Ποινικά αδικήματα και ποινές

29.-(1) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών αναφορικά με την εγγραφή, ή έγκριση των εγκαταστάσεων ή των ενδιάμεσων, την έγκριση εισαγωγής, τις άδειες ή με τις διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο εισαγωγής υλικών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων

(β) εισάγει για πώληση ή δική του χρήση ή παρασκευάζει ή συσκευάζει για πώληση ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του για πώληση υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων του οποίου η εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, κυκλοφορία ή εμπορία δε συνάδει με τις περί αδειών, εγκρίσεων ή πιστοποιητικών διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας ή έγκρισης ή πιστοποιητικού που χορηγήθηκε σ’ αυτόν

(δ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που θα ζητείτο για έλεγχο με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων

(ε) με οποιοδήποτε τρόπο παραμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην άσκηση των καθηκόντων του με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις,

(στ) διακινεί ή εμπορεύεται υλικά προερχόμενα από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να γνωστοποιεί στην Αρμόδια Αρχή εκ των προτέρων και εντός του καθοριζομένου χρόνου την άφιξη των υλικών αυτών στην επικράτεια  της  Δημοκρατίας,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή  και  στις δύο αυτές ποινές.