Όροι που διέπουν την έκδοση άδειας εισαγωγής υλικών

26.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κανένας δεν μπορεί να εισάγει για πώληση ή για δική του χρήση στη Δημοκρατία υλικά εκτός αν έχει την γι’ αυτό το σκοπό απαιτούμενη άδεια εισαγωγής.

(2) Άδειες χορηγούνται από το Συμβούλιο προς όλους τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς υλικών, έπειτα από γραπτή αίτηση που υποβάλλουν προς το Συμβούλιο και εφόσον αυτοί έχουν-

(α) Τις αναγκαίες γνώσεις, καθώς αυτές θα καθορίζονται από το Συμβούλιο για τις ζωοτροφές, προμίγματα και προσθετικά των ζωοτροφών και

(β) επαρκείς και κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους.

(3) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από της υποβολής της αίτησης έκδοσης άδειας εισαγωγής υλικών, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωσης του αιτητή όπως ήθελε καθοριστεί.

(4) Οι κάτοχοι αδειών εισαγωγής υποχρεώνονται να τηρούν όλα τα αναγκαία βιβλία ή στοιχεία που θα καθορίζονται από το Συμβούλιο, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της διακίνησης των απ’ αυτούς εισαγόμενων ή πωλούμενων υλικών.

(5) Το Συμβούλιο έχει εξουσία για την αναστολή ή την ακύρωση άδειας εισαγωγής εφόσον διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή ή πώληση κάθε υλικού με βάση την υπό αναφορά άδεια δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της εν λόγω άδειας και τους Κανονισμούς.