Όρια διακύμανσης

11.-(1) Καμιά δίωξη δε θα βασίζεται στην εγγύηση που απορρέει από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου για οποιαδήποτε δήλωση εσφαλμένη σ’ ότι αφορά τη φύση, σύσταση ή ποιότητα υλικού εφόσον η εσφαλμένη δήλωση δεν υπερβαίνει τα καθοριζόμενα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου όρια διακύμανσης.

(2) Λεπτομέρειες αναφορικά με υλικό που περιέχονται σε γραπτή δήλωση, ή σε έγγραφο ή αναγράφονται πάνω, ή δηλώνονται με σήμα, στο υλικό ή στο σάκκο ή δοχείο που περιέχει το υλικό, δε θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως ψευδείς εξαιτίας οποιασδήποτε εσφαλμένης δήλωσης όσον αφορά τη φύση, σύσταση ή ποιότητα του υλικού εφόσον η εσφαλμένη δήλωση δεν υπερβαίνει τα καθοριζόμενα όρια διακύμανσης.