Αδικήματα ένεκα σφαλμάτων προσώπων

19.-(1) Όταν η διάπραξη ποινικού αδικήματος από ένα πρόσωπο με βάση τον παρόντα Νόμο οφείλεται στην ενέργεια ή την παράλειψη άλλου προσώπου το άλλο αυτό πρόσωπο θα είναι ένοχο του ποινικού αδικήματος, και μπορεί αυτό το πρόσωπο να κατηγορηθεί και καταδικασθεί για το ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου άσχετα αν έγιναν διαδικασίες διώξεως εναντίον του πρώτου προσώπου.