Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών

23.-(1) Ιδρύεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών που αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ή εκπρόσωπο του, ως Πρόεδρο

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπο αυτού

(γ) ένα Κτηνοτροφικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργό με προσόντα στη Διατροφή των Ζώων, που ορίζει ο Υπουργός

(δ) το Γεωργικό Χημικό ή άλλο προσοντούχο χημικό που ορίζει ο Υπουργός

(ε) ένα Κτηνιατρικό Λειτουργό του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που ορίζει ο Υπουργός με εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

(στ) ένα δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Υπουργός με εισήγηση του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως εκπροσώπου του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας

(ζ) ένα δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Υπουργός με το όνομα ή το αξίωμα του με εισήγηση του Υπουργού Υγείας, ως εκπρόσωπου του Υπουργείου Υγείας

(η) ένα πρόσωπο που ορίζει ο Υπουργός ως εκπρόσωπο των παρασκευαστών και εμπόρων ζωοτροφών με υπόδειξη του Κυπριακού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

(θ) πέντε άλλα προσοντούχα πρόσωπα μη τελούντα με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, που θα εκπροσωπούν τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός και τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων που ορίζονται από τον Υπουργό, με εισήγηση των αγροτικών οργανώσεων και των οργανώσεων των κτηνοτρόφων.

(ι) Το Διευθυντή της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, ή όταν αυτός κωλύεται, άλλου εκπροσώπου της Επιτροπής.

(2) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο· ο Πρόεδρος και έξι από τα λοιπά μέλη παρόντα αποτελούν απαρτία.

(3) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει επιπρόσθετη της ψήφου του δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(4) Ενόσω διαρκεί η απουσία από τη Δημοκρατία ή ασθένεια ή από οποιοδήποτε λόγο ανικανότητας κάποιου μέλους του Συμβουλίου, ο Υπουργός μπορεί να ορίσει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει τα αναγκαία δυνάμει του παρόντος άρθρου προσόντα, ως μέλος του Συμβουλίου ενόσω διαρκεί η απουσία, ασθένεια ή ανικανότητα.

(5) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ορίζεται από τον Υπουργό και εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(6) Ο Υπουργός μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του Συμβουλίου να τερματίσει τον ορισμό οποιουδήποτε μέλους αν συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους:

(α) Απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς τη σχετική άδεια του Προέδρου ή χωρίς δικαιολογημένη κατά την κρίση του Υπουργού αιτία

(β) καταστεί ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας

(γ) καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(7) Κάθε μέλος του Συμβουλίου που δεν θα ανήκει στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας, μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του με επιστολή στον Υπουργό.

(8) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται και αν ακόμα υπάρχει μεταξύ των μελών του οποιαδήποτε χηρεύουσα θέση.

(9) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου μπορούν, τηρουμένων των οδηγιών τις οποίες ήθελε τούτο εκδώσει, να ασκούνται από τον Έφορο.

(10) Το Συμβούλιο ρυθμίζει την ίδια του διαδικασία.

(11) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.