Επιπρόσθετες πρόνοιες

18.-(1) Οι Κανονισμοί αναφορικά με τη λήψη δειγμάτων μπορούν να προβλέπουν ότι ο επιθεωρητής που προτείνει τη λήψη τέτοιου δείγματος, στις περιπτώσεις που θα καθορίζονται στους Κανονισμούς, ικανοποιείται ως προς τα καθοριζόμενα θέματα που επηρεάζουν την κατάσταση του δειγματοληπτούμενου υλικού.

(2) Κανονισμοί μπορούν να διαλαμβάνουν πρόνοιες για το χειρισμό και την αποθήκευση των μερών στα οποία διαιρούνται τα δείγματα και για την περίοδο μέσα στην οποία θα πρέπει να διεξάγονται οι αναλύσεις.

(3) Όπου η μέθοδος ανάλυσης για προσδιορισμό κάθε γεγονότος όσον αφορά τη φύση, σύσταση ή ποιότητα κάθε υλικού καθορίζεται στους Κανονισμούς, οποιαδήποτε δήλωση του γεγονότος αυτού-

(α) Με γραπτή δήλωση ή σήμανση ή υποδηλούμενη με σήμανση που αφορά κάθε υλικό δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων ή

(β) με οποιοδήποτε έγγραφο ή με οποιαδήποτε σήμανση ή υποδηλούμενη με σήμανση, το οποίο έγγραφο ή σήμανση δεν είναι γραπτή δήλωση αλλά δίνει βάση για εγγύηση δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων,

θα εκλαμβάνεται ως δήλωση αυτού του γεγονότος που προσδιορίστηκε με ανάλυση σύμφωνα με την καθοριζόμενη μέθοδο.

(4) Κάθε ανάλυση που απαιτείται να γίνει από το Γεωργικό Χημικό ή τον Κυβερνητικό Χημικό μπορεί να διεξαχθεί από κάθε πρόσωπο που ενεργεί κάτω από τις οδηγίες του.

(5) Κάθε πιστοποιητικό ανάλυσης από το Γεωργικό Χημικό ή τον Κυβερνητικό Χημικό θα γίνεται δεκτό σε κάθε νομική διαδικασία ως μαρτυρία των δηλούμενων σ’ αυτό γεγονότων εάν στο μέρος εναντίον του οποίου θα χρησιμοποιηθεί η μαρτυρία έχει επιδοθεί ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού τουλάχιστον είκοσι μία ημέρες πριν την ημέρα ακρόασης της υπόθεσης και το μέρος αυτό δεν έχει, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την ακρόαση, επιδώσει στο άλλο μέρος ειδοποίηση για την παρουσία του προσώπου που έκανε την ανάλυση.

(6) Κάθε έγγραφο που προορίζεται για πιστοποιητικό του είδους που αναφέρτηκε με βάση τις προηγούμενες πρόνοιες του παρόντος άρθρου θα επέχει θέση τέτοιου πιστοποιητικού εκτός αν αποδειχθεί το αντιθετο.

(7) Κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο-

(α) Παρεμβαίνει στο υλικό κατά τη δειγματοληψία κατά τέτοιο τρόπο ώστε το δείγμα του υλικού που λαμβάνεται ή παραδίδεται για ανάλυση να μην αντιπροσωπεύει ορθά το υλικό ή

(β) παρεμβαίνει σε δείγμα που λήφθηκε ή παραδόθηκε για ανάλυση ή παρεμβαίνει σ’ αυτή την ίδια την ανάλυση του δείγματος,

θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές.