετικό εκτός αν είναι κάτοχος πιστοποιητικού (που θα αναφέρεται σαν “Πιστοποιητικό Εγγραφής”) που εκδόθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ύστερα από την καταβολή του καθορισμένου τέλους.

(2) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για καθορισμένη περίοδο, μπορεί όμως να ανανεώνεται για την ίδια χρονική περίοδο μετά από την καταβολή του καθορισμένου τέλους. Τα Πιστοποιητικά Εγγραφής καθορισμένων υλικών μπορεί να έχουν απεριόριστη ισχύ.

(3) Κάθε Πιστοποιητικό Εγγραφής φέρει αύξοντα αριθμό και καταχωρείται σε μητρώο (που θα κληθεί “Μητρώο Πιστοποιητικών Εγγραφής”) που θα τηρείται στο Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

(4) Όταν η αίτηση ανανέωσης Πιστοποιητικού Εγγραφής υλικού υποβάλλεται εμπρόθεσμα το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανέωσης και της ημερομηνίας έκδοσης του νέου πιστοποιητικού θεωρείται ως χρόνος νόμιμης κυκλοφορίας του υλικού.

(5) Πιστοποιητικό Εγγραφής που έληξε η χρονική περίοδος ισχύος του και δεν έγινε ή δε ζητήθηκε ανανέωση του ανακαλείται από το Συμβούλιο.

(6) Σε καθορισμένες περιπτώσεις το Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει ή να αναστείλει την ισχύ Πιστοποιητικού Εγγραφής.