Παραπέρα ανάλυση από Κυβερνητικό Χημικό

17.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία λήφθηκε δείγμα από υλικό κατόπιν αιτήσεως αγοραστή με βάση το άρθρο 14 καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, δηλαδή ο αγοραστής, το πρόσωπο που πώλησε το υλικό σ’ αυτόν ή κάθε άλλο πρόσωπο εναντίον του οποίου δυνατό να προσαφθεί κατηγορία αναφορικά με την πώληση του υλικού αυτού, δικαιούται να απαιτήσει από τον επιθεωρητή-

(α) Να στείλει το μέρος του δείγματος που κρατήθηκε από τον επιθεωρητή σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, (στο εξής στο παρόν άρθρο καλούμενο “το κρατηθέν μέρος”), για ανάλυση στον Κυβερνητικό Χημικό

(β) να προμηθεύσει το πρόσωπο που αιτεί την ανάλυση με αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης του κρατηθέντος μέρους που εκδόθηκε από τον Κυβερνητικό Χημικό, είτε το κρατηθέν μέρος του δείγματος αποστάληκε στον Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση κατόπιν απαιτήσεως του προσώπου αυτού ή με άλλο τρόπο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία λήφθηκε από επιθεωρητή δείγμα από υλικό κατά τον καθορισμένο τρόπο και σκοπεύεται η διατύπωση κατηγοριών εναντίον προσώπου για ποινικό αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο καθώς και η από μέρους του κατήγορου προσαγωγή μαρτυρίας με βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος-

(α) Ο κατήγορος, αν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον επιθεωρητή, θα δικαιούται να αιτήσει από τον επιθεωρητή-

(i) να στείλει το κρατηθέν μέρος του δείγματος στον Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση

(ii) να προμηθεύσει τον κατήγορο με αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης από τον Κυβερνητικό Χημικό του κρατηθέντος μέρους, είτε τούτο αποστάληκε για ανάλυση έπειτα από αίτηση του κατήγορου ή μ’ άλλο τρόπο

(β) ο επιθεωρητής, αν είναι ο κατήγορος, θα δικαιούται ο ίδιος να αποστείλει το κρατηθέν μέρος του δείγματος στον Κυβερνητικό Χημικό.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο κατήγορος ενασκεί τα δικαιώματα του με βάση το εδάφιο (2), πρέπει να μεριμνήσει ούτως ώστε να επιδοθεί μαζί με τη δικαστική κλήση αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης του Γεωργικού Χημικού και αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης του Κυβερνητικού Χημικού.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία προσαφθούν κατηγορίες εναντίον προσώπου για παράβαση του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων και υπάρχει ή αναζητείται για παρουσίαση μαρτυρία με βάση αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης δείγματος από υλικό που λήφθηκε από επιθεωρητή κατά τον καθοριζόμενο τρόπο αλλά προκύπτει ότι το δείγμα δεν έχει αναλυθεί από τον Κυβερνητικό Χημικό, το Δικαστήριο μπορεί ενεργώντας κατά την κρίση του ή κατόπιν αίτησης του προσώπου που βρίσκεται υπό κατηγορία ή του κατήγορου, να διατάξει ούτως ώστε το κρατηθέν μέρος του δείγματος να σταλεί στον Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση.

(5) Όταν με βάση το παρόν άρθρο μέρος ενός δείγματος αποστέλλεται για ανάλυση στον Κυβερνητικό Χημικό πρέπει να αποστέλλονται με αυτό-

(α) Ένα αντίγραφο κάθε εγγράφου που αποστάληκε μαζί με το μέρος του δείγματος που στάληκε στο Γεωργικό Χημικό και

(β) αν μέρος του δείγματος αποστάληκε στον Κυβερνητικό Χημικό με βάση το εδάφιο (2) ή (4), δήλωση των λεπτομερειών του δείγματος πάνω στις οποίες βασίζονται οι προσαφθείσεις ή προσαφθησόμενες κατηγορίες.

(6) Ο Κυβερνητικός Χημικός πρέπει να αναλύσει σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο, εάν υπάρχει, οποιοδήποτε μέρος δείγματος που αποστάληκε σ’ αυτόν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά, όταν το μέρος του δείγματος συνοδεύεται από δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5), η ανάλυση θα γίνει μόνο σ’ ότι αφορά τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη δήλωση εκτός αν το πρόσωπο ή το δικαστήριο που ζητεί ή διατάζει την ανάλυση, απαιτεί όπως η ανάλυση περιλαμβάνει και άλλες λεπτομέρειες.

(7) Πιστοποιητικό κάθε ανάλυσης με βάση το παρόν άρθρο θα αποσταλεί από τον Κυβερνητικό Χημικό-

(α) Στον επιθεωρητή, αν το μέρος του δείγματος αποστάληκε σ’ αυτόν για ανάλυση με βάση τα εδάφια (1) ή (2) του παρόντος άρθρου

(β) στο δικαστήριο, αν αυτό αποστάληκε σ’ αυτόν σε εκπλήρωση διαταγής του δικαστηρίου με βάση το εδάφιο (4).

(8) Αίτηση για ανάλυση με βάση το εδάφιο (1) ή (2) δε θα λαμβάνεται υπόψη εκτός αν συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος͘ και το καθορισμένο τέλος για κάθε ανάλυση που διατάσσεται από δικαστήριο με βάση το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου θα καταβάλλεται από το πρόσωπο ή μέρος που θα διέτασσε το δικαστήριο.