Ποινικά αδικήματα και ποινές

29.-(1) Κάθε πρόσωπο που-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών αναφορικά με την εγγραφή, τις άδειες ή με τις διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο εισαγωγής υλικών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών

(β) εισάγει για πώληση ή δική του χρήση ή παρασκευάζει ή συσκευάζει για πώληση ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του για πώληση υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή του οποίου η εγγραφή, εισαγωγή, παρασκευή, συσκευασία, κυκλοφορία ή εμπορία δε συνάδει με τις περί αδειών διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ’ αυτόν

(δ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που θα ζητείτο για έλεγχο με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς

(ε) με οποιοδήποτε τρόπο παραμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην άσκηση των καθηκόντων του με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.