Όροι χρήσης και αναθεώρησης των προσθετικών των ζωοτροφών

13.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων, μόνον εκείνα τα προσθετικά που αναφέρονται στους Κανονισμούς επιτρέπεται να χορηγούνται στα ζώα και μόνον κατόπιν αναμίξεως και ενσωματώσεως τους στις ζωοτροφές, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά ο τρόπος χορήγησής τους.

(2) Κάθε πρόσωπο που εισάγει ή παρασκευάζει ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του με σκοπό την πώληση ή χρησιμοποιεί για διατροφή των ζώων οποιοδήποτε υλικό που με βάση τη δειγματοληπτούμενη ποσότητα δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του βάσει των ως άνω παραγράφων σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

(3) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για οποιαδήποτε ουσία που προορίζεται-

(α) Για χρήση σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες κτηνιάτρου για τη θεραπεία ζώου ή ζώων που βρίσκονται στην παρακολούθηση του,

(β) για φαρμακευτικό προϊόν ή για χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς μέσα σε μια ζωοτροφή.