Παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών κατά παραγγελία

12.-(1) Εγκατάσταση για την οποία έχει εκδοθεί άδεια παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών προς πώληση με βάση το άρθρο 25 του βασικού νόμου και το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου ή εγκατάσταση εγγεγραμμένη με βάση το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου ή εγκεκριμένη με βάση το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, δύναται να παρασκευάζει σύνθετες ζωοτροφές κατά παραγγελία, τηρουμένων πάντοτε των σχετικών περί προσθετικών των ζωοτροφών διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου και των καθοριζόμενων διατάξεων για δηλητηριώδεις, επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες.

(2) Ο παρασκευαστής πρέπει να δώσει στον αγοραστή τις βάσει του άρθρου 5 προνοούμενες λεπτομέρειες για τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, καθώς και άλλες καθορισμένες λεπτομέρειες, αλλά δεν υποχρεούται να προμηθεύσει τον αγοραστή με τις λεπτομέρειες για τη χημική σύσταση που προνοούνται για την παρασκευασθείσα σύνθετη ζωοτροφή με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, εκτός κατόπιν συμφωνίας για παροχή τέτοιων στοιχείων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκθεση για πώληση ή πώληση των τέτοιων ζωοτροφών από τον παρασκευαστή προς πρόσωπο διαφορετικό του παραγγέλλοντος προσώπου ή από το παραγγέλλον προς τρίτο πρόσωπο.

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή δίδει γραπτή δήλωση η οποία σε σχέση με τη δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού είτε δεν περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από τις βάσει των εδαφίων (1) και (2) προνοούμενες υποχρεωτικές λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών για παρασκευή της σύνθετης ζωοτροφής ή περιέχει οποιαδήποτε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία ή πληροφορίες, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.