Παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών κατά παραγγελία

12.-(1) Κάτοχος άδειας παρασκευής ζωοτροφών επιτρέπεται να αναμιγνύει και πωλεί δύο ή περισσότερα υλικά κατόπιν γραπτής υπόδειξης του είδους και της αναλογίας των υλικών αυτών από τον αγοραστή ζωοτροφών μόνον έπειτα από άδεια που χορηγείται στον κάτοχο άδειας παρασκευής ζωοτροφών από το Συμβούλιο και που υπόκειται στους όρους που θα καθορίζονται. Η περιεκτικότητα των σύνθετων αυτών ζωοτροφών σε δηλητηριώδεις ή ανεπιθύμητες ουσίες ή σε προσθετικά ζωοτροφών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται από τους Κανονισμούς.

(2) Ο παρασκευαστής πρέπει να δώσει στον αγοραστή τις βάσει του άρθρου 5 προνοούμενες λεπτομέρειες για τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, καθώς και άλλες καθορισμένες λεπτομέρειες, αλλά δεν υποχρεούται να προμηθεύσει τον αγοραστή με τις λεπτομέρειες για τη σύσταση που προνοούνται για την παρασκευασθείσα σύνθετη ζωοτροφή με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, εκτός κατόπιν συμφωνίας για παροχή τέτοιων στοιχείων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκθεση για πώληση ή πώληση των τέτοιων ζωοτροφών από τον παρασκευαστή προς πρόσωπο διαφορετικό του παραγγέλλοντος προσώπου ή από το παραγγέλλον προς τρίτο πρόσωπο.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.