Υποδιαίρεση των δειγμάτων και ανάλυση τους από το Γεωργικό Χημικό

16.-(1) Όταν δείγμα λαμβάνεται από επιθεωρητή με βάση τον καθοριζόμενο τρόπο, τότε αυτός το υποδιαιρεί σε τρία ίσα κατά το δυνατό μέρη, και διευθετεί ώστε κάθε μέρος να σημανθεί, σφραγισθεί και φυλαχθεί με ασφάλεια σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο, και ο επιθεωρητής-

(α) Θα στείλει ένα μέρος στο Γεωργικό Χημικό

(β) Θα στείλει ένα άλλο μέρος-

(i) αν το δείγμα λήφθηκε σύμφωνα με την αίτηση του αγοραστή με βάση το άρθρο 14, στον πωλητή ή αντιπρόσωπο του πωλητή

(ii) σε κάθε άλλη περίπτωση, αν το πρόσωπο από τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά του οποίου λήφθηκε το δείγμα αγόρασε το εν λόγω υλικό για χρησιμοποίηση και όχι για μεταπώληση, στον πωλητή ή αντιπρόσωπο του και διαφορετικά στο πρόσωπο από τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή υποστατικά του οποίου λήφθηκε το δείγμα και

(γ) για σκοπούς του άρθρου 17 θα κρατήσει το υπόλοιπο μέρος για εννέα μήνες.

(2) Αν το πρόσωπο που παρασκεύασε οποιοδήποτε υλικό από το οποίο ο επιθεωρητής πήρε δείγμα σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο δεν είναι το πρόσωπο στο οποίο απαιτείται με βάση το εδάφιο (1) να αποσταλεί μέρος του δείγματος, το εδάφιο αυτό θα ισχύει ως αν υπήρχαν αντί τριών τέσσερα ενδιαφερόμενα μέρη, και ο επιθεωρητής θα αποστείλει το τέταρτο μέρος στον παρασκευαστή εκτός αν δε γνωρίζει το όνομα ή οποιαδήποτε διεύθυνση του παρασκευαστή στην Κύπρο, και μετά τη διεξαγωγή λογικών διερευνήσεων αδυνατεί να επιβεβαιώσει το όνομα αυτό, ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιαδήποτε διεύθυνση πριν την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία που λήφθηκε το δείγμα.

(3) Μαζί με μέρος του δείγματος θα αποστέλλεται στο Γεωργικό Χημικό-

(α) Δήλωση υπογεγραμμένη από τον επιθεωρητή ότι το δείγμα λήφθηκε σύμφωνα με τον καθοριζόμενο τρόπο

(β) ένα αντίγραφο οποιασδήποτε γραπτής δήλωσης σχετικά με το υλικό από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, ένα αντίγραφο οποιωνδήποτε στοιχείων με τα οποία σημάνθηκε το υλικό και, όπου το δειγματοληφθέν υλικό περιγράφηκε ή σημάνθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 7 ή το εδάφιο (1) του άρθρου 9, ένα αντίγραφο του εγγράφου ή των στοιχείων των δηλωθέντων διά της υπό αναφοράν σήμανσης.

(4) Ο Γεωργικός Χημικός αναλύει το μέρος του δείγματος το οποίο του αποστάληκε με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) κατά τον καθοριζόμενο τρόπο και θα αποστέλλει πιστοποιητικό ανάλυσης σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο στον επιθεωρητή, που θα αποστείλει αντίγραφο αυτού-

(α) Όπου το δείγμα λήφθηκε σύμφωνα με την αίτηση του αγοραστή με βάση το άρθρο 14, στον αγοραστή και στον πωλητή ή αντιπρόσωπο του

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση στο πρόσωπο στο οποίο μέρος του δείγματος αποστάληκε με βάση την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1),

και, στις δύο περιπτώσεις, σε κάθε πρόσωπο στο οποίο αυτός απέστειλε μέρος του δείγματος με βάση το εδάφιο (2).

(5) Αν ο Γεωργικός Χημικός στον οποίο αποστέλλεται δείγμα για ανάλυση κρίνει ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να διεξαχθεί αποτελεσματική ανάλυση του δείγματος απ’ αυτόν ή κάτω από την καθοδήγηση του, θα αποστέλλει το δείγμα με οποιαδήποτε έγγραφα που λήφθηκαν απ’ αυτόν μαζί με το δείγμα σε άλλο χημικό του Υπουργείου Γεωργίας όπως κρίνει σκόπιμο ανάλογα με την περίπτωση· στη συνέχεια θα εφαρμόζονται οι προαναφερθείσες πρόνοιες του παρόντος άρθρου ως εάν ο άλλος χημικός ήταν ο Γεωργικός Χημικός και ως εάν το δείγμα αρχικά είχε αποσταλεί σ’ αυτόν.