Δικαίωμα του αγοραστή να απαιτήσει τη λήψη και ανάλυση δείγματος υλικού

14.-(1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, ο αγοραστής υλικού που πωλήθηκε σ’ αυτόν για σκοπούς διατροφής των ζώων και για το οποίο χορηγήθηκε εγγύηση, ή θεωρείται ότι ισχύει τέτοια δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου, από τον πωλητή, δικαιούται να απαιτήσει τη λήψη δείγματος από τον επιθεωρητή και την ανάλυση του από το Γεωργικό Χημικό κατά τον καθοριζόμενο τρόπο.

(2) Ο αγοραστής κάθε υλικού, που ζητεί την απ’ αυτό λήψη δείγματος βάσει του παρόντος άρθρου υποχρεούται, αν απαιτείται, να δώσει στον επιθεωρητή-

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή και

(β) γραπτή δήλωση ή έγγραφο του πωλητή ή αντίγραφο αυτών, που περιέχουν ή δίνουν οποιοδήποτε έρεισμα για εγγύηση σχετικά με το υλικό και, στην περίπτωση εγγυήσεως που απορρέει δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 7 και του εδαφίου (1) του άρθρου 9 με βάση τη σήμανση του υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 7(1)(α)(ii) ή την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, τα στοιχεία τα οποία δηλώνει η σχετική σήμανση.

(3) Κανένα δείγμα υλικού δε θα λαμβάνεται βάσει του παρόντος άρθρου:

(α) Όπου η εγγύηση περιλαμβάνεται σε, ή απορρέει από, οποιαδήποτε περιγραφή που αναγράφεται στα δοχεία ή σάκκους, ή σε δήλωση ή έγγραφο, μετά την εκπνοή έξι μηνών από την ώρα της παράδοσης του υλικού στον αγοραστή ή από την ώρα της παραλαβής από τον αγοραστή της γραπτής δήλωσης ή εγγράφου, ανάλογα ποιό από τα γεγονότα επισυνέβηκε τελευταίο

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση μετά την εκπνοή έξι μηνών από την ώρα της παράδοσης του υλικού στον αγοραστή.

(4) Κάθε αίτηση για λήψη και ανάλυση δείγματος βάσει του παρόντος άρθρου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα καθορισμένα τέλη και διαφορετικά τέλη μπορεί να καθοριστούν για διαφορετικά υλικά και για διαφορετικές αναλύσεις του ίδιου υλικού.