Όροι χρήσης και αναθεώρησης των προσθετικών των ζωοτροφών

13.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μόνον εκείνα τα προσθετικά που αναφέρονται στο Παράρτημα επιτρέπεται να χορηγούνται στα ζώα και μόνον κατόπιν αναμίξεως και ενσωματώσεως τους στις ζωοτροφές και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα.

(2) Η πιο μεγάλη και η πιο μικρή δόση των προσθετικών των ζωοτροφών του Παραρτήματος αναφέρεται στις πλήρεις ζωοτροφές. Αν η περιεκτικότητα των συμπληρωματικών ζωοτροφών υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα για τις πλήρεις ζωοτροφές επίπεδα, για την πώληση των τέτοιων υλικών πρέπει η συσκευασία τους-

(α) Να φέρει τις λέξεις “συμπληρωματική ζωοτροφή” και να αναφέρει το είδος της ζωοτροφής,

(β) να δίνει οδηγίες χρήσης καθώς και την εξής πρόσθετη οδηγία: “Η ζωοτροφή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για .................. (είδος, ηλικία και κατηγορία ζώου) μέχρι την ποσότητα .................... γραμμαρίων για κάθε χιλιόγραμμο πλήρους ζωοτροφής”.

(3) Οι οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένες ώστε, όταν ακολουθούνται πιστά, η ολική περικτικότητα των πλήρων ζωοτροφών σε προσθετικά, λαμβανομένης υπόψη και της σύστασης των ζωοτροφών, να μην υπερβαίνει τα πιο μεγάλα επιτρεπτά επίπεδα του Παραρτήματος.

(4) Η ανάμιξη των προσθετικών με τις ζωοτροφές επιτρέπεται μόνο όταν, σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, υπάρχει φυσική και χημική συμβατότητα των συστατικών του τελικού μίγματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

(5) Αντιβιοτικό του Παραρτήματος μπορεί να αναμιχθεί με μόνο ένα άλλο απλό αντιβιοτικό του ίδιου Παραρτήματος, εκτός αν το μίγμα που θα παραχθεί περιλαμβάνεται ήδη στο εν λόγω Παράρτημα. Τα αναμιγνυόμενα αντιβιοτικά μπορεί να μην ανήκουν στην ίδια χημική ομάδα. Το ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο κάθε αντιβιοτικού στις πλήρεις ζωοτροφές θα είναι ίσο με το καθοριζόμενο στο Παράρτημα, μειωμένο σε επίπεδο ανάλογο του ποσοστού συμμετοχής κάθε αντιβιοτικού στο μίγμα.

(6) Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες του Παραρτήματος δεν πρέπει να αναμιγνύονται μαζί αν το μίγμα που θα παραχθεί μ’ αυτό τον τρόπο δεν περιλαμβάνεται ήδη στο Παράρτημα.

(7) Ουσία θα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα με διάταγμα του Υπουργού ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, μόνο αν ικανοποιούνται όλοι οι πιο κάτω όροι:

(α) Ενσωματουμένη ή αναμιγνυομένη στις ζωοτροφές έχει ευμενή επίδραση στις ζωοτροφές ή τη ζωϊκή παραγωγή

(β) χρησιμοποιουμένη στο επιτρεπτό επίπεδο στις ζωοτροφές δε θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων και δεν είναι επιβλαβής για την υγεία των καταναλωτών με την αλλαγή των χαρακτηριστικών των ζωοκομικών προϊόντων.

(γ) η φύση και το επίπεδο της στις ζωοτροφές μπορεί να ελεγχθεί

(δ) δε χρησιμοποιείται στο επιτρεπτό για τις πλήρεις ζωοτροφές επίπεδο για θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών των ζώων, εξαιρέσει μερικών κοκκιδιοστατικών και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών

(ε) για σοβαρούς λόγους που αφορούν την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, δεν προορίζεται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση

(στ) επιτρέπεται οριστικά η χρήση με βάση την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(8) Μια ουσία θα διαγράφεται από το Παράρτημα με διάταγμα του Υπουργού ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου αν δεν ικανοποιείται οποιοσδήποτε από τους όρους του εδαφίου (7). Επίσης, η ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ενός προσθετικού στις ζωοτροφές μειούται, εφόσο συντρέχουν οι ίδιοι όπως πιο πάνω λόγοι.

(9) Κάθε πρόσωπο που εισάγει ή παρασκευάζει ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του με σκοπό την πώληση ή χρησιμοποιεί για διατροφή των ζώων οποιοδήποτε υλικό που με βάση τη δειγματοληπτούμενη ποσότητα δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4), (5) και (6), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του βάσει των ως άνω παραγράφων σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές.

(10) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για οποιαδήποτε ουσία που προορίζεται-

(α) Για χρήση σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες κτηνιάτρου για τη θεραπεία ζώου ή ζώων που βρίσκονται στην παρακολούθηση του,

(β) για φαρμακευτικό προϊόν ή για χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς μέσα σε μια ζωοτροφή.